Abilify Maintena®

Účinnou látkou lieku Abilify Maintena® je aripiprazol s predĺženým uvoľňovaním.

Abilify Maintena® je injekčné antipsychotikum s predĺženým uvoľňovaním podávané do svalu.

Na čo sa používa Abilify Maintena®

Abilify Maintena je určená pre dospelých pacientov trpiacich schizofréniou, ktorí sú dostatočne stabilizovaní počas liečby perorálnym aripiprazolom.

Dôležité upozornenie

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť na emailovú adresu spoločnosti Lundbeck SafetyLuSlovakia@lundbeck.com, ale aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: (00421) 2 507 01 206, fax: (00421) 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk