Lieky

Lieky dostupné na území Slovenskej Republiky

Informácie pre laickú verejnosť

 

Dôležité upozornenie

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť na emailovú adresu spoločnosti Lundbeck SafetyLuSlovakia@lundbeck.com, ale aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: (00421) 2 507 01 206, fax: (00421) 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

 Lieky PIL Lieková forma Preskripčné obmedzenia
Abilify Maintena® plu igf 1x400 mg Stiahnúť injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním PSY
Brintellix® 10 mg Stiahnúť filmom obalené tablety NEU,PSY
Cipralex® 28 x 10 mg Stiahnúť filmom obalené tablety  
Cisordinol®  50 x 10 mg Stiahnúť filmom obalené tablety PSY
Cisordinol® Depot 10x 1ml/200 mg Stiahnúť injekčný roztok PSY
Ebixa® 56 x 10 mg Stiahnúť filmom obalené tablety NEU,PSY
Ebixa® 28 x 20 mg Stiahnúť filmom obalené tablety NEU,PSY
Fluanxol® Depot 10 x 1 ml/20 mg Stiahnúť injekčný roztok PSY
Selincro® 14 x 18 mg Stiahnúť filmom obalené tablety PSY
Serdolect® 30 x 4 mg Stiahnúť filmom obalené tablety PSY
Serdolect® 28 x 12 mg Stiahnúť filmom obalené tablety PSY
Serdolect® 28 x 16 mg Stiahnúť filmom obalené tablety PSY
Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk