Symtom

Bristen på dopamin orsakar de för sjukdomen typiska kardinalsymtomen hypokinesi, rigiditet och vilotremor, oftast mest uttalad i den ena kroppshalvan och med en smygande debut. Postural instabilitet räknas också som ett tidigt symtom vid Parkinsons sjukdom.

Hypokinesin kan innebära ett förlångsamt rörelsemönster med svårigheter att initiera en rörelse eller förlorad finmotorisk kontroll. Hypokinesin kan debutera med minskad armpendling, svårighet att knäppa knappar och senare även mimikfattigdom. Rigiditeten framträder med sitt typiska kugghjulsfenomen initialt oftast mer uttalad i ena handleden för att senare också framträda i alla extremitieter eller huvud. Rigiditeten orsakar mikrografi och dystoni. Vilotremorn som avtar vid voluntär rörelse är oftast det symtom som diagnostiskt för tanken mot Parkinsons sjukom. Ur differentialdiagnostisk synpunkt kan tremor vara av annan genes. Den posturala instabiliteten innebär en försämrad förmåga att hålla balansen i samband med rörelse och uttrycks i den framåtlutade hållningen.(Parkinsonpatienter faller framåt)

Andra symtom som kan förekomma vid Parkinsons sjukdom är de icke motoriska, (ortostatism, svettningar, dysfagi, depression, sömnstörning, ångest och demensutveckling).
Smärtupplevelser kan vara besvärliga och svåra att behandla.

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se