Vad är depression

En av våra stora folksjukdomar

På en psykiatrisk mottagning är ”depression” den vanligaste diagnosen. Att depressioner är vanliga har man vetat länge och man har anat att betydligt fler drabbas än vad som märks inom sjukvården.

De flesta människor som är deprimerade söker inte vård, eftersom de tror att det inte finns någon hjälp att få. Och många som söker, får inte rätt diagnos.

Under senare år har man intervjuat slumpvis utvalda människor i den allmänna befolkningen för att få en bättre bild av hur vanliga depressioner är. Man har då funnit att depressionsperioder drabbar eller kommer att drabba omkring 20 procent eller fler. Med så höga siffror skulle närmare 2 miljoner av dem som bor i Sverige någon gång drabbas av depression.

Depression är en sjukdom som drabbar en stor del av befolkningen och det är även en av de mest handikappande sjukdomarna. Enligt WHO:s senaste depressionsstudie räknas sjukdomen till de 10 viktigaste orsakerna till handikapp. WHO uppskattar att depression kommer att bli den näst största orsaken till den globala hälsobelastningen år 2020 (Källa: WHO, 2001)

Enligt WHO:s rapport från 2001 lider uppskattningsvis 121 miljoner människor i världen av en depression för vilken de behöver behandling. Fler kvinnor än män lider av depression. Man har uppskattat att 5,8 % av alla män och 9,5 % av alla kvinnor lider av depression varje givet år. Många människor kommer att drabbas av depression någon gång under sitt liv. WHO beräknar att 17 % av alla män och kvinnor kommer att drabbas av depression någon gång i livet.

Nästan 95 % av de patienter som lider av depression, lider även av någon form av ångest, såsom generaliserad ångest (GAD), social ångest (SAD), panikångest (PD) eller tvångssyndrom (OCD). Dessa sjukdomar är starkt hämmande för patienten och de är mycket vanliga och underdiagnostiserade. Ångestsjukdomar är behandlingsbara.

De flesta patienter med depression har sjukdomen i episoder. Många patienter som får behandling mot sin första depressionsepisod drabbas inte av sjukdomen fler gånger, men 55–60 % drabbas av en ny episod inom två år. (Källa: Decision Resource, Psychiatry Disorders Study #1, 2002).

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se