Behandling

Såväl antidepressiva läkemedel som kognitiv beteendeterapi (KBT) har dokumenterad effekt vid behandling av framförallt lättare till måttligt svåra depressioner hos vuxna. Vid svåra depressioner är läkemedel och ECT de bäst dokumenterade behandlingarna.

Att vara lyhörd för patientens tankar och frågor är viktigt. Man bör ge en lättförstålig information om läkemedlets verkningsmekanism, att dess effekt dröjer något, samt att en del biverkningar är svårare i början av behandlingen. Omhändertagandet är viktigt även vid medicinsk behandling. Hur ofta man ser patienten varierar förstås beroende på tillståndet. Många gånger är det bra att följa upp insatt medicin redan efter en vecka för att kunna svara på frågor om eventuella biverkningar. Medicineffekten kan utvärderas vid återbesök ungefär var 3:e - var 4:e vecka, då man även tar ställning till eventuella dosändringar. Målet är remission, d v s att patienten blir helt bra. Som ett extra stöd i behandlingen kan det vara bra att använda olika skattningsskalor. När patienten är bra glesas återbesöken ut.

Om behandlingen varit lyckad kan patienten vara helt bra från sina symtom inom två månader. Ibland tar det längre tid, särskilt om patienten haft sin depression i mer än ett halvår.

 Vid förstagångsinsjuknande rekommenderas behandling under 6-12 månader efter det [JW1] att patienten gått i remission. Efter en andra depression bör patienten behandlas längre tid, åtminstone två år. Efter tre insjuknanden kan fem års behandling behövas och i de flesta fall kan livslång behandling behöva övervägas. Specialistkonsultation bör då ske.

Om patienten inte blir bra får man fråga sig om ordinationsföljsamheten är god? Dessutom finns det patienter (cirka 7% i västvärlden) som har en avvikande läkemedelsmetabolism. Man kan därför behöva göra en koncentrationsbestämning av läkemedlet i serum för att se om patienten är en sk snabb eller långsam metaboliserare. Resultatet av en koncentrationsbestämning kan således ge vägledning om adekvat dosering. Ibland behöver man lägga till annan antidepressiv medicin eller göra ett medicinbyte. Blir patienten trots detta inte bra – remittera till specialist.


 [JW1]

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se