Ångest

Ångestsyndrom är en vanlig form av psykisk sjukdom som ofta orsakar betydande lidande och funktionsnedsättning samt leder till minskad livskvalitet.

Sammanfattning av ångest

Ångest är en normal reaktion på stress, oro eller hot – men när den är mycket svår, långvarig eller oproportionerligt stor i förhållande till omständigheterna, kallas det ångestsyndrom.

Det finns flera olika typer av ångestsyndrom. till exempel generaliserat ångestsyndrom, socialt ångestsyndrom, paniksyndrom och tvångssyndrom. Genom att det påverkar en persons sinnesstämning, tankar och beteende kan ett ångestsyndrom göra det svårt att klara av det dagliga livet hemma, på arbetet eller i skolan, samt att delta i sällskapslivet.

Orsaken till ångestsyndrom är inte känd. Vissa förändringar i hjärnfunktionerna har dock visat sig förekomma vid olika ångestsyndrom. Dessutom kan sociala förhållanden och stress bidra till risken att utveckla ångestsyndrom.

 

Symtom

Även om symtomen varierar mellan individer, är typiska symtom på ångestsyndrom bland annat rädsla, inre spänningar, irritabilitet och dålig koncentration, samt fysiska symtom såsom muntorrhet, yrsel, spända muskler, svettningar och hjärtklappning – som alla stör det dagliga livet. En person kan ha fler än ett ångestsyndrom samtidigt och ibland tillsammans med andra känslostörningar såsom depression (så kallad ”samsjuklighet”). Samtidig förekomst av ångest och depression är mycket vanligt.

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) innebär en icke-specifik ängslan för att något oönskat kan hända. Överdriven och okontrollerbar oro, ångest och spänning är typiska symtom, tillsammans med fysiska symtom såsom muntorrhet, fuktiga och klibbiga händer, svettningar eller yrsel.

¨       Socialt ångestsyndrom (SAD) gör att människor fruktar eller undviker sociala situationer. Personen fruktar att han eller hon kommer att agera på ett sätt som är förödmjukande eller pinsamt.

¨       Paniksyndrom kännetecknas av plötsliga panikattacker som är förknippade med uttalad rädsla eller nervositet. Paniksyndrom kan också omfatta fysiska symtom såsom svettningar, smärta, huvudvärk, illamående, bultade hjärta eller muntorrhet.

¨       Tvångssyndrom (OCD) orsakar upprepade, påträngande och oönskade tankar, som leder till omotiverad rädsla (tvångstankar) som till exempel är förknippad med renlighet, kroppsutsöndringar eller hälsa. Som reaktion på denna rädsla kan patienterna även utföra vissa ritualer (tvångshandlingar) däribland ständig tvättning, rengöring, ständigt badande, att de ständigt kontrollerar och kontrollerar på nytt, eller håller sträng diet.

 

Statistik

Det har uppskattats att ångestsyndrom drabbar mellan 5 och 7 % av den allmänna befolkningen och att upp till 29 % kommer att få ett ångestsyndrom minst en gång under sin livstid.1 År 2004 hade mer än 28 miljoner människor världen över tvångssyndrom och mer än 30 miljoner hade paniksyndrom.2

Ångestsyndrom drabbar både män och kvinnor världen över, men sjukdomsbördan är större hos kvinnor än hos män.3

 

Diagnos och vård

Det finns många behandlingar som effektivt behandlar ångestsyndrom, och personligt stöd från familj och vänner är värdefullt i alla stadier.

Vid ett läkarebesök diagnostiserar läkaren ångestsyndrom genom att ställa frågor om symtom, dagligt liv och familjehistoria. Läkaren kan också göra en kroppslig undersökning för att utesluta andra tillstånd. Om ett ångestsyndrom bekräftas, övervägs därefter olika behandlingsalternativ, däribland läkemedel, rådgivning, socialt stöd, motion, avslappning och självhjälpstekniker.

I samtliga fall är det viktigt att uppsöka professionell rådgivning.

 

Källor

1. Baldwin, D.S. and Hirschfeld, R. M. A. (2005). Fast Facts: Depression, 2nd edn. Health Press, Oxford, UK.

2. World Health Organization (2004). Prevalence for Selected Causes in WHO Regions, 2004. http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/PREV6%202004.xls. Accessed 16/09/11.

3. World Health Organization (2004). The Global Burden of Disease. 2004 Update. www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/2004_report_update/en/index.html. Accessed 16/09/11.

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se