Zaburzenia depresyjne i lękowe

Przegląd piśmiennictwa polskiego i zagranicznego na temat leków Lexapro i Cipramil. Wszystkie publikacje są zamieszczane za zgodą wydawnictw.

Miejsce allosteryczne transportera serotoniny, a mechanizm działania escitalopramu

Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2006, numer 1, strony 27-32

Publikacja, której autorami są profesorowie Jerzy Landowski i Janusz Rybakowski omawia wyjątkowe działanie escitalopramu na transporter serotoniny. Artykuł wyjaśnia przyczyny obserwowanej w praktyce klinicznej szybszej i lepszej odpowiedzi na leczenie przy stosowaniu dawek równoważnych w porównaniu z citalopramem. Autorzy wskazują na możliwość zaliczenia escitalopramu do nowej grupy określanej jako allosteryczny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny - (allosteric serotonin reuptake inhibitor - ASRI).

Escitalopram - lek przeciwdepresyjny będący allosterycznym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (ASRI) 

Lek w Polsce, 2005, numer 9, strony 21-29

W artykule autor przedstawia unikalny mechanizm działania escitalopramu, zaliczając go do nowej grupy allostrycznych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (ASRI). Publikacja omawia własności ogólne, skuteczność, bezpieczeństwo, farmakokinetykę, interakcje, toksyczność oraz szybkość działania escitalopramu (Lexapro)

Enancjomery i ich rola w psychofarmakologii na przykładzie escitalopramu 

Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2003, numer 4, strony 71-83
Małgorzata Zienowicz, Aleksandra Wisłowska, Danuta Turzyńska, Adam Płaźnik

W artykule omówiono znaczenie zjawiska chiralności we współczesnej farmakologii. Przedstawiono również wyniki badań przedklinicznych oraz klinicznych, wskazujących na działanie przeciwdepresyjne escitalopramu.

Tolerancja i bezpieczeństwo escitalopramu 

Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2004, numer 2, strony 231-247

Małgorzata Rzewuska

Ta przeglądowa praca zbiera dostępne informacje na temat farmakologii i tolerancji escitalopramu.

Escitalopram - druga generacja inhibitorów transportera serotoniny? 

Psychiatria Polska, 2004, tom XXXVIII, numer 2, strony 227-239

Janusz Rybakowski, Alina Borkowska

Artykuł omawia dostępne w 2003 roku badania dotyczące właściwości klinicznych escitalopramu (Lexapro)

Citalopram w ambulatoryjnej monoterapii zespołów depresyjnych

Psychiatria Polska, 2000, tom XXXIV, numer 3, suplement

Jerzy Landowski

Publikacja przedstawia dane na temat stosowania leku Cipramil w ambulatoryjnym leczeniu depresji

Farmakologiczne i kliniczne własności citalopramu

Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, numer 4

Jerzy Landowski, Janusz Rybakowski

Autorzy prezentują tu informacje o farmakologicznych i klinicznych właściwościach leku Cipramil.

 

Depresja i lęk - Publikacje książkowe

Depresja - z gabinetu prywatnego - Janusz Krzyżowski 

Autor książki jest doświadczonym lekarzem psychiatrą. Na podstawie wielu lat swoich doświadczeń w interesujący sposób przedstawia informacje na temat rozpoznawania i leczenia depresji. Książka może być interesująca zarówno dla osób profesjonalnie związanych z medycyną jak i dla każdego innego czytelnika. 

Cookie Policy
Wyjście ze strony www.lundbeck.pl