Polityka prywatności

Polityka prywatności

Witryna www.lundbeck.pl jest własnością:

Lundbeck Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy Marszałkowska 142, 00-061, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000040629, wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 PLN, NIP 951-18-66-053

(„Lundbeck”)

Skontaktuj się z nami

Tel. +48 22 626 9300

Fax: +48 22 626 9301

http://www.lundbeck.com/pl/skontaktuj-si-z-nami

Poniżej opisujemy, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe zebrane za pośrednictwem witryny, a także przedstawiamy inne informacje prawne dotyczące naszych praktyk w odniesieniu do niniejszej witryny.

 1. Przetwarzanie danych osobowych

Jako dostawca witryny Lundbeck jest administratorem danych w odniesieniu do wszelkich zebranych danych osobowych. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności informacji, jakie możemy gromadzić na temat osób odwiedzających naszą witrynę. Dążymy do osiągnięcia równowagi pomiędzy naszym uzasadnionym względami handlowymi interesem w zbieraniu i wykorzystywaniu informacji a uzasadnionymi oczekiwaniami użytkowników naszej witryny dotyczącymi ochrony prywatności.

Przetwarzając dane osobowe, Lundbeck zawsze przestrzega obowiązujących przepisów, w tym unijnego rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe i cele

Ogólne dane osobowe

Lundbeck gromadzi dane osobowe, takie jak imię i nazwisko / nazwa, adres e-mail, tytuł naukowy, miejsce pracy, typ inwestora, rodzaj żądanej usługi Lundbeck, które Państwo ujawniają dobrowolnie.

Za pomocą plików cookie zbieramy również informacje o tym, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny i o Państwa zachowaniach online. Gromadzone informacje obejmują miejsce pochodzenia użytkownika, typ przeglądarki, systemu operacyjnego i wyszukiwarki oraz długość wizyty na stronie.

Szczególne kategorie danych osobowych:

Zasadniczo Lundbeck nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych, chyba że Państwo dostarczyli nam takie informacje, na przykład bezpośrednio kontaktując się z nami.

Państwa dane mogą być przetwarzane w następujących celach:

Aby zapewnić dostęp do określonej części naszej witryny, świadczyć żądane usługi dla Państwa lub kontaktować się z Państwem w związku z usługami (np. rejestracja w celu otrzymywania powiadomień e-mail), prowadzić ankiety w celu usprawnienia naszych usług dla Państwa, np. opinie odwiedzających, zapewnić odpowiedni poziom usług dla naszych użytkowników, zapewnić zgodność z obowiązującym przepisami w obszarze farmaceutycznym oraz realizować inne potrzeby bezpośrednio zgłaszane przez Państwa.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak używamy plików cookie, w tym do celów profilowania, odsyłamy do naszych zasad dotyczących plików cookie www.lundbeck.com/pl (zakładka cookie).

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Lundbeck przetwarza dane osobowe, gdy wyrazili Państwo na to zgodę, np. akceptując użycie plików cookie.

Jednak w większości przypadków Lundbeck przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. b)) lub realizacji uzasadnionego interesu, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Naszym uzasadnionym interesem może być chęć udoskonalenia naszej witryny, usług, badań w związku z Państwa zapytaniem, świadczenia żądanych przez Państwa usług, itp.

Przetwarzanie danych osobowych odnoszących się do jednego z naszych produktów leczniczych będzie najczęściej wynikało z obowiązujących przepisów dotyczących produktów farmaceutycznych, np. w celu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (art. 9 ust. 2 lit. i) RODO). W takim przypadku możemy przetwarzać Państwa wrażliwe dane osobowe.

Ujawnianie danych osobowych

W zależności od tego, jakie informacje nam Państwo przekażą, dane osobowe możemy udostępniać osobom trzecim, w tym partnerom, współpracownikom, podmiotom stowarzyszonym Lundbeck lub organom władzy. Na przykład będziemy zobowiązani do przekazywania danych osobowych odpowiednim służbom medycznym, jeśli przekażą nam Państwo informacje na temat skutków ubocznych jednego z naszych produktów leczniczych.

Wszelkie dane osobowe gromadzone za pomocą plików cookie będą wykorzystywane wyłącznie przez firmę Lundbeck i naszych właściwych partnerów w celu poprawy jakości treści, usług i wsparcia dla osób odwiedzających naszą witrynę. Niektóre z tych informacji mogą być niekiedy wykorzystywane wewnętrznie lub upubliczniane. Takie dane będą jednak miały zbiorczą i nieosobową formę, dotycząc na przykład liczby osób odwiedzających portal.

Zewnętrzne podmioty przetwarzające dane

Lundbeck może korzystać z podmiotów przetwarzających dane, np. firm hostingowych. W takim przypadku Państwa dane osobowe mogą być przekazywane zewnętrznym specjalistom zatrudnionym przez Lundbeck lub innych członków naszej grupy, którzy będą przetwarzali dane w imieniu Lundbeck i pomagali w dostarczaniu żądanych treści i usług. Lundbeck zobowiąże dostawców zewnętrznych do ochrony poufności Państwa danych oraz do podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą lub zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, nadużyciem lub innym niezgodnym z prawem przetwarzaniem.

Przekazywanie danych do krajów spoza UE/EOG

Państwa dane osobowe są przechowywane na komputerach / serwerach Lundbeck znajdujących się na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jednak w zależności od charakteru i kontekstu danych osobowych, które uzyskujemy za pośrednictwem witryny, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do kraju spoza UE/EOG, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony. Lundbeck zadba o to, aby takie przekazywanie odbyło się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym RODO, na przykład poprzez wybór odbiorcy danych, który przestrzega umowy pomiędzy UE i USA o transferze danych, tzw. Privacy Shield (jeżeli dane są przekazywane do USA), lub zobowiązanie odbiorcy do zawarcia z Lundbeck porozumienia obejmującego standardowe klauzule umowne UE. „Standardowe klauzule umowne” są dostępne w kilku językach. Można je znaleźć tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Jeśli Państwa dane osobowe zostaną przekazane innym podmiotom stowarzyszonym Lundbeck, przekazanie danych odbędzie się w oparciu o porozumienie wewnątrzgrupowe Lundbeck w obowiązującym w danym czasie brzmieniu. Egzemplarz porozumienia można uzyskać kontaktując się z Lundbeck.

Przechowywanie danych

Lundbeck przechowuje Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres czasu konieczny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone lub przekazane, bądź do spełnienia wszelkich obowiązujących wymogów prawnych lub etycznych dotyczących sprawozdawczości bądź przechowywania dokumentów.

Zebrane za pomocą plików cookie informacje o Państwa zachowaniach online będą przechowywane w zależności od rodzaju plików cookie. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie znajduje się tu: www.lundbeck.com/pl (zakładka cookie).

Środki bezpieczeństwa

Lundbeck zapewni, aby zarejestrowane dane, w tym Państwa dane osobowe, były traktowane w ostrożny sposób i odpowiednio chronione zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami bezpieczeństwa. Lundbeck regularnie kontroluje swój system pod kątem możliwych słabości i ataków a gdy używają Państwo naszego formularza kontaktowego w części „Skontaktuj się z nami”, transmisja jest szyfrowana.

Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą

Lundbeck podjął wszelkie niezbędne i odpowiednie kroki w celu ochrony Państwa danych osobowych i poszanowania Państwa praw jako osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługują Państwu prawa opisane poniżej. Należy zauważyć, że wykonywanie tych praw może podlegać pewnym ograniczeniom, na przykład zasadnicze względy prywatnych interesów mogą przeważyć nad Państwa prawem do uzyskania informacji.

Prawo dostępu

 • Mają Państwo prawo żądać dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Lundbeck, które Państwa dotyczą.
 • Lundbeck zobowiązany jest dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu w pierwszej kolejności bezpłatnie lub drogą elektroniczną, jeżeli wniosek został złożony w powszechnie stosowanej formie elektronicznej.

Prawo do sprostowania danych

 • Przysługuje Państwu prawo do sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, w tym uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • W niektórych sytuacjach mają Państwo prawo żądać usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

 • W niektórych sytuacjach mają Państwo prawo żądać od Lundbeck ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych

 • Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy, w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące Państwa dane osobowe. Mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe osobie trzeciej bez przeszkód ze strony Lundbeck, jeśli jest to technicznie możliwe.

Prawo do sprzeciwu

 • W niektórych sytuacjach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Lundbeck dotyczących Państwa danych osobowych. Na przykład, jeśli zwrócili się Państwo o otrzymywanie informacji od Lundbeck, np. biuletynów, ale nie chcą ich nadal otrzymywać, mogą Państwo łatwo zrezygnować z otrzymywania od nas dalszych informacji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

 • Co do zasady mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Nie ma to zastosowania, jeśli między innymi zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a Lundbeck.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że nie ma to wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Lundbeck przed wycofaniem Państwa zgody.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z opisanych powyżej praw lub mają jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych Lundbeck pod adresem dataprivacy@lundbeck.com.

Skargi

Jeśli chcą Państwo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych przez Lundbeck, prosimy skontaktować się z właściwą lokalną osobą kontaktową pod następującym adresem lub numerem telefonu:

Tel. +48 22 626 9300

Fax: +48 22 626 9301

http://www.lundbeck.com/pl/skontaktuj-si-z-nami

Jeśli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu załatwienia sprawy przez Lundbeck, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. +48 22 531 03 00

fax. +48 22 531 03 01

Inspektor Ochrony Danych w Lundbeck

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Lundbeck, prosimy skontaktować się z inspektorem ochrony danych Lundbeck pod adresem: dataprivacy@lundbeck.com

 1. Komunikacja bezpośrednia

Wszelkie pytania, uwagi, sugestie itp., zgłoszone przez Państwa za pośrednictwem witryny, będą – w największym możliwym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami – stanowiły własność Lundbeck i będą traktowane jako jawne, niezastrzeżone informacje, których Lundbeck może używać według własnego uznania.

1. Wyłączenie odpowiedzialności

Lundbeck zaręcza, że podejmuje uzasadnione działania w celu zapewnienia, by treści prezentowane w witrynie były ścisłe i aktualne. Niemniej wszystkie informacje są dostarczane w stanie, w jakim są („jak widać”), a Lundbeck nie udziela żadnych gwarancji ani deklaracji dotyczących ścisłości, kolejności, terminowości lub kompletność treści prezentowanych w witrynie i może w dowolnym momencie, wedle własnego uznania, zmienić lub zamienić te informacje oraz zaprzestać dystrybucji witryny bez uprzedzenia. Witryna może zawierać informacje o chorobach i leczeniu: tego typu informacje są dostarczane wyłącznie na zasadzie ogólnej porady i nigdy nie mogą zastąpić porady udzielonej przez lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia. W zakresie dozwolonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa Lundbeck nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do lub korzystania z niniejszej witryny, w tym działania wirusów, niezależnie od ścisłości lub kompletności jakichkolwiek treści. Jeśli podejrzewają Państwo u siebie problem zdrowotny, zdecydowanie zalecamy kontakt z lekarzem.

 1. Linki do innych witryn

Witryna może zawierać linki do witryn internetowych osób trzecich. Lundbeck oświadcza, że nie sprawuje żadnej kontroli nad takimi witrynami, nie ma z nimi związków i ich nie popiera oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z treści prezentowanych na takich witrynach. Linki do innych witryn są udostępniane tylko dla wygody i Lundbeck zachęca do zapoznania się z warunkami korzystania z witryn zewnętrznych oraz obowiązującymi na nich zasadami ochrony danych osobowych.

 1. Prawa własności intelektualnej

Treść witryny podlega ochronie prawa autorskiego i innym prawom własności intelektualnej. Firmy, nazwy handlowe, logo i wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do Lundbeck. Wszelkie niewłaściwe użycie tych znaków towarowych jest wyraźnie zabronione. Treść witryny może być kopiowana wyłącznie do użytku osobistego i do celów niekomercyjnym, z zachowaniem wszelkich praw autorskich lub innych praw zastrzeżonych. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych powyżej, zabrania się kopiowania, wyświetlania, pobierania, modyfikowania, reprodukowania lub retransmitowania jakichkolwiek informacji znajdujących się na tej witrynie bez wyraźnej pisemnej zgody Lundbeck.

 1. Dzieci

Witryna nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18 roku życia. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dotyczących osób poniżej 18 roku życia.

 1. Prawo umowy i właściwość sądu

Niniejsze zastrzeżenie prawne i zawartość witryny podlegają prawu polskiemu i są zgodnie z nim interpretowane, bez względu na przyjęte normy prawa kolizyjnego. Wszelkie spory wynikające z niniejszego zastrzeżenia prawnego lub w związku z nim, których nie można rozwiązać polubownie, są rozstrzygane wyłącznie przez sądy polskie z siedzibą w Warszawie.

 1. Zmiany i pytania

Wszelkie zmiany w tym dokumencie zostaną niezwłocznie ogłoszone na tej stronie. Chętnie odpowiemy na wszelkie dodatkowe pytania dotyczące niniejszego dokumentu lub witryny ogółem.

 

Tak, akceptuję. Nie, brak akceptacji.
Cookie Policy
Wyjście ze strony www.lundbeck.pl