Demens

Demens er en hjernesykdom som reduserer hjernens funksjonsevne. Dette fører til problemer med hukommelse, funksjonsevne og atferd.

Demens
Demens er en folkesykdom, og over 70 000 nordmenn lever i dag med demens. Ettersom det blir stadig flere eldre i befolkningen, blir det flere som får demens. Demenssykdommene er sjeldne hos 40- og 50-åringer (ca 3000), men øker i forekomst fra 65-70 års alder, og finnes hos 15-20 prosent av alle over 75 år. Demens er en paraplybetegnelse på sykdommer som rammer flere av hjernens funksjoner. Det finnes flere typer.

Alzheimers sykdom
Den vanligste demenssykdommen er Alzheimers sykdom, og omtrent 60 prosent av dem som lider av demens har denne typen. De første symptomene er vanligvis hukommelsessvikt og problemer med å finne ord. Både yngre og eldre kan få Alzheimer, men det er mest vanlig hos eldre. 

I tillegg finnes andre former for demens:

Vaskulær demens
Omkring 20 prosent av personer med demens rammes av vaskulær demens, som skyldes karskader og blødninger i hjernen (hjerneslag, hjerneblødning eller såkalte drypp).

Demens med Lewy-legeme
Demens med Lewy-legeme er forårsaket av såkalte Lewy-legemer i hjernen. Diagnosen stilles på bakgrunn av de typiske symptomene: stivhet i armer og ben, treghet i bevegelsene, periodevise synshallusinasjoner, vrangforestillinger (mistenksomhet etc.) og hukommelsessvikt.

Frontotemporal demens
Frontotemporal demens er en sjelden demensform som rammer ca. 5 prosent av dem som får demenssykdom. Sykdommen fører til skader i pannelappen i hjernen, og rammer oftest personer mellom 50 og 70 år.

Alzheimers sykdom
Alzheimers sykdom er en progressiv hjernesykdom, der hjernefunksjonene gradvis svekkes. Sykdommen forkommer hyppigst hos personer over 65-70 år. Personer med sykdommen opplever i økende grad problemer med hukommelse, tankevirksomhet, funksjonsevne og atferd. Disse endringene vanskeliggjør i økende grad livet til personen, med økt avhengighet av andre og til slutt fullstendig avhengig av hjelp til alt. Alzheimers sykdom påvirker også livet til pasientens familie1. De fleste omsorgspersoner er nær familie eller slektninger som gjør det mulig for pasienten å bo hjemme1. Denne rollen er både psykisk og fysisk krevende1.

Alzheimers sykdom ødelegger og dreper hjerneceller. Dette fører til at hjernen skrumper og gir ubalanse i hjernens transmittorsubstanser. Ettersom hjernecellene degenererer, hoper det seg opp med avfallstoffer , såkalte ”plakk” og ”nøster”.

Symptomer
Symptomene ved Alzheimers sykdom viser seg gradvis, over mange år, men varierer fra person til person. De første symptomene er som regel svekket korttidshukommelse og mild forvirring. Symptomene blir gjerne kategorisert i kognitive, funksjonelle og atferdsmessige/psykologiske forandringer.

Kognitive forandringer – svekket korttidshukommelse (f.eks. glemmer hva man nettopp har gjort, gjentar seg selv, forlegger ting, glemmer avtaler), vansker med å ta beslutninger, manglende forståelse for tid og sted, redusert læreevne og problemer med å gjenkjenne venner og familie.

Forandret funksjonsevne – redusert evne til å utføre både alminnelige daglige gjøremål og mer kompliserte oppgaver; f.eks. å håndtere penger, ivareta personlig hygiene, inkontinens, påkledning, bevege seg stødig. Uten unntak vil personer som lider av Alzheimers sykdom etterhvert bli fullstendig hjelpeløse.

Atferdsmessige og psykologiske forandringer- pasienter med Alzheimers sykdom vil også endre oppførselen slik at den blir en ytterligere utfordring for omsorgspersonene. Dette kan gi seg utslag i vrangforestillinger, agitasjon/aggresjon, depresjon/apati og f.eks endrede spisevaner. Atferdsforandringer er kanskje det vanskeligste å takle for familie og omsorgspersoner, og er ofte avgjørende for at pasienten blir overført til sykehjem.

10 Tidlige varseltegn4

1-      Hukommelsestap som påvirker dagliglivet

2-      Utfordringer ved å planlegge og løse problemer

3-      Problemer med å fullføre vanlige oppgaver hjemme, på jobb eller fritid

4-      Forvirring vedrørende tid og sted

5-      Problemer med å forstå visuelle bilder og romlige relasjoner

6-      Nye problemer med  ord skriftlig og muntlig

7-      Setter ting på feil plass og har vanskeligheter med å finne igjen ting

8-      Redusert eller dårlig dømmekraft

9-      Tilbaketrekking fra arbeid eller sosiale aktiviteter

10-    Endringer i humor og personlighet

Statistikk
I Norge finnes det omtrent 70.000 personer som lider av en demenssykdom2. Kanskje så mange som 35.000 mangler en bekreftet diagnose, og er derfor avskåret fra å få en  spesifikk behandling3. Med stigende levealder øker andelen gamle personer i befolkningen. Derfor anslår man at antallet demente vil fordobles i løpet av de neste 20 år. Alzheimers sykdom er den vanligste årsak til demens, og utgjør 50-70% av alle med demenssykdom4.

Diagnose og behandling
Dersom du er bekymret for at du -eller noen som står deg nær- har symptomer på Alzheimers sykdom, bør du kontakte legen din og be om hjelp og råd. Diagnosen stilles ved hjelp av intervju både av pasient og omsorgsperson(er), prøvetaking og billeddiagnostikk. Det finnes mange forskjellige tester og skalaer som kan bekrefte symptomer og sykdommens alvorlighetsgrad.

Det finnes flere antidemenslegemidler som kan redusere symptomene ved Alzheimers sykdom, men ingen medisiner kan helbrede pasienten.

Det finnes i dag ingen kur for Alzheimers sykdom, men det finnes behandling for symptomene og forskning pågår. Selv om dagens behandling av Alzheimers sykdom ikke kan stoppe progresjonen av sykdommen, kan de midlertidig bremse forverring av demenssymptomene og bedre livskvaliteten for de med Alzheimers, og deres omsorgspersoner4.

Referanser

1. Georges J, Jansen S, Jackson J, et al. Alzheimer’s disease in real life – the dementia   carer’s survey. Int J Geriatr Psychiatry 2008; 23 (5): 546–551.

2. Engedal K et al .The prevalence of dementia in a sample of elderly Norwegians. Int J Geriatr Psychiatry 1993; 8: 565 -570

3. Lystrup L et al: Omsorgstilbud til hjemmeboende personer med demens. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 15, 1917–20

4. Alzheimer’s Association. Basics of Alzheimer’s disease: http://www.alz.org/alzheimers_disease_what_is_alzheimers.asp

 

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no