Brintellix®

Brintellix er tilgjengelig for norske pasienter på blå resept

Les mer: Brintellix SPC

Refusjonsberettiget bruk av Brintellix:

Depresjoner

Refusjonskoder:

ICPC-73 / ICD-F3: Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse

Vilkår:

142: Refusjon ytes kun til pasienter som har forsøkt SSRI eller SNRI med utilstrekkelig effekt og/eller uakseptable bivirkninger. Dette må dokumenteres i journalen.


Studier
Brintellix (vortioksetin) representerer med sin multimodale aktivitet en ny behandling av depresjon. Brintellix virker ved å hemme serotonintransportøren (SERT), kombinert med modulering av den serotonerge reseptoraktiviteten post-synaptisk.1Ny virkningsmekanisme

Effekt og sikkerhet av Brintellix er undersøkt i et klinisk program som inkluderte mer enn 6700 pasienter, hvor mer enn 3700 ble behandlet med Brintellix for depresjon i korttidsstudier (≤12 uker), samt i en tilbakefallsforebyggende studie over totalt 36 uker.1

Effekt

Brintellix har demonstrert effekt på et bredt spekter av depressive symptomer vurdert ved bedring i alle enkeltelementene i MADRS, og på forskjellige pasientgrupper.1

Brintellix gir signifikant bedring av nedsatt kognitivt funksjonsnivå hos pasienter med depresjon, slik som nedsatt planleggingsevne (eksekutiv funksjon), konsentrasjonsevne, hukommelse og psykomotorisk hurtighet.2, 3, 4

Tolerabilitet

Brintellix er veltolerert. Bivirkningene var vanligvis milde til moderate, ble sett de to første ukene av behandlingen, var ofte forbigående og førte som regel ikke til seponering av behandlingen.1

Svært vanlige og vanlige bivirkninger ved behandling med Brintellix er kvalme, nedsatt appetitt, unormale drømmer, diaré, forstoppelse, oppkast, svimmelhet og generell kløe. For full oversikt over bivirkninger, se Brintellix SPC.1

Brintellix økte ikke forekomsten av søvnløshet eller søvnighet sammenlignet med placebo.1

Brintellix hadde ingen effekt på kroppsvekt sammenlignet med placebo i kliniske kort- og langtidsstudier.1

Forekomst av selvrapporterte seksuelle bivirkninger var lav eller lik placebo i kliniske kort- og langtidsstudier med Brintellix. I studier der Arizona Sexual Experience Scale (ASEX) ble brukt viste forekomsten av behandlingskrevende seksuell dysfunksjon ingen klinisk signifikant forskjell med Brintellix i doser 5-15 mg sammenlignet med placebo. For dosen 20 mg/dag ble det sett en økning i behandlingstrengende seksuell dysfunksjon sammenlignet med placebo (forskjell i forekomst på 14,2%, 95% KI [1,4-27,0]). 1

Brintellix viste ingen klinisk signifikante endringer i lever- eller nyrefunksjon, hjertefrekvens eller blodtrykk i kliniske studier.1

Brintellix har ikke vist klinisk signifikant påvirkning på EKG-parametre:1

– Inkludert QT-, QTc-, PR- og QRS-intervaller

  – Det ble ikke observert forlenget QTc-intervall hos friske forsøkspersoner som fikk doser på opptil 40 mg daglig.1

Interaksjoner

Interaksjoner: Irreversible, ikke-selektive MAO-hemmere, - reversible og selektiveMAO-A-hemmere, som moklobemid. - svake, reversible og ikke-selektive MAOhemmere, som f.eks. antibiotikumet linezolid.1

Kombinasjon av Brintellix med irreversible MAO-B-hemmere som selegilin og rasagilin gis med forsiktighet. Nøye oppfølging for serotonergt syndrom er nødvendig dersom de brukes samtidig.1

Kombinasjon av Brintellix med irreversible MAO-B-hemmere som selegilin og rasagilin gis med forsiktighet. Nøye oppfølging for serotonergt syndrom er nødvendig dersom de brukes samtidig.1

Brintellix viste ingen klinisk relevante interaksjoner administrert sammen med warfarin, acetylsalisylsyre, prevensjonsmidler eller diazepam.1

Brintellix metaboliseres i stor grad i leveren, hovedsakelig ved oksidering katalysert av CYP2D6, og i mindre grad av CYP3A4/5 og CYP2C91. For full oversikt over interaksjoner, se Brintellix SPC.1

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1 i Brintellix SPC. Samtidig bruk av ikke-selektive monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) eller selektive MAO-A-hemmere (se pkt. 4.5 i Brintellix SPC).1

Dosering

Startdose og anbefalt dose av Brintellix er 10 mg én gang daglig hos voksne < 65 år.1

Avhengig av individuell respons hos pasienten, kan dosen økes til maksimalt 20 mg én gang daglig eller reduseres til minimum 5 mg én gang daglig.1

Laveste effektive dose på 5 mg Brintellix én gang daglig bør alltid brukes som startdose hos pasienter ≥ 65 år. Forsiktighet anbefales ved doser høyere enn 10 mg.1

Etter bedring av de depressive symptomene bør behandlingen fortsette i minst 6 måneder for å opprettholde den antidepressive responsen.1

Seponering

Pasienter som er behandlet med Brintellix kan avslutte behandlingen uten gradvis reduksjon av dosen.1

I kliniske placebokontrollerte kort- og langtidsstudier ble mulige seponeringssymptomer systematisk undersøkt etter brå seponering av Brintellix. Det var ingen klinisk relevante forskjeller i forhold til placebo angående forekomst eller type seponeringssymptomer etter verken korttids (6-12 uker) eller langtids (24-64 uker) behandling med Brintellix.1

Pakninger og tilgjengelighet

Brintellix er tilgjengelig som 5, 10, 15 eller 20 mg tabletter.1
 

Referanser

  1. Brintellix Preparatomtale  

  2. Sanchez C et al. Pharmthera. 2015;145:43-47 Les mer.

  3. Katona C et al. Int Clin Psychopharmacol. 2012; 27(4): 215-223.

  4.  McIntyre RS et al. Int. J. Neuropsychopharmacology 2014

Bivirkningsrapportering

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no