Disclaimer en privacy policy

De website www.Lundbeck.com/NL is eigendom van en wordt verzorgd door:

Lundbeck BV
Herikerbergweg 292
1101 CT  Amsterdam

KVK-nummer: 33066853
Telefoonnummer: + 31 (0)20 6971901
Neem contact met ons op

Hieronder geven we een beschrijving van onze omgang met persoonlijke gegevens die via de website zijn verzameld, evenals andere juridische informatie over onze werkwijzen met betrekking tot deze website.

1. Verwerking van persoonlijke gegevens

Als aanbieder van deze website is Lundbeck gegevensbeheerder van alle verzamelde persoonlijke gegevens. Lundbeck is vastbesloten om de privacy te beschermen van de informatie die we verzamelen van onze online bezoekers. We streven ernaar om onze rechtmatige zakelijke belangen in evenwicht te brengen met het verzamelen en verwerken van de ontvangen informatie omtrent welke onze gebruikers in alle redelijkheid privacy verwachten.

Bij de verwerking van persoonsgegevens zal Lundbeck zich altijd houden aan de toepasselijke wetgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG/GDPR) en de Nederlandse Wet inzake verwerking van persoonsgegevens.

Persoonlijke identificeerbare gegevens en doelen

Algemene Persoonsgegevens:

Lundbeck verzamelt persoonlijke identificeerbare gegevens (naam, e-mailadres, functie, werkplek, type belegger, type aangevraagde dienst van Lundbeck) indien deze vrijwillig door u zijn verstrekt.

Door middel van cookies verzamelen we informatie over uw gebruik van onze website en uw onlinegedrag. Het type informatie dat wordt verzameld omvat de herkomst van de gebruiker, het type browser, het besturingssysteem, de gebruikte zoekmachine en de duur van het bezoek op de website. (Voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken, ook ten behoeve van profilering, verwijzen wij naar ons cookiebeleid (via de cookie icoon onderaan elke webpagina op de website))

Speciale categorieën persoonlijke gegevens:

Over het algemeen verwerkt Lundbeck geen speciale categorieën persoonlijke gegevens, tenzij u deze formatie aan ons heeft verstrekt, bv. door rechtstreeks contact met ons op te nemen.

Uw gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

Om u toegang te verlenen tot een specifiek deel van onze website, om contact met u op te nemen en om u te voorzien van de diensten waarom u heeft verzocht (zoals e-mailmeldingen, bv. e-mail-alerts voor beleggers), om enquêtes te houden met betrekking tot het verbeteren van onze service, bv. feedback van bezoekers, om onze gebruikers een redelijk serviceniveau te kunnen bieden, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, te weten binnen het farmaceutische gebied, en voor andere doeleinden waarom u rechtstreeks heeft verzocht.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Lundbeck verwerkt persoonlijke gegevens indien u daarvoor toestemming heeft gegeven (GDPR Art.6 (1) (a)), bv. bij het aanvaarden van het gebruik van cookies op de website.

Lundbeck verwerkt echter in de meeste gevallen persoonlijke gegevens om een overeenkomst met u na te kunnen leven (EU-AVG/GDPR Artikel 6, lid 1, onder b)), of om te voldoen aan een rechtmatig belang, behalve wanneer een dergelijk belang wordt geschonden door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene welke bescherming van persoonlijke gegevens verlangen (EU-AVG/GDPR Artikel 6, lid 1, onder f)). Het verbeteren van onze website en onze diensten, het doen van onderzoek met betrekking tot uw vraag, het leveren van de door u gevraagde diensten etc. kunnen rechtmatige belangen zijn voor Lundbeck.

De verwerking van persoonsgegevens in verband met één van onze geneesmiddelen zal meestal worden uitgevoerd onder de toepasselijke wetgeving met betrekking tot farmaceutische producten, bv. die met betrekking tot de bewakingsdoeleinden van geneesmiddelen (EU-AVG/GDPR Artikel 9, lid 2, onder i)), in het geval dat u ons deze informatie verschaft. In dit geval is het geoorloofd om gevoelige persoonlijke gegevens over u te verwerken.

Openbaarmaking van persoonlijke gegevens

Afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt kunnen we deze gegevens delen met derden, inclusief partners, medewerkers, aan Lundbeck gelieerde ondernemingen en/of autoriteiten. Wij zijn bv. verplicht om persoonlijke gegevens door te geven aan de relevante gezondheidsautoriteiten als u ons informatie verstrekt over de bijwerkingen van een van onze geneesmiddelen.

Gegevensverwerkers bij Derde Partijen

Lundbeck kan ervoor kiezen om gegevensverwerkers in te schakelen, bv. hostingbedrijven. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan en opgeslagen door externe specialisten die zijn ingeschakeld door Lundbeck, of andere leden van de Lundbeck Group, die uw gegevens namens Lundbeck verwerken en helpen bij het leveren van de inhoud en services waarom u verzocht heeft. Deze externe leveranciers worden door Lundbeck verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen en om adequate technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoeld(e) of onwettig(e) vernietiging, verlies of wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of misbruik, of andere onwettige verwerkingen.

Overdracht van gegevens naar landen buiten de EU/EER

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op computers/servers van Lundbeck in de Europese Economische Ruimte.

Afhankelijk van de aard en context van de persoonlijke gegevens die we via de website verkregen hebben kunnen uw persoonlijke gegevens ook worden overgebracht naar een land buiten de EU/EER dat geen passend beschermingsniveau biedt. Lundbeck zal ervoor zorgen dat dergelijke overdracht(en) zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief de EU-AVG; bv. door met een ontvanger van gegevens samen te werken die zich houdt aan het EU-VS Privacy Shield (indien de overdracht plaatsvindt naar de Verenigde Staten van Amerika), of om ervoor te zorgen dat de ontvanger zich ten overstaan van Lundbeck contractueel bindt aan de clausules van de EU-standaard. De "standaardcontractbepalingen" zijn beschikbaar in verschillende talen. U kunt de documentatie hier vinden:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Als uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan andere ondernemingen die gelieerd zijn aan Lundbeck zal de overdracht, welke op gezette tijden plaats kan vinden, worden gebaseerd op het Lundbeck Intra Group Agreement. Hiervan kan een kopie worden verkregen door contact op te nemen met Lundbeck.

Opslag van gegevens (Retentie van gegevens)

Lundbeck bewaart uw persoonlijke gegevens slechts zolang dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of ontvangen, of om te voldoen aan toepasselijke wettelijke of ethische rapportage- of bewaarvoorschriften.

Veiligheidsmaatregelen

Lundbeck ziet erop toe dat de opgeslagen gegevens, inclusief uw persoonlijke gegevens, zorgvuldig behandeld en goed beschermd worden volgens de geldende veiligheidsnormen. Lundbeck controleert zijn systeem regelmatig op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen (en uw bericht wordt versleuteld als u ons contactformulier gebruikt wat u vindt onder "Contact").

Uw rechten als betrokkene

Lundbeck heeft alle benodigde en passende stappen ondernomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en uw rechten als betrokkenen te waarborgen.

Volgens de EU-AVG/GDPR heeft u een aantal rechten die hieronder worden beschreven. Houd er rekening mee dat er restricties van toepassing kunnen zijn in verband met uitoefenen van uw rechten, bv. wanneer uw recht op het verkrijgen van informatie ondergeschikt is aan essentieel grotere private belangen.

Recht van inzage

  • U heeft het recht om te verzoeken om inzage in de persoonlijke gegevens die Lundbeck van u verwerkt.
  • Lundbeck dient u een kopie van uw persoonlijke gegevens die zij verwerkt te verstrekken, welke in principe kosteloos is, en welke via elektronische weg geëffectueerd kan worden indien de aanvraag is ingediend in een algemeen gebruikte elektronische vorm.

Recht op rectificatie

  • U heeft recht op rectificatie van uw persoonlijke gegevens indien deze onjuist zijn, alsmede aanvulling van onvolledige persoonlijke gegevens.

Recht op wissing van gegevens ("recht op vergetelheid")

  • U heeft onder bepaalde omstandigheden recht op het doen wissen van de persoonlijke gegevens die betrekking op u hebben.

Recht op beperking van de verwerking

  • U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking door Lundbeck van persoonsgegevens die betrekking op u hebben te doen beperken.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

  • Wanneer de verwerking is gebaseerd op een toestemming of een contract en de verwerking vindt geautomatiseerd plaats, heeft u het recht om de persoonlijke gegevens die betrekking op u hebben te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. U heeft het recht om deze persoonlijke gegevens aan een derde partij over te dragen zonder daarbij te worden gehinderd door Lundbeck, indien technisch mogelijk.

Recht van Bezwaar

  • Onder bepaalde omstandigheden hebt u op enig moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Lundbeck. Als u bv. Lundbeck om informatie heeft verzocht, bv. in verband met nieuwsbrieven, en u wenst geen verdere informatie te ontvangen, dan kunt u eenvoudig middels een opt-out-functie aangeven dat u geen verdere informatie van ons wenst te ontvangen.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

  • In het algemeen heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die enkel is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, welke rechtsgevolgen voor of een aanzienlijke invloed op u heeft. Dit is niet van toepassing als, onder andere, geautomatiseerde besluitvorming en profilering noodzakelijk zijn voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen u en Lundbeck.

Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens op uw toestemming is gebaseerd, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Dit is overigens niet van invloed op de verwerking door Lundbeck van uw persoonlijke gegevens voorafgaand aan het intrekken van uw toestemming.

Als u enig recht uit wilt oefenen, zoals hierboven omschreven, of als u daar vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer van Lundbeck (functionaris inzake gegevensbescherming) door een e-mail te sturen naar dataprivacy@lundbeck.com.

Lundbeck Data Protection Officer (Functionaris inzake Gegevensbescherming)

Als u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Lundbeck, neemt u dan per e-mail contact op met de Lundbeck Data Protection Officer: dataprivacy@lundbeck.com

Klacht indienen

Als uw klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost door Lundbeck kunt u ervoor kiezen om een klacht in te dienen bij het Autoriteit Persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag
Telefoon: 088 - 1805 250
Website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

2. Directe communicatie

Enige vraag, opmerking, suggestie, etc. die u via de website verstuurt of doorstuurt zal - voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving - eigendom worden en blijven van Lundbeck en worden behandeld als niet-vertrouwelijke, niet-propriëtaire informatie die Lundbeck naar eigen goeddunken mag gebruiken.

3. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Lundbeck aanvaardt een redelijke inspanning om ervoor te zorgen dat de inhoud van de website juist en up-to-date is. Elke informatie wordt evenwel weergegeven 'zoals deze is', en Lundbeck biedt geen garanties en geeft geen verklaringen af met betrekking tot nauwkeurigheid, volgorde, tijdigheid of de volledigheid van de inhoud van de website, en kan te allen tijde en naar eigen goeddunken de informatie op de website wijzigen of vervangen, of de website sluiten zonder voorafgaande kennisgeving. De website kan informatie bevatten over ziekten en behandelingen, welke enkel bedoeld is als globale indicatie en derhalve nooit een vervanging kan zijn voor advies van een arts of een andere gekwalificeerde beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Voor zover toegestaan ​​door dwingend recht, is Lundbeck niet aansprakelijk voor enige directe, incidentele, vervolg-, indirecte of punitieve schade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van enige inhoud op deze website, inclusief virussen, ongeacht de nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke inhoud. Als u denkt dat u een gezondheidsprobleem heeft, raden wij u ten zeerste aan om contact op te nemen met uw arts.

4. Links naar andere websites

De website kan links bevatten naar websites van derde partijen. Lundbeck verwerpt elke controle over, relatie met, of goedkeuring van deze websites en is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit de inhoud van dergelijke websites. Koppelingen naar andere websites worden alleen verstrekt vanuit het oogpunt van gebruikersgemak. Lundbeck raadt u dan ook aan om de gebruiksvoorwaarden en privacy verklaringen van deze derde partijen te lezen.

5. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website is onderworpen aan auteursrechtelijke bescherming en andere intellectuele eigendomsrechten. De bedrijfsnamen, handelsnamen, logo's en alle productnamen zijn handelsmerken die het eigendom zijn van Lundbeck. Elk misbruik van deze handelsmerken is uitdrukkelijk verboden. De inhoud van de website mag niet worden gekopieerd, behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, waarbij alle auteursrechten of andere kennisgevingen van eigendomsrechten moeten worden gerespecteerd. Behalve zoals hierboven uitdrukkelijk is bepaald, is het niet toegestaan om informatie op deze website te kopiëren, weer te geven, te downloaden, te wijzigen, te reproduceren of opnieuw te verzenden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lundbeck.

6. Kinderen

Deze website is niet bedoeld of ontworpen om aantrekkelijk te zijn voor kinderen van jonger dan 18 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare gegevens van personen waarvan we weten dat ze jonger zijn dan 18 jaar.

7. Toepasselijk recht en locatie

Deze disclaimer en de inhoud van deze website worden geregeld en geïnterpreteerd door Nederlands recht, zonder rekening te houden met de collisieregels. Enig geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze disclaimer zal, indien het niet in der minne geschikt kan worden, uitsluitend worden berecht door Nederlandse Rechtbank in Amsterdam.

8. Wijzigingen en vragen

Enige wijziging in dit document wordt onmiddellijk op deze pagina gecommuniceerd. Als u nog vragen heeft over dit document of de website in het algemeen, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

U staat op het punt de website www.lundbeck.nl te verlaten. Lundbeck draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze externe website. Door op "OK" te drukken wordt u doorgeleid en verlaat u de website www.lundbeck.nl. Indien u hier niet mee akkoord gaat drukt u op “Cancel” om op de website www.lundbeck.nl te blijven.