H εργασία μαζί μας

Στοιχεία που αφορούν τις πολιτικές αξιολόγησης, επιλογής και εκπαίδευσης στη LundbeckHellas

Επιλογή και Πρόσληψη
Η πρόσληψη ενός καινούριου στελέχους είναι μία σημαντική απόφαση, όχι μόνο για το νέο εργαζόμενο αλλά και για την εταιρεία, και συνεπώς πρέπει να δοθεί έμφαση για να διασφαλιστεί ότι ο νέος υπάλληλος – πέρα από τα καθαρά επαγγελματικά θέματα – μπορεί να γίνει καλός αντιπρόσωπος των αξιών και συμπεριφορών που επιθυμεί να προάγει η Lundbeck.

Kάθε θέση εργασίας περιλαμβάνει στην περιγραφή της όλες τις λεπτομέρειες οι οποίες αφορούν τις προδιαγραφές της θέσης. Αυτές οι λεπτομέρειες αφορούν τις κύριες αρμοδιότητες της θέσης, τις γνώσεις που πρέπει να έχει ο εργαζόμενος, τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την εκπλήρωση του ρόλου και τέλος τις ιδιότητες που θέλουμε να εκφράζουν μέσω των συμπεριφορών τους οι εργαζόμενοι στην εταιρεία μας.Ιδιότητες (Competencies)
Με τη λέξη ιδιότητες περιγράφουμε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές οι οποίες είναι απαραίτητες για την επίτευξη υψηλής και αποτελεσματικής εργασιακής απόδοσης. Οι ιδιότητες έχουν να κάνουν με τη γνώση την οποία έχουμε αποκτήσει μέσα από την ακαδημαϊκή μόρφωσή μας, την εκπαίδευσή μας και την εμπειρία μας.
Παραδείγματα γνώσης είναι : Εκπαίδευση, σεμινάρια, ξένες γλώσσες, γνώση τεχνολογίας κλπ.

Οι ιδιότητες έχουν να κάνουν με τις δεξιότητες δηλαδή με την προσωπική μας ικανότητα να χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις και τις δυνατότητές μας με τέτοιο τρόπο στην εργασία μας ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τα επιθυμητά εργασιακά αποτελέσματα.

Παραδείγματα δεξιοτήτων είναι : Επικοινωνία, Συνεργασία, Διαχείριση εργασίας, Διαχείριση αλλαγών κλπ.

Τέλος, οι ιδιότητες έχουν να κάνουν με τις συμπεριφορές δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίον κάποιος εκφράζει τα προσωπικά του χαρακτηριστικά, τις αξίες του, τις γνώσεις και τις δεξιότητές του.

Μέσω των ιδιοτήτων όλοι οι εργαζόμενοι επιδεικνύουν πώς εργάζονται ως μέρος μίας ομάδας και πόσο ευαίσθητοι είναι στις ανάγκες των άλλων, τόσο των συναδέλφων όσο και των εξωτερικών συνεργατών. Στον επαγγελματικό χώρο οι συμπεριφορές των εργαζομένων πρέπει να αντανακλούν τις εταιρικές αξίες και τους εταιρικούς κανόνες συμπεριφοράς.

Στη Lundbeck Hellas έχουμε αναπτύξει τις βασικές ιδιότητες της εταιρείας μας, αυτές που θεωρήσαμε ότι είναι απαραίτητες για να πετύχουμε τον μελλοντικό μεγάλο μας στόχο ενεργώντας με τρόπο που υποστηρίζει τις εταιρικές μας αξίες.

Αυτές οι ιδιότητες είναι:

- Εξυπηρέτηση Πελατών
- Συνεργασία
- Επικοινωνία & Επιρροή
- Διαχείριση της Εργασίας
- Επιδίωξη της Προσωπικής Ανάπτυξης
- Ενημέρωση για τον χώρο μέσα στον οποίο κινείται η Lundbeck.
- Ηγεσία & ΚαθοδήγησηΑξιολόγηση
Η διαδικασία αξιολόγησης μας δίνει τη δυνατότητα να διερευνήσουμε κατά πόσο είναι ικανοποιητικό το επίπεδο των γνώσεων των δεξιοτήτων και των συμπεριφορών των συγκεκριμένων υποψηφίων. Το επίπεδο ορίζεται σύμφωνα με συγκεκριμένα εταιρικά κριτήρια τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να κρίνουμε πόσο καλά κάνει κάποιος τη δουλειά του.

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει συνεντεύξεις από τον υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού και τον Διευθυντή του τμήματος για όλους τους υποψηφίους που πληρούν τις απαιτήσεις για τη θέση. Στόχος μας είναι να εξακριβώσουμε ποιοι από τους υποψηφίους διαθέτουν τα κατάλληλα για τη θέση προσόντα και να διερευνήσουμε εάν μπορούν να ληφθούν συστάσεις εφόσον ζητηθούν.

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει επίσης τεστ Επαγγελματικής Προσωπικότητας και όπου χρειάζεται ασκήσεις Προφορικής και Αριθμητικής δεξιότητας. Οι ασκήσεις τροποποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτούμενες δεξιότητες της θέσης.Επιλογή
Όταν η απόφαση ληφθεί, ο υποψήφιος λαμβάνει την προσφορά πρόσληψης από τον υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού με όλες τις λεπτομέρειες οι οποίες αφορούν τα καθήκοντα της εργασίας του.

Οι αιτήσεις όλων των υπολοίπων υποψήφιων αρχειοθετούνται για έξι μήνες ούτως ώστε να χρησιμοποιηθούν εφόσον προκύψουν άλλες ανάγκες. Ο υπεύθυνος του Ανθρώπινου Δυναμικού απαντά σε όλες τις αιτήσεις εγγράφως.Ένταξη
Η γρήγορη ένταξη στην εταιρεία κάθε καινούριου εργαζόμενου αποτελεί υποχρέωση όλων των εργαζομένων στη Lundbeck.
To τμήμα προσωπικού είναι αρμόδιο για τη πληροφόρηση σε θέματα που αφορούν την εταιρεία και την εταιρική μας φιλοσοφία.

Ο διευθυντής του τμήματος είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του καινούριου εργαζομένου για τις αρμοδιότητες της θέσης του και για τον συντονισμό του εκπαιδευτικού του πλάνου.

Είναι όμως μέρος της κουλτούρας μας η ομαδικότητα και η συμμετοχή όλων μας στη δημιουργία θετικού κλίματος ούτως ώστε ο καινούριος εργαζόμενος γρήγορα να αισθανθεί ότι βρίσκεται σε φιλικό περιβάλλον μέσω στο οποίο θα κάνει ευχάριστα την καθημερινή εργασία του.Εκπαίδευση & Ανάπτυξη
Η εκπαίδευση είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής φιλοσοφίας μας. Ο στόχος μας είναι η βελτίωση και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων των εργαζομένων της Lundbeck. Μέσα από την εξέλιξη των ανθρώπων μας θεωρούμε ότι μπορούμε να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και τη συνεχιζόμενη εξέλιξη της Εταιρείας μας.

Για να επιτευχθεί ο στόχος μας, έχουμε καθιερώσει το ετήσιο πλάνο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης όλων των εργαζομένων. Το αποτέλεσμα στο οποίο στοχεύουμε είναι η ανάπτυξη των κατάλληλων γνώσεων και ικανοτήτων οι οποίες είναι απαραίτητες για τη βέλτιστη απόδοση στην εργασία μας και για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας μας.

Η Κουλτούρα μας

Συνεργασία με την Lundbeck

Cookie Policy
Έξοδος από το lundbeck.gr