Disclaimer

Isikuandmete kaitse põhimõtted ja lahtiütlus

Selle veebisaidi www.Lundbeck.com/ee omanik on

Lundbeck Eesti AS

Weizenbergi 29

10150 Tallinn

Eesti

(„Lundbeck”)

Registrikood: 10163192

Telefon: + 372 6059350

[Võtke meiega ühendust]

 

Allpool on kirjeldatud veebisaidi kaudu kogutud isikuandmete töötlemise põhimõtteid ja muud õiguslikku teavet veebisaidi pidamise kohta.

 

1. Isikuandmete töötlemine

 

Selle veebisaidi pidajana on Lundbeck kogutud isikuandmete vastutav töötleja. Lundbeck suhtub veebikülastajatelt kogutud teabe kaitsmisse täie tõsidusega. Soovime tasakaalustada oma õigustatud ärihuvisid saadud teabe kogumisel ja kasutamisel meie veebikülastajate mõistlike andmekaitseootustega.

Isikuandmete töötlemisel järgib Lundbeck alati kehtivat õigust, sh isikuandmete kaitse üldmäärust ja Eesti isikuandmete töötlemise seadust.

Isiku tuvastamist võimaldavad andmed ja andmete töötlemise eesmärgid

Üldised isikuandmed

Lundbeck kogub isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid, nagu nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber, e-posti aadress, või muud liiki andmeid, mille vabatahtlikult esitate.

Küpsiste abil kogume ka teavet selle kohta, kuidas meie veebisaiti kasutate ja teie veebikäitumise kohta. Kogutud teave sisaldab kasutaja päritolu, veebilehitseja liiki, operatsioonisüsteemi ja kasutatud otsingumootorit ning saidil viibimise aega. Täiendava teabe saamiseks selle kohta, kuidas kasutame küpsiseid (sh profiilanalüüsiks), tutvuge meie küpsiste kasutamise eeskirjadega (küpsise ikooni kaudu, mis asub saidi iga veebilehe lõpus).

Isikuandmete eriliigid

Üldiselt Lundbeck ei töötle eriliiki isikuandmeid, v.a juhul kui olete meile selle teabe esitanud (nt meiega otse ühendust võttes).

Teie isikuandmeid võidakse töödelda alltoodud eesmärgil

Selleks, et anda teile juurdepääs meie veebisaidi konkreetsele osale, osutada teile soovitud teenuseid või võtta teiega ühendust seoses soovitud teenustega (nt teavitamine e-posti teel, s.o investoritele pakutav e-posti teate registreerimise võimalus), viia läbi uuringuid selle kohta, kuidas parandada teile osutatavat teenust (nt külastajate tagasiside), kasutajatele mõistlikul määral teenuste osutamiseks, kehtivate õigusaktide järgimiseks (eelkõige farmaatsiavaldkonnas) ja muul teie soovitud eesmärgil.

 

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Lundbeck töötleb isikuandmeid, kui olete andnud selleks nõusoleku (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a, nt kui nõustute küpsiste kasutusega veebisaidil).

Enamikel juhtudel töötleb Lundbeck isikuandmeid selleks, et täita teiega sõlmitud lepingut (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b) või lähtuvalt õigustatud huvist, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid (määruse artikli 6 lõike 1 punkt f). Lundbecki õigustatud huvi võib olla soov parandada veebisaiti või teenuseid, teie päringule vastamine, teie tellitud teenuste osutamine vms.

Teie isikuandmete töötlemine seoses meie ravimiga toimub enamasti ravimeid reguleerivate õigusaktide alusel, nt ravimiohutuse järelevalve eesmärgil (määruse artikli 9 lõike 2 punkt i), kui meile sellist teavet esitate. Sellisel juhul võime töödelda teie tundlikke isikuandmeid.

 

Isikuandmete avaldamine

Sõltuvalt sellest, mis teavet meile esitate, võime avaldada seda kolmandatele isikutele, sh koostööpartneritele, kaastöötajatele, Lundbecki sidusühingutele ja/või ametiasutustele. Näiteks on meil kohustus avaldada isikuandmed pädevatele tervishoiuvaldkonna ametiasutustele, kui esitate meile teavet meie ravimi kõrvalmõjude kohta.

 

Kolmandas isikust volitatud töötlejad

Lundbeck võib kasutada andmete töötlemiseks volitatud töötlejaid (nt andmemajutusteenuse pakkujaid) ja teie isikuandmed võidakse edastada ja säilitada kolmandast isikust spetsialistide poolt, kelle Lundbeck või Lundbecki kontserni liige on palganud ja kes töötleb teie andmeid Lundbecki nimel ja aitab kaasa sisu pakkumisele ja teie soovitud teenuste osutamisele. Lundbeck on kohustanud neid kolmandast isikust teenusepakkujaid tagama teie andmete konfidentsiaalsuse ning võtma sobivaid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid teie andmete kaitsmiseks juhusliku või loata kustutamise, kaotsimineku, muutmise, loata avaldamise, kuritarvitamise ja muu õigusvastase töötlemise eest.

 

Andmete edastamine väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda

Teie isikuandmeid hoitakse Lundbecki arvutites ja serverites, mis asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas.

Sõltuvalt veebisaidi kaudu saadud isikuandmete laadist ja kontekstist võidakse teie isikuandmeid edastada riiki, mis asub väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda ning kus ei tagata piisavat isikuandmete kaitset. Lundbeck hoolitseb selle eest, et vastav edastamine toimuks kooskõlas kehtiva andmekaitseõigusega (sh isikuandmete kaitse üldmäärusega); selleks kasutab ta näiteks vastuvõtjat, kes järgib Euroopa Liidu ja USA andmekaitseraamistikku Privacy Shield (kui isikuandmeid edastatakse Ameerika Ühendriikidesse), või hoolitseb selle eest, et vastuvõtja sõlmib Lundbeckiga ELi lepingu tüüptingimusi sisaldava lepingu. Lepingu tüüptingimused on saadaval eri keeltes. Need leiate siit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Kui teie isikuandmed edastatakse teistele Lundbecki sidusühingutele, siis on selle alus Lundbecki kontsernisisese lepingu kehtiv redaktsioon. Selle koopia saamiseks pöörduge Lundbecki poole.

Andmete säilitamine

Lundbeck hoiab teie isikuandmeid vaid seni, kuni on mõistlikult vajalik selleks otstarbeks, milleks andmed koguti või saadi või kehtivate juriidiliste või eetiliste aruandlus- või dokumentide säilitusnõuete täitmiseks.

 

Turvameetmed

Lundbeck hoolitseb selle eest, et säilitatavaid andmeid, sh teie isikuandmeid, käideldakse hoolikalt ja kaitstakse nõuetekohaselt kooskõlas kehtivate turvastandarditega. Lundbeck kontrollib oma süsteemi regulaarselt, et avastada võimalikud nõrkused ja rünnakud ja kui kasutate kontaktvormi „Võtke meiega ühendust” rubriigis, siis andmeedastus krüpteeritakse.

 

Teie kui andmesubjekti õigused

Lundbeck on teinud kõik vajaliku ja sobiva selleks, et kaitsta teie isikuandmeid ja tagada teie kui andmesubjekti õigused.

Isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt on teil teatud alltoodud õigused. Juhime tähelepanu sellele, et teie võimalus neid õigusi kasutada võib varieeruda. Näiteks kui leitakse, et erahuvide olulised kaalutlused on kaalukamad teie õigusest saada teavet.

Õigus tutvuda andmetega

  • Teil on õigus nõuda juurdepääsu isikuandmetele, mida Lundbeck teie kohta töötleb.
  • Lundbeck peab tasuta esitama teile koopia töödeldavatest isikuandmetest või esitama selle elektrooniliselt, kui esitasite taotluse levinud elektroonilises formaadis.

Õigus andmete parandamisele

  • Teil on õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist, sh mittetäielike isikuandmete täiendamist.

Õigus andmete kustutamisele (õigus olla unustatud)

  • Teatud asjaoludel on teil õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist.

Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

  • Teatud asjaoludel on teil õigus piirata oma isikuandmete töötlemist Lundbecki poolt.

Andmete ülekandmise õigus

  • Kui töötlemise alus on nõusolek või leping ja töötlemine toimub automatiseeritult, siis on teil õigus saada oma isikuandmed struktureeritult, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul. Kui see on tehniliselt võimalik, on teil õigus edastada isikuandmed kolmandale isikule, ilma et Lundbeck seda takistaks.

 

Õigus esitada vastuväiteid

  • Konkreetsest olukorrast lähtudes on teil õigus igal ajal esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes Lundbecki poolt. Näiteks kui olete taotlenud Lundbeckilt teavet (nt uudiskirju vms) ja ei soovi rohkem teavet saada, siis saate hõlpsasti loobuda edasise teabe saamisest.

Automatiseeritud töötlusel põhinevate üksikotsuste tegemine, sealhulgas profiilianalüüs

  • Teil on õigus selleks, et teie kohta ei tehtaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, mis toob kaasa teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab teile märkimisväärset mõju. Seda ei kohaldata, kui automatiseeritud töötlusel põhineva otsuse tegemine ja profiilanalüüs on muu hulgas vajalik teie ja Lundbecki vahelise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks.

Kui teie isikuandmete töötlemise alus on teie nõusolek, siis võite selle igal ajal tagasi võtta. See ei mõjuta teie isikuandmete töötlemist Lundbecki poolt enne nõusoleku tagasivõtmist.

Kui soovite kasutada oma ülaltoodud õigusi või kui teil on nendega seoses küsimusi, siis võtke ühendust Lundbecki andmekaitseametnikuga e-posti aadressil dataprivacy@lundbeck.com.

 

Lundbecki andmekaitseametnik

Kui teil on küsimusi seoses oma isikuandmete töötlemisega Lundbecki poolt, siis võtke ühendust Lundbecki andmekaitseametnikuga e-posti aadressil dataprivacy@lundbeck.com.

 

Kaebuse esitamine

Kui Lundbecki lahendus teid ei rahulda, siis võite esitada kaebuse Eesti Andmekaitse Inspektsioonile.

 

Andmekaitse Inspektsioon

Väike-Ameerika 19,

10129 Tallinn

Telefon: +372 627 4135

E-post: info@aki.ee

Veebisait: www.aki.ee

 

 

2. Otsesuhtlus

Küsimused, märkused, soovitused jms, mille veebisaidi kaudu edastate, muutuvad kohaldatava õigusega lubatud maksimaalses ulatuses Lundbecki omaks ja neid käsitletakse mittekonfidentsiaalse ja ärisaladuse alla mittekuuluva teabena, mida Lundbeck saab omal äranägemisel kasutada.

 

3. Lahtiütlus

Lundbeck hoolitseb selle eest, et veebisaidi sisu täpsus tagatakse ja ajakohastatakse mõistliku hoolsusega, ent kogu teave esitatakse sellisena nagu see esitamise ajal juhtub olema ning Lundbeck ei anna mingeid kinnitusi ega tee mingeid avaldusi veebisaidi sisu täpsuse, järjekorra, ajakohasuse ega terviklikkuse kohta ning võib oma äranägemise järgi igal ajal muuta või asendada veebisaidi sisu ja lõpetada saidi levitamise eelneva etteteatamiseta. Veebisait võib sisaldada teavet haiguste ja ravi kohta. See teave on mõeldud üldiste juhistena ja ei asenda arsti või muu kvalifitseeritud tervishoiutöötaja antavat nõu. Imperatiivse õigusega lubatud ulatuses ei vastuta Lundbeck mingi otsese, juhusliku ega kaudse kahju ega karistuslike kahjuhüvitiste eest, mis tuleneb või tulenevad selle saidi külastamisest või selle sisu kasutamisest (sh viirustest), olenemata sisu täpsusest või terviklikkusest. Kui kahtlustate, et teil on terviseprobleem, siis soovitame tungivalt võtta ühendust oma arstiga.

 

4. Lingid teistele veebisaitidele

Veebisait võib sisaldada linke kolmandate isikute veebisaitidele. Lundbeckil ei ole nende saitide üle mingit kontrolli, tal ei ole nende saitidega mingit suhet, ta ei toeta neid saite ning ei vastuta kahju eest, mis tuleneb nende saitide sisust. Lingid teistele veebisaitidele on esitatud vaid mugavuse pärast ja Lundbeck soovitab teil tutvuda nende veebisaitide kasutustingimuste ja andmekaitsepõhimõtetega.

 

5. Intellektuaalomandi õigused

Veebisaidi sisu on kaitstud autoriõigustega ja muude intellektuaalomandi õigustega. Ärinimed, kaubanimed, logod ja tootenimed on Lundbeckile kuuluvad kaubamärgid. Nende kaubamärkide väärkasutus on sõnaselgelt keelatud. Veebisaidi sisu ei tohi kopeerida muul kui isiklikul ja mitteärilisel otstarbel ja kopeerimisel tuleb säilitada kõik viited autoriõigustele ja muud omandilise kuuluvuse teated. Kui ei ole sõnaselgelt öeldud teisiti, siis pole lubatud kopeerida, esitleda, alla laadida, muuta, taasesitada ega edastada mingit veebisaidil toodud teavet ilma Lundbecki eelneva sõnaselge kirjaliku nõusolekuta.

 

6. Lapsed

Veebisait ei ole mõeldud ega tehtud alla 18-aastatele lastele. Me ei kogu teadlikult isiku tuvastamist võimaldavat teavet ühegi isiku kohta, kes meile teadaolevalt on noorem kui 18-aastane.

 

7. Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

Lahtiütluse ja veebisaidi sisu suhtes kohaldatakse Eesti õigust ja seda tõlgendatakse Eesti õiguse alusel (v.a kollisiooninormid). Lahtiütlusega seotud või sellest tulenev vaidlus, mille puhul kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse Tallinnas asuvates Eesti kohtutes.

 

8. Muudatused ja küsimused

Selle dokumendi muutmisest teatakse käesoleval lehel viivitamata. Kui teil on selle dokumendi või veebisaidi kohta täiendavaid küsimusi, siis võtke meiega julgesti ühendust.

Tallinn, 24.5.2018

Cookie Policy
Olete lahkumas lehelt www.lundbeck.ee.