Privaatsuspõhimõtted

Lundbecki andmekaitsepõhimõtted

H.Lundbeck AS (edaspidi: Lundbeck) on pühendunud kõikide kogutud isikuandmete kaitsmisele. Isikuandmete töötlemisel järgib Lundbeck (vastutava töötlejana) kehtivaid õigusakte, sh isikuandmete kaitse üldmäärust ja Taani Kuningriigi andmekaitsesadust.

Me kogume ja töötleme isikuandmeid ainult:

 

  • siis, kui selleks on konkreetne vajadus ja õiguslik alus;
  • läbipaistval ja turvalisel viisil, mis tagab üksikisiku eraelu puutumatuse.

 

Me ei säilita andmeid kauem kui vaja ja tegutseme viivitamata, et vastata seoses isikuandmetega esitatud taotlustele või kaebustele.
Lisateavet isikuandmete töötlemise kohta leiate siit.

 

Privaatsusteade


Privaatsusteade andmesubjektidele, kes võtavad ühendust Lundbecki või Lundbecki kontserni andmekaitseametnikuga privaatsusküsimustes või oma õiguste kasutamiseks.

 

Kui võtate Lundbeckiga ühendust meie Taani peakontoris töötava andmekaitseametniku vahendusel, kirjutades e-posti aadressile dataprivacy@lundbeck.com, saab, töötleb, kasutab ja avaldab H. Lundbeck AS (vastutava töötlejana) teie isikuandmeid viisil, nagu on täpsemalt kirjeldatud selles privaatsusteates.

 

Privaatsusteade kehtib seoses andmete avaldamise ja töötlemisega ka teiste Lundbecki ettevõtete kohta, kui need on kaasatud teie taotlusega tegelemisse, nagu allpool kirjeldatud. Siin on toodud nimekiri Lundbecki ettevõtetest. H. Lundbeck AS-ile ja kõigile teistele eri riikides tegutsevatele ettevõtetele viidatakse eraldi nimetusega „Lundbeck“.

 

Lundbeck töötleb teie isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktide, sealhulgas ELi isikuandmete kaitse üldmääruse ja Euroopa Majanduspiirkonna asjakohastes riikides kehtivate seadustega.

 

Mis liiki isikuandmeid me töötleme ja mis eesmärgil?

Kogume ja töötleme isikuandmeid, mille olete meile esitanud: teie ees- ja perekonnanimi, pöördumine, kontaktandmed, teie isikusamasust tõendavad dokumendid, enne kui edastame teile mis tahes teavet, teave õiguste kohta, mida soovite kasutada, teie taotlus ja selle vastus, teile teie õiguste kohta edastatud suunised, küsimused, mille olete meile esitanud, dokumendid teie taotluse täitmise või sellest keeldumise kohta ja muu teave (vt ülaltoodud loetelu) ning üksikjuhtudel hüvitise taotlemisega seotud arved, kui see on lubatud.

 

Töötleme teie isikuandmeid teie taotlusega tegelemiseks, teie identiteedi kinnitamiseks ja taotluse analüüsimiseks, teile vastamiseks, taotluse täitmise ja meie vastuse dokumenteerimiseks, hüvitise nõudmiseks, kui see on lubatud, ja hüvitiste üle arvestuse pidamiseks.

 

Milline õiguslik alus on meil teie isikuandmeid töödelda?

Õigusliku aluse teie isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks ülaltoodud viisidel moodustavad õiguslikud nõuded, mis on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklites 5 ja 12–22 seoses andmesubjektide õigustega, ning õigusaktid raamatupidamisarvestuse kohta (kui asjakohane ja lubatud), vrd isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahvi 6 lõike 1 punkt c.

lähemalt lundbeckist

Säästvus

Lundbeck on pühendunud säästvuse tagamisele oma jõulise strateegia toel.

Ettevõttest

Ajuhaigustele spetsialiseerunud üleilmne ravimiettevõte.

Meie teadustöö

Lundbeck on töötanud välja mõned maailmas kõige levinumad ajuhaiguste ravimid.