Ansvarsfraskrivelse og retningslinier for beskyttelse af privatsfæren

Privatlivspolitik – Drughunters.dk

Denne hjemmeside tilhører og stilles til rådighed af:


H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
Danmark

CVR-nummer: 56 75 99 13
Telefon: + 45 3630 1311


(”Lundbeck”)


I det følgende beskrives:

 1. Hvordan vi håndterer personoplysninger indsamlet fra dig og/eller andre i forbindelse med Drughunters og via vores hjemmeside.
 2. Anden juridisk information vedrørende den praksis, vi anvender i formidlingen af information på denne hjemmeside.  

 

1. INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Som udbyder af denne internetside og konkurrencen ”Drughunters” er Lundbeck dataansvarlig for alle personoplysninger, der indsamles.

I forbindelse med behandlingen af personoplysninger vil Lundbeck altid følge gældende lovgivning, herunder EU’s persondataforordning (General Data Protection Regulation; “GDPR”) og databeskyttelsesloven.
 

Personoplysninger, formål og det juridisk grundlag for behandlingen
Lundbeck indsamler dine personoplysninger i følgende tilfælde:

Kategori af personoplysninger

Formål med behandlingen

Juridisk grundlag for behandlingen

Personoplysninger indsamlet i forbindelse med konkurrencen ”Drughunters”

 • Navn
 • Gymnasium og klasse
 • Position (elev, lærer)
 • Billede af vindere
 • Om du har vundet
 • Andre almindelige personoplysninger som vi modtager fra dig i forbindelse med din deltagelse i konkurrencen og din henvendelse til os (herunder kontakt-oplysninger så som e-mail eller telefon-nummer).
 • Tilmelding og deltagelse i konkurrencen
 • Offentliggørelse af vinderne på hjemmesiden
 • Orientering om konkurrencen til andre
 • For at kunne kontakte dig og besvare dine henvendelser, herunder uddele en præmie til dig, hvis du vinder konkurrencen.

 

 • Lundbeck’s legitime interesser i de angivne formål, jf. GDPR Artikel 6, stk. 1, litra f.
 • For portrætbillede af vinderne, er det juridiske grundlag samtykke, der indhentes særskilt, jf. GDPR Artikel 6, stk. 1, litra a.

 

Personoplysninger indsamlet via cookies på www.lundbeck.com/drughunters

Når du besøger hjemmesiden indsamler vi følgende personoplysninger om dig via cookies:

 • Søgeord og hvad du klikker på
 • Browsertype og operativsystem
 • Udstyrstype
 • IP-adresse, herunder din netværksplacering
 • Besøgstid på hjemmesiden
 • Du kan læse yderligere detaljer om vores brug af cookies her.

 

 

 •  Nødvendige cookies (sessionscookies) hjælper med at gøre hjemmesiden brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner som f.eks. navigation på hjemmesiden og kan ikke fungere korrekt uden disse cookies.
 • Funktionelle cookies gør det muligt at huske dine præferencer i forhold til hjemmesiden.
 • Statistiske cookies anvendes i forbindelse med driften af hjemmesiden og hjælper med at forstå, hvordan besøgende anvender hjemmesiden ved at indsamle og rapportere oplysninger.
 • Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af websteder. Formålet er at vise annoncer, der er relevante for den enkelte bruger.
 • For nødvendige cookies er det juridiske grundlag for behandlingen Lundbecks legitime interesser i at kunne udbyde en funktionel hjemmeside og derved facilitere konkurrencen, jf. GDPR Artikel 6, stk. 1, litra f.
 • For funktionelle, statistiske og marketing cookies er det juridiske grundlag for behandlingen dit samtykke, jf. Cookiebekendtgørelsen, jf. GDPR Artikel 6, stk. 1, litra a.

 

 

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for deltagelse i og afholdelse af konkurrencen, giver du os personoplysningerne frivilligt. Du er ikke på nogen måde forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvenserne af ikke at give os personoplysningerne vil være, at du ikke kan tilmeldes – eller deltage i – konkurrencen, ligesom vi heller ikke kan besvare dine henvendelser herom.

Når vi ikke indsamler personoplysningerne direkte fra dig, indsamles de enten fra din lærer, dit gymnasium eller fra dine øvrige klassekammerater i forbindelse med deltagelse i konkurrencens finale.

Modtagere af personoplysninger
Behandlingen af dine personoplysninger sker i samarbejde med vores IT-leverandører og dertilhørende hostingselskaber, som behandler og opbevarer personoplysningerne på vores vegne og udelukkende i overensstemmelse med vores instruks.


Lagring af data (dataopbevaring)
Lundbeck opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det med rimelighed kan anses for nødvendigt til de formål, der er beskrevet ovenfor, dog ikke længere end 1 år. Derefter vil personoplysningerne blive anonymiseret i overensstemmelse med gældende lovgivning og fremadrettet alene brugt til statistiske formål.


Dine rettigheder som registreret
I henhold til gældende persondatalovgivning, herunder GDPR og databeskyttelsesloven, har du de rettigheder, som er beskrevet i det følgende. Der kan dog gælde begrænsninger som påvirker din mulighed for at udøve rettighederne, f.eks. når din indsigtsret tilsidesættes på grund af afgørende hensyn til private interesser.

Retten til indsigt i personoplysninger:

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Lundbeck behandler om dig. Lundbeck er forpligtet til at udlevere en kopi af de personoplysninger, der behandles om dig. Den første kopi er gratis og udleveres i en almindeligt anvendt elektronisk form, hvis anmodningen er modtaget elektronisk.

Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger:

Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig, herunder også ændret ufuldstændige personoplysninger.

Retten til at få slettet personoplysninger:

Du har ret til at få slettet dine personoplysninger.

Retten til at få begrænset behandlingen af personoplysninger:

Du har ret til at anmode om at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

Retten til indsigelse:          

Du har ret til at – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor det juridiske grundlag for behandlingen er Lundbecks legitime interesser, som angivet ovenfor. Lundbeck må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre Lundbeck kan påvise vægtige, legitime grunde til fortsat behandling, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.


Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder eller har spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte Lundbecks databeskyttelsesrådgiver (se kontaktoplysninger nedenfor). Du har også ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores varetagelse af din rettighedsanmodning:

Telefonnummer: +45 33 19 32 00

E-mailadresse: dt@datatilsynet.dk

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

 

Kontaktoplysninger for Lundbecks databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Lundbecks databeskyttelsesrådgiver:

H. Lundbeck A/S

Att. Databeskyttelsesrådgiver
Ottiliavej 9
2500 Valby

 

E-mailadresse: dataprivacy@lundbeck.com

Telefonnummer: + 45 3630 1311 (spørg efter vores databeskyttelsesrådgiver) 

 

Hvis du kontakter vores databeskyttelsesrådgiver, vil Lundbeck behandle de personoplysninger, du giver til os i forbindelse med din henvendelse med henblik på at behandle og besvare din henvendelse. Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger her.

 

2. ANDEN JURIDISK INFORMATION

Direkte kommunikation
Alle spørgsmål, kommentarer, forslag og lignende, som du sender eller overfører via hjemmesiden, vil i videst mulig udstrækning i henhold til gældende lovgivning være Lundbecks ejendom og vedblive med at være det, og de vil blive behandlet som ikke fortrolige, ikke navnebeskyttede oplysninger, som Lundbeck efter eget ønske kan anvende til ethvert rimeligt formål.

Ansvarsfraskrivelse
Lundbeck sørger for i rimeligt omfang at sikre, at hjemmesidens indhold er nøjagtigt og ajourført, men alle oplysninger fremlægges, som de foreligger, og Lundbeck giver ikke nogen garanti for, at hjemmesidens indhold er korrekt, kronologisk, aktuel eller fuldstændigt, og Lundbeck kan til enhver tid efter eget valg ændre eller erstatte information på hjemmesiden og uden varsel ophøre med at stille hjemmesiden til rådighed. Hjemmesiden kan indeholde oplysninger om sygdomme og behandlinger. Formålet med disse oplysninger er at give en almen orientering og de hverken må eller kan erstatte konsultation hos egen læge eller andet kompetent sundhedspersonale. I det omfang loven tillader det, afviser Lundbeck ethvert erstatningskrav som følge af direkte, utilsigtede eller indirekte skader, følgeskader eller strafbetonede erstatningskrav, som skyldes adgang til eller brug af indholdet på hjemmesiden, herunder ved virusangreb, uanset hvor nøjagtigt eller fuldstændigt indholdet måtte fremstå. Hvis du har mistanke om, at du har et helbredsproblem, henstiller vi indtrængende til, at du kontakter egen læge eller andet kompetent sundhedspersonale.

Links til andre hjemmesider
Denne hjemmeside kan indeholde links til tredjepartshjemmesider. Lundbeck fralægger sig ethvert ansvar for, forbindelse til eller godkendelse af disse hjemmesider og er ikke erstatningspligtig i tilfælde af skader eller traumer, der forårsages af indholdet på tredjepartshjemmesider. Links til andre hjemmesider er alene anført som en service, og Lundbeck opfordrer til, at du læser retningslinjerne for anvendelsen af disse tredjeparters hjemmesider.

Immaterialret
Indholdet af hjemmesiden er beskyttet af ophavsret og andre immaterialretlige bestemmelser. Selskabets navne, handelsnavne, logoer og alle produktnavne er varemærker, der tilhører Lundbeck. Misbrug af disse varemærker er strengt forbudt og vil blive retsforfulgt i henhold til gældende lovgivning. Hjemmesidens indhold må kun kopieres til personlig, ikke-kommerciel brug og med tydelig forbehold af ophavsret og andre ejerskabsforbehold, der tilkommer Lundbeck. Med undtagelse af ovennævnte tilfælde, er det ikke tilladt at kopiere, vise, downloade, ændre, gengive eller overføre oplysninger på hjemmesiden uden forudgående udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Lundbeck.

Børn & unge
Denne hjemmeside er ikke beregnet til eller designet med henblik på at tiltrække børn og unge under 18 år. Vi registrerer ikke oplysninger til identifikation af personer, som vi positivt ved er under 18 år.

Ændringer og spørgsmål
Alle ændringer i denne ansvarsfraskrivelse vil straks blive meddelt på denne side. Hvis du har spørgsmål til Lundbecks retningslinjer for beskyttelse af privatsfæren eller til hjemmesiden generelt, er du velkommen til at kontakte os.

Gældende ret og værneting
Denne ansvarsfraskrivelse og indholdet på hjemmesiden er underlagt dansk lovgivning og skal fortolkes herefter, uanset eventuelle konflikter med anden lovgivning. Enhver tvist, der måtte udspringe fra brugen af denne hjemmeside, og som ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Københavns Byret, Danmark.
 

Sidst ajourført den 29. november 2018

Du er ved at forlade drughunters.dk