Privatlivspolitik og ansvarsfraskrivelse

Denne internetside www.lundbeck-pharma.dk ejes og drives af:

Lundbeck Pharma A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
Denmark

(“Lundbeck”)

CVR-nummer 56 75 02 15  
Telefonnr.: + 45 43714270

Kontakt os

I det følgende beskrives hvordan vi behandler personoplysninger, indsamlet via internetsiden, såvel som anden juridisk information om vore arbejdsgange i forbindelse med denne internetside.


    1. Behandling af personoplysninger
 

Som udbyder af denne internetside er Lundbeck datakontrollør af samtlige personoplysninger, som indsamles. Lundbeck er fast forpligtet på at beskytte de privatlivsinformationer, vi måtte indsamle fra vore online besøgende. Det er vor hensigt at balancere vore lovlige forretningsinteresser omkring indsamling og brug af den modtagne information med vores online brugeres rimelige forventninger.

I forbindelse med behandlingen af personoplysninger vil Lundbeck altid følge gældende lovgivning, herunder EU’s nye persondataforordning, General Data Protection Regulation (“GDPR”) og den danske Lov om behandling af personoplysninger.


Personidentificérbare data og formål

Generelle personoplysninger
Lundbeck indsamler personidentificérbare data som navn, adresse, firmanavn, telefon, e-mail adresse og land, når disse opgives frivilligt af Dem.

Ved brug af cookies vil vi også indsamle information om, hvordan De bruger vor internetside og Deres opførsel online. Typer af indsamlet information omfatter brugerens oprindelse, browsertype, styresystem anvendt søgemaskine og længden af besøget på vores internetside. For yderligere information om hvordan vi benytter cookies, herunder brug til profilering, se venligst information om vor cookie politik (via cookie ikonet i bunden af hver internetside).


Særlige kategorier af personoplysninger:
Generelt behandler Lundbeck ikke særlige eller følsomme personoplysningskategorier, medmindre det drejer sig om information, som De har stillet til rådighed, f.eks. ved at kontakte os direkte.


Deres personoplysninger kan blive behandlet af os med følgende formål:
For at give Dem adgang til en bestemt del af internetsiden, for at give eller kontakte Dem vedrørende de serviceydelser, De måtte have ønsket (som e-mail notifikationer, f.eks. e-mail alarm for investorer), for at udføre undersøgelser af hvordan vi kan forbedre vor service overfor Dem som besøgende i form af feedback, for at give et rimeligt serviceniveau til vore brugere, for at opfylde gældende lovgivning, især inden for det farmaceutiske område, og for andre formål som direkte efterspørges af Dem.


Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Lundbeck behandler personoplysninger, når De har givet Deres samtykke (GDPR Art. 6 (1) (a)), f.eks. når brugen af cookies på internetsiden er blevet accepteret.

Imidlertid vil Lundbeck i de fleste tilfælde behandle personoplysninger med det formål at overholde en aftale med Dem (GDPR Art. 6 (1) (b)) eller for at opfylde en legitim interesse, undtagen hvor sådanne interesser tilsidesættes af datasubjektets rettigheder og friheder, som måtte kræve beskyttelse (GDPR Art. 6 (1) (f)). En legitim interesse for Lundbeck kunne være ønsket om at forbedre internetsiden, vore tjenester, undersøgelser i relation til Deres forespørgsel, at stille efterspurgte services til Deres rådighed, osv.

Behandling af personoplysninger, der relaterer sig til et af vore medicinalprodukter, vil oftest blive behandlet ifølge gældende lovgivning om farmaceutiske produkter, f.eks. med det formål at overvåge lægemidler (GDPR Art. 9 (2) (i)) hvis De har givet os med information. I sådanne tilfælde vil vi kunne databehandle følsomme personoplysninger om Dem.


Videregivelse af personoplysninger
Afhængig af hvilke informationer De giver os, kan vi dele disse med tredjepart, herunder partnere, samarbejdspartnere, Lundbecks datterselskaber og/eller myndighederne. Som eksempel er det et krav til os, at vi overfører personoplysninger til de relevante sundhedsmyndigheder, hvis De giver os information om bivirkninger ved et af vore medicinalprodukter.


Tredjeparts behandlere
Lundbeck vil kunne vælge at bruge behandlere, f.eks. hosting-selskaber, og Deres personoplysninger kan i så fald overføres til og opbevares af tredjepartsspecialister, engageret af Lundbeck eller andre medlemmer af Lundbeckgruppen, som så vil behandle Deres oplysninger på Lundbecks vegne og være behjælpelig med at stille det af Dem ønskede indhold og services til rådighed. Disse tredjepartsudbydere vil være forpligtede af Lundbeck til at sikre fortrolighed om Deres oplysninger og til at sikre tilstrækkelige tekniske og organisatoriske tiltag for at beskytte Deres oplysninger mod uheldig eller ulovlig destruktion, tab eller ændring, uautoriseret afsløring eller misbrug eller anden ulovlig behandling.


Overførsel af data til lande udenfor EU/EEA
Deres personoplysninger opbevares på Lundbeck computere/servere inden for den Europæiske Økonomiske Union EU/EEA.

Afhængig af personoplysningers karakter og den sammenhæng, som vi modtager dem på vor internetsideside, vil Deres personoplysninger måske kunne blive overført til et land udenfor EU/EEA, som ikke tilbyder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Lundbeck vil i de tilfælde sikre, at sådanne overførsler udføres i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning, herunder GDPR, f.eks. ved at vælge en modtager af data, som overholder EU-US Privacy Shield (hvis overførslen er til USA), eller ved at sikre at modtageren underskriver en kontrakt med Lundbeck om at overholde EU standardklausuler. Standardkontrakt-klausuler findes tilgængelige på adskillige sprog. De kan finde dem her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Hvis Deres personoplysninger overføres til andre Lundbeck datterselskaber, vil overførslen være baseret på Lundbeck Intra Group’s aftaleopsætning, der er gældende på tidspunktet. En kopi af denne vil kunne fås ved at kontakte Lundbeck.


Opbevaring af personoplysninger (Dataarkiv)
Lundbeck vil kun opbevare Deres personoplysninger så længe som rimeligt nødvendigt for de formål, som de blev indsamlet eller modtaget for, eller for at opfylde enhver gældende lovmæssig eller etisk rapportering eller krav til dokumentarkivering.


Sikkerhedsforanstaltninger
Lundbeck vil sørge for at opsamlede data, herunder Deres personoplysninger, håndteres omhyggeligt og korrekt beskyttet ved at følge de nuværende gældende sikkerhedsstandarder. Lundbeck underkaster regelmæssigt sit system revision for mulige sårbarheder og angreb (og når De anvender vor kontaktformular under ”Kontakt os” krypteres overførslen).


Deres rettigheder som datasubjekt (registreret)
Lundbeck har taget alle nødvendige og tilstrækkelige skridt for at beskytte Deres personoplysninger og sikre Deres rettigheder som registreret (datasubjekt).

Ifølge GDPR har De visse rettigheder, som beskrevet herunder. Bemærk venligst at begrænsninger kan angå Deres mulighed for at udøve disse rettigheder, f.eks. når Deres ret til at modtage information iflg. lovtekst vil kunne omgås af væsentlige overvejelser af privat karakter. 

Ret til adgang
     - De har ret til at anmode om adgang til de personoplysninger, Lundbeck behandler om Dem
     - Lundbeck skal stille en kopi til rådighed af de personoplysninger, som databehandles, og som udgangspunkt uden beregning eller via       
       elektroniske midler, hvis anmodningen er blevet fremsendt i almindelig tilgængelig elektronisk form.

Ret til berigtigelse
     - De har ret til at få berigtiget Deres forkerte personoplysninger, herunder at få ufuldstændige personoplysninger gjort fuldstændige

Ret til sletning (retten til at blive glemt)
     - Under visse omstændigheder har De ret til at få Deres personoplysninger slettet

Ret til begrænsning
     - Under visse omstændigheder har De retten til at begrænse Lundbecks behandling af Deres egne personoplysninger

Ret til dataportabilitet
     - Når behandling baseres på Deres tilladelse eller på en kontrakt, og når behandlingen udføres af automatiserede midler, har De ret til at
       modtage Deres egne personoplysninger i et struktureret, almindelig brugt og maskinaflæseligt format. De har ret til at overføre disse
       personoplysninger til en tredjepart, uden at Lundbeck kan lægge hindringer i vejen. Hvis det er teknisk muligt.

Ret til indsigelse
     - Under visse omstændigheder har De til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Lundbecks behandling af Deres egne personoplysninger.
       Som eksempel hvis De har anmodet om at modtage information fra Lundbeck, f.eks. nyhedsbreve eller lignende, og ikke ønsker at
       modtage yderligere information, så kan De nemt fravælge at modtage yderligere information fra os.

Beslutning baseret på automatisk behandling, herunder profilering
    - Som hovedregel har De ret til ikke at være underlagt beslutninger udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering,
      med lovmæssige følgevirkninger eller som påvirker Dem i betydelig grad. Dette gælder blandt andet ikke, hvis den automatiske
      beslutningstagen og profilering er nødvendig for indgåelse eller udførelse af en kontrakt mellem Dem og Lundbeck.


Hvis behandling af Deres personoplysninger er baseret på Deres samtykke, kan De tilbagetrække Deres samtykke til enhver tid. Bemærk venligst at dette ikke påvirker Lundbecks behandling af Deres personoplysninger, før tilbagetrækningen af Deres samtykke.

Hvis De ønsker at udøve en hvilken som helst af Deres rettigheder, som beskrevet herover, eller har spørgsmål til dette, så kontakt venligst Lundbecks Databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer) ved at sende en e-mail til dataprivacy@lundbeck.com.


Lundbeck Databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer)
Hvis De har nogen spørgsmål angående Lundbecks behandling af personoplysninger, kontakt da venligst Lundbeck Databekyttelsesrådgiver via dataprivacy@lundbeck.com


Klageprocedure
Hvis Deres klage ikke bliver behandlet tilfredsstillende af Lundbeck, kan De vælge at klage til Datatilsynet

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300, København K
Telefon: +45 33 19 32 00
E-mail adresse: dt@datatilsynet.dk
Website: www.datatilsynet.dk


    2. Direkte kommunikation
 

Alle spørgsmål, kommentarer, forslag osv. som De måtte sende eller overføre via internetsiden, vil – i fuldt omgang når tilladt af gældende lovgivning – blive og vedblive at være Lundbecks ejendom og vil blive behandlet som ikke-konfidentielt, fælles information, som Lundbeck må benytte efter eget valg.


    3. Ansvarsfraskrivelse
 

Lundbeck vil sikre, at der drages rimelig omsorg for at sikre, at internetsidens indhold er nøjagtigt og opdateret, men alle informationer bliver stillet til rådighed, som de fremstår på internetsiden, og Lundbeck stiller ingen garantier eller nogen form for løfte, når det gælder nøjagtighed, rækkefølge, aktualitet eller fuldstændighed for internetsidens indhold, og Lundbeck kan til enhver tid alene efter eget skøn ændre eller erstatte informationen på siden og stoppe internetsidens udgivelse uden forudgående opsigelse. Internetsiden kan indeholde information om sygdomme og behandlinger: Denne information er udelukkende generel orientering og må aldrig blive en erstatning for rådgivning fra en læge eller en anden kvalificeret sundhedsperson. I det omfang det er tilladt af obligatorisk lovgivning, er Lundbeck ikke ansvarlig for nogle direkte, tilfældige, skader opstået som en konsekvens, indirekte eller på anden vis medfølgende skader, som måtte opstå fra adgang til eller brug af noget indhold på denne internetside, herunder computervirus, uafhængig af nøjagtighed eller fuldstændighed af noget sådant indhold. Hvis De har mistanke om, at De har et sundhedsproblem, anbefaler vi på det kraftigste, at De henvender Dem til Deres læge.


    4. Links til andre internetsider
 

Denne internetside kan indeholde links til tredjeparts internetsider. Lundbeck fralægger sig ansvar for enhver kontrol over, tilknytning til eller godkendelse af disse sider og påtager sig ikke ansvar for nogen tingskader eller personskader, som måtte opstå ud fra indholdet af sådanne internetsider. Links til andre internetsider bliver udelukkende tilbudt af bekvemmelighedshensyn, og Lundbeck opfordrer til at De på disse tredjeparts internetsider læser Terms of Use and Privacy Statements


    5. Immaterielle rettigheder
 

Denne internetsides indhold er underlagt copyright beskyttelse og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Firmanavne, handelsnavne, logoer og alle produktnavne er varemærker ejet af Lundbeck. Enhver form for misbrug af disse varemærker er udtrykkeligt forbudt. Internetsidens indhold må ikke kopieres til andet end personlig og ikke-kommerciel brug, med alle copyright og andre meddelelser, som er Lundbecks ejendom, bibeholdt. Med den udtrykte undtagelse, som givet ovenfor, er det ikke tilladt at kopiere, udstille, downloade, modificere, reproducere eller genudsende nogen information fra denne internetside uden Lundbecks udtrykte skrevne tilladelse.


    6. Børn
 

Denne internetside er ikke beregnet for eller designet til at tiltrække børn under 18 år. Vi indsamler ikke personidentificérbare data fra nogen person, som vi ved er under 18 år.


    7. Lovkrav og værneting
 

Denne ansvarsfraskrivelse og denne internetsides indhold skal styres og fortolkes af Dansk Lov uden hensyn til dens konflikter med lovregler. Alle tvister som udspringer fra eller i relation til denne ansvarsfraskrivelse skal, hvis de ikke kan løses i mindelighed, udelukkende indbringes for retten i København, Danmark


    8. Ændringer og spørgsmål
 

Enhver ændring i dette dokument vil straks blive kommunikeret på internetsiden. Hvis De har yderligere spørgsmål om dette dokument eller til internetsiden i almindelighed, så tøv ikke med at kontakte os.

 
Sidst revideret i maj 2018
© 2018 Lundbeck Pharma A/S

Cookie Policy
Du har valgt at besøge et link udenfor Lundbeckkoncernens hjemmesider. Lundbeckkoncernen har ikke noget ansvar for indhold leveret af andre hjemmesider. Klik på "OK" for at fortsætte eller "Annuller" for at blive på Lundbeckkoncernens hjemmeside.