Právní upozornění

Prohlášení o ochraně osobních údajů a vyloučení odpovědnosti

Tyto internetové stránky www.Lundbeck.cz jsou vlastněny a provozovány společností:

Lundbeck Česká republika s.r.o.
Bozděchova 1840/7
150 00 Praha 5
(„společnost Lundbeck“)

registrační číslo společnosti: 25662180

telefonní číslo: + 420 225 275 600
Kontaktujte nás

Tento dokument popisuje, jak společnost Lundbeck nakládá s osobními údaji shromážděnými prostřednictvím těchto internetových stránek. Dokument rovněž obsahuje další právní informace ohledně našich postupů týkajících se těchto internetových stránek.

1. Zpracování osobních údajů

Jako provozovatel internetových stránek je společnost Lundbeck správcem všech shromážděných osobních údajů. Společnost Lundbeck se plně zavazuje k ochraně osobních údajů, které může získat od svých on-line uživatelů. Naším záměrem je sladit vlastní oprávněné obchodní zájmy spočívající ve shromažďování a využívání získaných informací o on-line uživatelích s jejich přiměřenými očekáváními ohledně ochrany osobních údajů. 

Společnost Lundbeck při zpracování osobních údajů vždy jedná v souladu s použitelnými právními předpisy, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dánským zákonem o zpracování osobních údajů.

Určitelné osobní údaje a účely

Obecné osobní údaje:

Společnost Lundbeck shromažďuje údaje, které mohou vést k identifikaci osoby jako jsou jména, e-mailové adresy, tituly, pracoviště, druh investora, druh poptávané služby od společnosti Lundbeck, pokud jsou poskytnuty dobrovolně.

Společnost Lundbeck shromažďuje informace také pomocí souborů cookie, a to o způsobu používání internetových stránek a chování uživatelů. Druh shromážděných informací zahrnuje původ uživatele, druh prohlížeče, používaný operační systém a vyhledávač a délku návštěvy internetových stránek.

Zvláštní kategorie osobních údajů:

Společnost Lundbeck obvykle nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů, ledaže by byly poskytnuty například při přímém kontaktu se společností Lundbeck.

Vaše údaje mohou být zpracovány pro následující účely:

poskytnutí přístupu k určité části těchto internetových stránek, poskytnutí vámi vyžádaných služeb nebo zkontaktování v souvislosti s vyžádanými službami (jako jsou e-mailová upozornění, například e-mailová upozornění k registraci pro investory), provádění průzkumů ke zlepšení služeb společnosti Lundbeck prostřednictvím zpětné vazby od uživatelů, poskytování přiměřené úrovně služeb uživatelům, zajištění souladu s účinnou právní úpravou obzvláště v oblasti farmak a k dalším přímo vyžádaným účelům.

Pro další informace o tom, jak společnost Lundbeck používá soubory cookie, zejména pro profilování, tímto odkazujeme na směrnici o používání souborů cookie http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32002L0058

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Společnost Lundbeck zpracovává osobní údaje, jestliže jste jí udělili souhlas, například  formou přijetí používání souborů cookie na těchto internetových stránkách.

Ovšem ve většině případů společnost Lundbeck zpracovává osobní údaje z důvodu plnění povinností ze smlouvy uzavřené s vámi jako subjektem údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) nebo z důvodu oprávněného zájmu kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Oprávněným zájmem společnosti Lundbeck může být přání zlepšit internetové stránky, služby společnosti Lundbeck, šetření navazující na váš dotaz, poskytování vámi vyžádaných služeb atd.

Zpracování osobních údajů ve vztahu k některému z léčivých přípravku společnosti Lundbeck bude provedeno nejčastěji kvůli účinné právní úpravě týkající se farmaceutických přípravků např. pro účely farmakovigilance (čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR). V takovém případě společnost Lundbeck může zpracovat vaše citlivé osobní údaje. 

Zpracování osobních údajů

V závislosti na druhu informací, které společnosti Lundbeck poskytnete, je společnost Lundbeck může dále sdílet se třetími stranami, zejména partnery, spolupracovníky, přidruženými osobami společnosti Lundbeck a/nebo úřady. Společnost Lundbeck je například povinna předat osobní údaje příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, pokud společnosti Lundbeck poskytnete informace o vedlejších účincích některého z léčivých přípravků.

Informace pocházející ze souborů cookie budou použity pouze společností Lundbeck a jejími příslušnými partnery ke zvýšení kvality obsahu, služeb a podpory uživatelů. Některé z těchto informací mohou být použity k interním účelům nebo příležitostně zveřejněny, avšak pouze v souhrnné a neosobní formě, jako například kolik návštěvníku mají tyto internetové stránky.

Externí zpracovatelé údajů

Společnost Lundbeck si může zvolit zpracovatele údajů, např. hostingové společnosti, a vaše osobní údaje pak mohou být přeneseny a uchovány odborníky třetí strany, najatých společností Lundbeck nebo jinými členy skupiny Lundbeck, kteří budou zpracovávat údaje za společnost Lundbeck a asistovat při poskytování obsahu a služeb, které požadujete. Tito poskytovatelé (třetí strany) budou vázáni společností Lundbeck k zachování důvěrnosti vašich údajů a přijetí dostatečných technických a organizačních opatření k ochraně vašich údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou nebo pozměňováním, neoprávněným zpřístupněním nebo zneužitím nebo jiným nezákonným zpracováním.

Předání údajů do zemí mimo EU/EHP

Vaše osobní údaje jsou uloženy na počítačích/serverech společnosti Lundbeck v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“).

Ovšem v závislosti na povaze a kontextu osobních údajů, které společnost Lundbeck získá prostřednictvím internetových stránek, mohou být vaše osobní údaje předány do zemí mimo EU/EHP, které neposkytují dostatečnou úroveň ochrany. Společnost Lundbeck zajistí, že taková předání budou provedena podle účinné právní úpravy o ochraně osobních údajů, zejména GDPR, například výběrem příjemce osobních údajů, který dodržuje systém EU-USA na ochranu soukromí (“Privacy Shield”; pokud jsou osobní údaje předány do Spojených států amerických) nebo zajistí, že smlouva mezi společností Lundbeck a příjemcem bude obsahovat standardní smluvní doložky EU. Standardní smluvní doložky EU jsou dostupné v několika jazykových verzích. Můžete je nalézt zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

V případě, že vaše osobní údaje jsou předány jinému členu skupiny Lundbeck, předání bude provedeno podle smlouvy uzavřené v rámci skupiny Lundbeck v příslušném platném znění. Máte-li zájem o kopii této smlouvy, kontaktujte společnost Lundbeck.

Uchovávání údajů

Společnost Lundbeck bude uchovávat vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak je rozumně nezbytné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo pro splnění všech platných právních požadavků, požadavků na etická hlášení nebo požadavků na archivaci dokumentů.

Informace o vašem chování na těchto internetových stránkách shromážděné prostřednictvím souborů cookie budou uchovány po dobu jednoho roku. Další informace o používání souborů cookie můžete nalézt zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32002L0058

Bezpečnostní opatření

Společnost Lundbeck zajistí, aby se se zaznamenanými daty, včetně vašich osobních údajů, zacházelo opatrně a aby byla patřičně chráněna, a to za dodržování platných bezpečnostních standardů. Společnost Lundbeck pravidelně prověřuje svůj systém před možným ohrožením zabezpečení nebo útoky a v případě, že použijete kontaktní formulář společnosti Lundbeck pod odkazem “Contact us”, přenos dat je šifrován.

Vaše práva

Společnost Lundbeck přijala všechna nezbytná a přiměřená opatření k ochraně vašich osobních údajů a k zajištění práv subjektu údajů.

V souladu s GDPR máte – jako subjekt údajů – níže popsaná práva. Společnost Lundbeck si vás dovoluje upozornit, že jsou omezení, která mohou ovlivnit vaše možnosti vykonat daná práva, například pokud základní aspekty soukromých zájmů mají přednost před vaším právem na získání určité informace.

Právo na přístup

 • Máte právo požádat o přístup k osobním údajům, které o vás společnost Lundbeck zpracovává.
 • Společnost Lundbeck je povinna vám zdarma poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů nebo elektronické vyhotovení, pokud byl váš požadavek doručen v obvykle používané elektronické formě.

Právo na opravu

 • Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají, včetně doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

 • Za určitých podmínek máte právo na výmaz osobních údajů, které se vás týkají.

Právo na omezení

 • Za určitých podmínek máte právo na omezení společnosti Lundbeck co do zpracování osobních údajů, které se vás týkají.

Právo na přenositelnost údajů

 • V případě, že se zpracování osobních údajů provádí na základě souhlasu nebo  smlouvy a provádí se automatizovaně, máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Je-li to technicky možné, máte právo předat tyto osobní údaje třetí osobě, aniž by tomu společnost Lundbeck bránila.

Právo vznést námitku

 • Za určitých podmínek máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů společností Lundbeck, které se vás týkají. Například, pokud jste požadovali přijímání informací od společnosti Lundbeck, např. elektronický zpravodaj (newsletter) apod., a nepřejete si nadále dostávat další informace, můžete odběr dalších informací od společnosti Lundbeck jednoduše odhlásit.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

 • Zpravidla máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí, které vychází výlučně z automatizovaného zpracování včetně profilování a které má právní účinky nebo se vás podobně významně dotýká. Toto obecné pravidlo se nepoužije, pokud je mimo jiné automatizované individuální rozhodování a profilování nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a společností Lundbeck.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat. Společnost Lundbeck si vás však dovoluje upozornit, že takové odvolání souhlasu neovlivní zpracování vašich osobních údajů již provedené před odvoláním vašeho souhlasu.

Pokud chcete uplatnit jakékoliv ze shora uvedených práv nebo máte jakoukoliv otázku, zašlete prosím e-mail pověřenci pro ochranu osobních údajů ve společnosti Lundbeck na e-mailovou adresu: dataprivacy@lundbeck.com.

Podání stížnosti

Pokud si přejete podat stížnost ohledně zpracování vašich osobních údajů společností Lundbeck, zašlete e-mail na Lundbeck_CZ@lundbeck.com nebo zavolejte na +420 225275600.
Pokud společnost Lundbeck nevyřeší stížnost k vaší spokojenosti, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

telefonní číslo: + 420 234 665 111
e-mailová adresa: posta@uoou.cz
internetové stránky: https://www.uoou.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ve společnosti Lundbeck

Pokud máte jakékoliv otázky týkající se zpracování osobních údajů společností Lundbeck, prosím kontaktuje pověřence pro ochranu osobních údajů ve společnosti Lundbeck na e-mailové adrese: dataprivacy@lundbeck.com

2. Přímá komunikace

Veškeré dotazy, komentáře, návrhy a podobně, které můžete předat nebo přenášet prostřednictvím těchto internetových stránek, se v plném rozsahu povoleném rozhodným právem stanou a zůstanou vlastnictvím společnosti Lundbeck a bude s nimi nakládáno jako s informacemi, které nejsou důvěrné a vlastnické, a společnost Lundbeck je může použít podle svého uvážení.

3. Vyloučení odpovědnosti

Společnost Lundbeck postupuje s náležitou péčí tak, aby bylo zaručeno, že obsah těchto internetových stránek je přesný a aktualizovaný, avšak veškeré údaje jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a společnost Lundbeck neposkytuje žádné záruky nebo ujištění jakéhokoliv druhu týkající se přesnosti, časové posloupnosti, včasnosti nebo úplnosti obsahu internetových stránek a může kdykoliv podle vlastního uvážení změnit nebo nahradit informace na internetových stránkách a ukončit distribuci internetových stránek bez předchozího upozornění. Internetové stránky mohou obsahovat informace o onemocněních a léčbě: tyto údaje jsou míněny pouze jako obecné informace a nikdy nesmí být náhradou za rady poskytované lékařem nebo jiným kvalifikovaným zdravotnickým personálem. V rozsahu povoleném závaznými právními předpisy není společnost Lundbeck odpovědná za žádné přímé, náhodné, následné, nepřímé škody či újmy nebo náhrady škody či újmy vyplývající z přístupu na tyto stránky nebo z používání jejich obsahu, včetně virů, bez ohledu na přesnost nebo úplnost jakéhokoliv takového obsahu. Pokud se domníváte, že máte zdravotní problém, doporučujeme vám, abyste se obrátili na svého lékaře.

4. Odkazy na jiné internetové stránky

Tyto internetové stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran. Společnost Lundbeck odmítá jakoukoliv kontrolu těchto jiných internetových stránek, vztah k nim nebo jejich schválení a není odpovědná za žádné škody nebo újmy vyplývající z obsahu takových internetových stránek. Odkazy na jiné internetové stránky jsou poskytovány pouze z praktického hlediska a společnost Lundbeck doporučuje, abyste si přečetli podmínky používání a ochrany osobních údajů na internetových stránkách třetích stran.

5. Práva k duševnímu vlastnictví

Obsah těchto internetových stránek je předmětem ochrany autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví. Název společnosti, obchodní názvy, loga a všechny názvy produktů jsou ochrannými známkami společnosti Lundbeck. Jakékoliv zneužití těchto ochranných známek je výslovně zakázáno. Obsah těchto internetových stránek nesmí být kopírován pro jiné než osobní nebo nekomerční účely se zachováním všech autorských nebo dalších vlastnických práv. Není-li výslovně uvedeno jinak, není dovoleno kopírovat, zobrazovat, stahovat, upravovat, reprodukovat nebo přenášet žádné informace na těchto internetových stránkách bez výslovného písemného souhlasu společnosti Lundbeck.

6. Děti

Tyto internetové stránky nejsou určeny osobám mladším 18 let ani je nemají přilákat. Společnost Lundbeck neshromažďuje žádné osobní identifikovatelné údaje od žádné osoby, o které ví, že ještě nedosáhla věku 18 let.

7. Rozhodné právo a příslušnost soudů

Toto prohlášení a obsah těchto internetových stránek se řídí českým právem, nepoužijí se však předpisy mezinárodního práva soukromého. Veškeré spory vyplývající z tohoto prohlášení nebo v souvislosti s ním budou rozhodovány, pokud nemohou být vyřešeny smírně, výhradně českými soudy v Praze.

8. Změny a dotazy

Jakékoliv změny tohoto dokumentu budou neprodleně oznámeny na těchto internetových stránkách. Jestliže máte jakékoliv další dotazy ohledně tohoto dokumentu nebo obecně internetových stránek společnosti Lundbeck, neváhejte nás prosím kontaktovat.

 

Ochrana osobních údajů zdravotnických pracovníků (HCP)

Naší prioritou je obezřetné nakládání s vašimi osobními údaji prováděné v souladu s právem. Proto bychom vás rádi informovali o způsobu, jakým zpracováváme údaje, které jsme o Vás shromáždili během naší obchodní spolupráce. 

Správce

Společnost ze skupiny Lundbeck („my“, „společnost Lundbeck“) specifikovaná v tiráži na internetových stránkách www.lundbeck.cz je správcem údajů, pokud jde o zpracování vašich údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

V rámci naší odborné komunikace s vámi pravidelně shromažďujeme, ukládáme a používáme následující typy osobních údajů:

 • Kontaktní údaje (např. příjmení, jméno, titul, adresa/adresy, pracovní telefonní a faxové číslo, e-mailová adresa, preferovaný způsob komunikace)
 • Informace související s prací (např. odborná kvalifikace, specializace, terapeutické zaměření, druh práce, pozice, pracovní doba a preferované doby návštěv)
 • Informace o odborných zájmech a zaměřeních (informace o empirických pozorováních, indikacích a medikacích, informace o produktech a službách i událostech a publikacích)

Zpracování osobních údajů v terénu 

Při pravidelné komunikaci s vámi si náš obchodní zástupce pořizuje poznámky (kontaktní údaje, informace související s prací, informace o odborných zájmech a obchodním zaměření). Tyto údaje zpracováváme proto, abychom vám pravidelně (např. při příští návštěvě našeho obchodního zástupce) poskytovali technické informace odpovídající vašim potřebám, zájmům a obchodnímu zaměření.

Zpracování osobních údajů na veletrzích, kongresech a při jiných událostech

Kontaktní údaje, informace související s prací a/nebo informace o vašich zájmech a obchodním zaměření nám také můžete poskytnout na veletrzích, kongresech nebo při jiných událostech. Tyto údaje používáme k tomu, abychom vás informovali telefonicky, písemně, elektronicky či jinak.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s kodexem AIFP

Jsme členem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu“) („AIFP“). V této souvislosti a jako výsledek nového kodexu transparentnosti AIFP, který se stal účinný dne 26. května 2014, jsou společnost Lundbeck a další společnosti ze skupiny Lundbeck povinny za každý kalendářní rok zdokumentovat a uveřejnit benefity a platby společnosti Lundbeck ve prospěch zdravotníků a organizací.

Vaše osobní údaje budou sděleny v souladu s ustanoveními kodexu transparentnosti AIFP a v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou sděleny bez vašeho souhlasu.

Podrobné informace sdělíme pouze tehdy, pokud obdržíme váš předchozí souhlas. Jinak sdělíme informace o benefitech a platbách, které jste obdrželi společně s dalšími příjemci benefitů, a to v souhrnné formě, z níž nebude možné učinit jakékoliv závěry o vaší osobě.

Vaše údaje budou zpracovány v souladu s našimi povinnostmi podle kodexu AIFP.

Zpracování osobních údajů při návštěvě našich internetových stránek

Pokud navštívíte naše internetové stránky, zpracujeme osobní údaje podle prohlášení o ochraně osobních údajů použitelného pro internetové stránky www.lundbeck.cz.

Kde jsou vaše údaje uloženy?

Abychom vám mohli poskytovat nejlepší možné informace a poradenství a současně udržovali informace aktuální, zpracováváme vaše shora uvedené údaje v našem CRM systému (CRM = Customer Relationship Management, „řízení vztahů s klienty“), tuto databázi nyní poskytuje společnost IQVIA Technology Solutions s.r.o., se sídlem Praha 9 – Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 190 00.

Jak jsou vaše údaje zpracovány?

Zásadně zpracováváme pouze takové údaje, které jsou nezbytné k dosažení různých účelů (zásada minimalizace údajů). Pokud je to možné, údaje pseudonymizujeme nebo anonymizujeme.

Podle účelu zpracování vytváříme profily tak, abychom konzistentně oslovovali klienty s podobnými zájmy a zaměřením. Máte právo vznést námitku proti takovému profilování. Vznesete-li však námitku, nebudeme moci pokračovat v zasílání shora uvedených informací.

Jak dlouho jsou vaše údaje uloženy?

Zpracováváme vaše údaje pouze po takovou dobu, po jakou je to nezbytné k dosažení příslušného účelu zpracování nebo abychom jednali v souladu s platnými právními předpisy (např. požadavky na archivaci). Obchodní a podobnou korespondenci archivujeme po dobu šesti let, faktury a smlouvy po dobu deseti let.

Vaše osobní údaje archivujeme v CRM systému po dobu trvání obchodního vztahu a pravidelně kontrolujeme, zda je dán důvod pro odstranění jednotlivých souborů údajů.

Údaje relevantní podle kodexu AIFP jsou zpřístupněny po dobu čtyř let od prvního zveřejnění v daném kalendářním roce a následně smazány, ledaže podléhají zákonné archivační povinnosti.

Kdo má přístup k vašim údajům?

Přístup k vašim údajům je omezen na zaměstnance společnosti Lundbeck z určených oddělení (např. obchodní zástupci, zdravotníci) v rozsahu nezbytném pro zpracování ke shora uvedeným účelům.

Náš CRM systém je poskytován a udržován společností IQVIA Technology Solutions s.r.o., se sídlem Praha 9 – Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 19000.

Dále ke zpracování vašich údajů využíváme i jiné technické a odborné poskytovatele služeb. Plní určené úkoly v rámci zpracování vašich údajů, a to podle našich pokynů a na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Vaše práva na přístup k osobním údajům, opravu, výmaz a přenositelnost osobních údajů

Máte právo kdykoliv požádat o přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme, a máte právo požadovat jejich opravu, výmaz nebo omezení  jejich zpracování. Pro další informace prosím viz naše prohlášení o ochraně osobních údajů na webových stránkách www.lundbeck.cz. K uplatnění vašich práv a s dotazy ohledně ochrany osobních údajů se prosím obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kontaktní údaje jsou uvedeny v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.

Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost k příslušnému úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že nezpracováváme vaše osobní údaje v souladu s platnou právní úpravou.

Datum účinnosti

Kvůli právním nebo faktickým změnám můžeme toto prohlášení aktualizovat. Pravidelně se prosím informujte o aktuálním znění tohoto prohlášení.

Podle stavu ke dni: 3. května 2018

Cookie Policy
Opouštíte stránky Lundbeck.cz