Флуанксол

Фармакотерапевтична група:
Невролептици (антипсихотици)

АТС-код: N 05 AF 05

Механизъм на действие:

Flupentixol е невролептик от тиоксантеновата група.

Flupentixol е смес от два геометрични изомера, активният флупентиксол и транс (Е)- флупентиксол, приблизително в съотношение 1:1.

Cis (Z)-flupentixol притежава висок афинитет към a1-адренорецепторите и 5-ХТ2 рецепторите, въпреки че е по-слаб от този на хлорпротиксена, фенотиазините във високи дози и клозапина, но няма афинитет към холинергичните мускаринови рецептори. Притежава само слаби антихистаминергични свойства и не проявява a2-адренорецепторна блокираща активност.

В клиничната практика флупентиксол проявява широк спектър на действие, което варира в зависимост от дозата.
Флупентиксол в ниски дози (1-2 mg/ден) има антидепресивен, анксиолитичен и активиращ ефект.

Терапевтични показания:

Депресия, включваща тревожност, астения и липса на инициатива.
Хронични невротични разстройства, протичащи с тревожност, депресия и липса на активност.
Психосоматични разстройства с реакции на астения.

Дозировка и начин на приложение:

Депресия. Невротични разстройства. Психосоматични разстройства.
Първоначално 1 mg дневно като еднократна дневна доза сутрин или 0.5 mg два пъти дневно. След една седмица дозата може да се увеличи до 2 mg дневно при неадекватен клиничен отговор. Дневни дози по-високи от 2 mg трябва да се прилагат в отделни приеми максимално до 3 mg.

Пациенти в старческа възраст трябва да приемат половината от препоръчваната доза, т.е. 0.5 – 1.5 mg дневно.

Пациентите често реагират на лечение с флупентиксол в рамките на 2-3 дни. Ако няма ефект до една седмица при максимална доза, лекарството следва да се спре.

Model.RightColumnImageAltText
Cookie Policy
Сега ще излезете от lundbeck.com