Флуанксол

Фармакотерапевтична група:
Невролептици (антипсихотици)

АТС-код: N 05 AF 01

Механизъм на действие:

Флупентиксол е невролептик от тиоксантеновата група.

Антипсихотичният ефект на невролептиците се свързва с блокирането на допаминовите рецептори, но също така се счита, че за това допринася и блокирането на 5-ХТ (5-хидрокситриптамин) рецепторите. In vitro и in vivo флупентиксол притежава висок афинитет към D1 и D2 рецепторите, докато флуфеназин е почти D2 селективен in vivo. Атипичният невролептик, клозапин, показва както и флупентиксол еднакъв афинитет към D 1 и D2 рецепторите in vitro и in vivo.

Флупентиксол притежава висок афинитет към a1-адренорецепторите и 5-ХТ2 рецепторите, въпреки че е по-слаб от този на хлорпротиксена, фенотиазините във високи дози и клозапина, но няма афинитет към холинергичните мускаринови рецептори. Притежава слаб афинитет към хистаминовите (H1) рецептори и не проявява a2-адренорецепторна блокираща активност.

Терапевтични показания:

Поддържащо лечение на шизофрения и други психози, особено със симптоми като халюцинации, налудности и нарушения в мисловния процес, протичащи с апатия, анергия, депресия и изолация.

Дозировка и начин на приложение:

Дозировката и интервала между отделните апликации трябва да бъдат инидивидуално определени за всеки пациент с цел да се постигне максимално потискане на психотичните симптоми при минимални нежелани лекарствени реакции.

Флупентиксол деканоат 20 mg/ml

При поддържащата терапия обикновено дозата варира между 20-40 mg (1-2ml) през интервал от 2 до 4 седмици в зависимост от отговора.

Някои пациенти могат да се нуждаят от по-високи дози или по-кратки интервали между апликациите. Флупентиксол деканоат 20 mg/ml е неподходящ при пациенти, които се нуждаят от седиране. Еднократен обем при инжектиране по-голям от 2 ml трябва да бъде приложен на две различни места.

Когато се преминава от перорален флупентиксол към поддържащо лечение с флупентиксолов деканоат трябва да се спазват следните препоръки:

Дневната доза пер ос, умножена по 4 отговаря на дозата деканоат, прилагана на всеки 2 седмици
Дневната доза пер ос, умножена по 8 отговаря на дозата деканоат, прилагана на всеки 4 седмици


Последователните дози флупентиксолов деканоат, както и интервалите между отделните апликации трябва да бъдат индивидуално преценени при всеки пациент в зависимост от неговия отговор.

Model.RightColumnImageAltText
Cookie Policy
Сега ще излезете от lundbeck.com