Сердолект

Фармакотерапевтична група:
Антипсихотик със селективно действие върху лимбичната система.
АТС-код: N 05A E03

Механизъм на действие:

Предполага се, че неврофармакологичният профил на сертиндол като антипсихотично средство се определя от неговия селективен инхибиращ ефект върху мезолимбичните допаминергични неврони и се дължи на балансирания инхибиращ ефект върху централните D2 и 5HT2 рецептори и a1-адренергичните рецептори.
Известно е, че антипсихотиците увеличават серумните пролактинови нива в резултат на допаминова блокада. Пациентите, приемащи сертиндол остават с нормални пролактинови нива както при краткосрочна, така и при дългосрочна терапия (една година).
Сертиндол няма ефект върху мускариновите и хистаминовите Н1 рецептори. Това се потвърждава и от факта, че липсват антихолинергични и седативни ефекти, които се свързват с тези рецептори.

Терапевтични показания:

Сертиндол е показан за лечение на шизофрения.

Поради съображения за сърдечно-съдова безопасност, сертиндол трябва да бъде използван само при пациенти, които са показали непоносимост към поне един друг антипсихотик.
Сертиндол не трябва да се прилага при спешни състояния за бързо овладяване на симптомите при психотично възбудени пациенти.

Дозировка и начин на приложение:

Сертиндол се прилага перорално еднократно дневно без оглед приема на храна. При пациенти, които изискват седиране могат да се прилагат едновременно и бензодиазепини.

Титриране
Всички пациенти трябва да започнат лечението със сертиндол 4 mg дневно. Дозата следва да се увеличава с по 4 mg през интервал от 4-5 дни до достигане на оптимална дневна поддържаща доза в границите 12-20 мг. Поради a1-блокиращото действие на сертиндол по време на началното титриране могат да се появят симптоми на ортостатична хипотензия. Начална доза от 8 mg или бързо покачване на дозата е свързано със значимо по-висок риск от ортостатична хипотензия.

Поддържаща терапия

В зависимост от индивидуалния отговор на пациента дозата може да бъде увеличена до 20 mg дневно. Само в изключителни случаи може да се прецени използването на максимална доза от 24 mg дневно, тъй като клиничните проучвания не са показали последователно по-висока ефективност при дози над 20 mg и удължаването на QT интервала може да бъде повишено в горния край на дозовия интервал.

Забележка:

ЕКГ мониториране се изисква преди и по време на лечението със сертиндол.

Клинични проучвания са показали, че сертиндол удължава QT интервала в по-голяма степен, отколкото някои други антипсихотици. Следователно сертиндол трябва да бъде използван само при пациенти, които са показали непоносимост към поне един друг антипсихотик.

Лекарите, които предписват медикамента трябва да се придържат стриктно към изискваните мерки за безопасност.
 

Model.RightColumnImageAltText
Cookie Policy
Сега ще излезете от lundbeck.com