Ограничаване на отговорността и защита на информацията

Политика относно поверителността и ограничаване на отговорността

Електронната страница www.Lundbeck.com/bg (наричана по-долу „електронната страница” или „уеб сайт”) се притежава и предоставя от:

Лундбек Експорт А/Ес Търговско представителство
гр. София, п.к. 1407
район „Лозенец”
бул. “Никола Вапцаров” № 55
ЕКСПО 2000

БУЛСТАТ: 121280553
Телефон: +359 2 962 4696

(наричано по-долу “Лундбек”)

По-долу е описано как боравим с личните данни, събирани чрез електронната страница, и се предоставя друга правна информация относно нашите практики във връзка с тази електронна страница.

1. Обработване на лични данни

е администратор на всички събирани лични данни. Лундбек се ангажира твърдо да защитава неприкосновеността на информацията, която може да бъде събрана от нашите онлайн посетители. Наша цел е да осигурим баланс между легитимните си бизнес интереси при събирането и използването на получената информация и разумните очаквания за поверителност на нашите онлайн потребители.

При обработването на личните данни, Лундбек винаги ще спазва приложимите правни норми, в това число и Общия регламент за защита на личните данни („ОРЗД”) и българския Закон за защита на личните данни.

Лични идентифициращи данни и цели

Общи лични данни:

Лундбек събира данни, идентифициращи лицата, като имена, адрес, телефонен номер, адрес на електронна поща, длъжност, място на работа, вид на заявената към Лундбек услуга, когато същите са предоставени доброволно от Вас.

Чрез използването на „бисквитки”, ние също така събираме информация за това как Вие използвате нашия уеб сайт и относно Вашето поведение в онлайн средата. Видът на събраната информация включва произход на потребителя, видът на използваните интернет браузър, операционна система и интернет търсачка, и продължителност на престоя Ви в електронната страница.

Специални категории лични данни:

По принцип, Лундбек не обработва специални категории лични данни, освен ако Вие сте ни предоставили такава информация, напр. чрез пряко свързване с нас.

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани за следните цели:

За да осигурим достъп до конкретна част от нашия уеб сайт, за да ви предоставим услуги или да се свържем с Вас във връзка с услуги, които сте заявили (като например, да Ви изпратим информация относно наши продукти), за да проучим как да подобрим нашите услуги, предназначени за Вас, като например обратна връзка с посетителите, за да представим разумно ниво на услуги на нашите потребители, за да осигуряваме съответствие с приложимото законодателство, а именно, във фармацевтичната област и за други цели, директно заявени от Вас.

Правно основание за обработване на лични данни

Лундбек обработва лични данни, когато Вие сте ни предоставили Вашето съгласие (Член 6 (1)(a) от ОРЗД), напр., когато приемате използването на бисквитките на уеб сайта.

Независимо от горното, в повечето случаи Лундбек ще обработва лични данни, за да спазва сключен с Вас договор (Член 6 (1)(б) от ОРЗД), или с цел реализиране на легитимен интерес, с изключение на случаите, когато интересите или основните права и свободи на субектите на данните имат превес над интересите на Лундбек и които налагат защита на личните данни (Член 6 (1)(е) от ОРЗД). Легитимен интерес на Лундбек може да бъде желанието за подобряване на електронната страница, нашите услуги, проучване, свързано с Ваши запитвания, предоставянето на услуги, заявени от Вас, и т.н.

Обработването на лични данни, свързано с наш лекарствен продукт, най-често ще бъде извършвано с цел спазване на приложимото законодателство по отношение на фармацевтичните продукти, например, за целите на лекарствената безопасност (Член 9 (2)(и) от ОРЗД), в случай че ни предоставите такава информация. В такъв случай, ние може да обработваме чувствителни лични данни относно Вас.

Разкриване на лични данни

В зависимост от това каква информация ни предоставяте, ние може да споделяме същата с трети страни, включително с партньори, сътрудници, свързани с Лундбек лица и/или компетентни органи. Например, ние ще бъдем задължени да предоставяме лични данни на съответните компетентни здравни органи, ако Вие ни предоставите информация относно странични ефекти на наш лекарствен продукт.

Трети страни – обработващи личните данни

Лундбек може да избере да използва обработващи личните данни, например, Дружества, които предоставят хостинг услуги, и Вашите лични данни могат да бъдат предадени на третите лица-специалисти, наети от Лундбек или от други дружества от корпоративната група на Лундбек, които ще обработват Вашите лични данни от името на Лундбек и които подпомагат Лундбек в предоставянето на заявените от Вас информация и услуги. Тези трети лица-доставчици ще бъдат задължени от Лундбек да осигуряват поверителността на Вашите лични данни и да предприемат адекватни технически и организационни мерки за защитата на Вашите лични данни от случайно или неправомерно унищожаване, загуба или изменение, неразрешено разкриване или злоупотреба, както и от всякакво друго незаконосъобразно обработване.

Прехвърляне на данни към държави извън ЕС/ЕИЗ

Вашите лични данни се съхраняват на компютри/сървъри, разположени в Европейската икономическа зона („ЕИЗ”).

Независимо от горното, в зависимост от естеството и контекста на личните данни, които получаваме чрез електронната страница, Вашите лични данни могат да бъдат предадени към държава извън ЕС/ЕИЗ, която не предоставя адекватно ниво за защита. Лундбек ще осигури всяко такова предаване на данни да бъде извършвано в съответствие с приложимите правни норми за защита на личните данни, в това число и с ОРЗД, например, чрез избирането на получател на данните, който спазва Споразумението „Щит за неприкосновеност на личните данни ЕС-САЩ“ (ако предаването е към САЩ), или като осигури получателят на данните да сключи с Лундбек споразумение със стандартни договорни клаузи. „Стандартните договорни клаузи” са публикувани на няколко езика. Може да ги намерите на: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Ако Вашите лични данни се предават към други лица от групата на Лундбек, предаването ще бъде извършвано съгласно Вътрешногруповото споразумение на Лундбек, приложимо към съответния момент. Копие от същото може да получите, като се свържете с Лундбек.

Съхраняване на данните (задържане на данните)

Лундбек ще съхранява Вашите лични данни само за такъв период от време, който е разумно необходим за целите, за които данните са били събрани или получени, или с цел да бъдат спазени всички приложими правни или етични изисквания относно предоставяне на информация/отчетност или съхранение на документи.

Мерки за сигурност

Лундбек ще положи усилия записаните данни, включително Вашите лични данни, да бъдат обработвани внимателно и да бъдат надлежно защитени, в съответствие с приложимите към съответния момент стандарти за сигурност. Лундбек регулярно одитира системите си за възможни уязвимости и атаки, а когато използвате формата за контакт под „свържете се с нас”, трансмисията е криптирана.

Вашите права в качеството Ви на субект на данните

Лундбек е предприело всички необходими и адекватни стъпки, за да защити Вашите лични данни и да осигури спазването на Вашите права в качеството Ви на субект на данните.

Съгласно ОРЗД, Вие имате съответни права, описани по-долу. Моля, имайте предвид, че е възможно да бъдат приложими ограничения по отношение на възможността Ви да упражнявате тези права, например, ако се установи, че интереси на други лица имат предимство пред правото Ви да получите информацията.

Право на достъп

  • Вие имате право да заявите достъп до Вашите лични данни, които Лундбек обработва.
  • Лундбек трябва да Ви предостави копие от личните данни, предмет на обработване, като няма да начислява суми за това, или чрез електронни средства, ако искането е подадено в съответствие с приложимите правни норми.

Право на коригиране

  • Вие имате право на коригиране на неточни лични данни, отнасящи се до Вас, включително, на допълване на непълни лични данни.

Право на изтриване (право да бъдеш забравен)

  • При определени обстоятелства, Вие имате право личните данни, отнасящи се до Вас, да бъдат изтрити.

Право на ограничаване

  • При определени обстоятелства, Вие имате право обработването от Лундбек на лични данни относно Вас да бъде ограничено.

Право на преносимост на данните

  • Когато обработването се извършва на основание на предоставено съгласие или сключен договор и обработването се осъщестява чрез автоматизирани средства, Вие имате право да получите личните данни относно Вас в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Вие имате право да прехвърлите тези лични данни на трета страна, без възпрепятстване от страна на Лундбек, ако е технически възможно.

Право на възражение

  • При определени обстоятелства, Вие имате право да възразите по всяко време срещу обработването на личните данни относно Вас, осъществявано от Лундбек. Например, ако сте бил/а заявил/а получаване на информация от Лундбек, напр. информационни бюлетини или др., и не желаете повече да получавате информация, Вие лесно може да изберете повече да не получавате информация от нас.

Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

  • Като общо правило, Вие имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, което поражда правни последствия или Ви засяга в значителна степен. Горното не се прилага, ако, наред с други хипотези, автоматизираното вземане на решение и профилиране е необходимо за сключването или изпълнението на договор между Вас и Лундбек.

Ако обработването на личните Ви данни е основано на Вашето съгласие, Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Моля, имайте предвид, че последното не засяга законосъобразността на обработването, извършено от Лундбек преди оттеглянето на Вашето съгласие.

Ако желаете да упражните някое от описаните по-горе права или имате каквито и да било въпроси относно същите, моля, свържете се с Длъжностното лице по защита на данните на Лундбек, като изпратите съобщение по електронната поща до адрес: dataprivacy@lundbeck.com.

Длъжностното лице по защита на данните, определено от Лундбек

Ако имате каквито и да било въпроси по отношение на обработването на лични данни, извършвано от Лундбек, моля, обърнете се към Длъжностното лице по защита на данните, определено от Лундбек, като изпратите съобщение по електронната поща до адрес: dataprivacy@lundbeck.com.

Подаване на жалби

Ако искате да подадете жалба във връзка с обработването на Вашите лични данни, извършвано от Лундбек, моля, обърнете се към местното лице за контакт, като изпратите съобщение по електронната поща до адрес Bulgaria@lundbeck.com, или като се обадите на телефон +359 2 962 4696.

Ако Лундбек не се е произнесло по подадената от Вас жалба по задоволителен за Вас начин, Вие може да подадете жалба до българската Комисия за защита на личните данните:

Комисия за защита на личните данни

гр. София 1592
бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: +359 2 91 53 518
Е-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

2. Пряка комуникация

Всякакви въпроси, коментари, предложения и т.н., които може да отправяте или предавате чрез електронната страница, стават и ще останат, във възможно най-широките позволени от приложимите правни норми обем и степен, собственост на Лундбек, и ще бъдат считани за неповерителна и незащитена от права на интелектуална собственост информация, която Лундбек може да използва по свое усмотрение.

3. Изявление за ограничаване на отговорността

Лундбек полага разумна грижа, за да осигури съдържанието на уеб сайта да бъде точно и актуално, но цялата информация е предоставена „такава, каквато е” и Лундбек не поема каквито и да е гаранции или отговорност за точността, последователността, навременността или пълнотата на съдържанието на уеб сайта и може по всяко време и по свое усмотрение да променя или заменя информацията на уеб сайта, както и да преустанови разпространението на последния без предизвестие. Уеб сайтът може да съдържа информация относно заболявания и лечение: тази информация е предназначена само за обща насока и в никакъв случай не може да замести получаването на консултация от лекар или друг компетентен медицински специалист. Доколкото това е позволено от приложимите императивни правни норми, Лундбек няма да носи отговорност за каквито и да е преки, случайни, последващи, косвени или наказателни вреди, възникнали във връзка с достъпа до или използването на каквото и да е съдържание на този уеб сайт, включително във връзка с вируси, независимо от точността или пълнотата на всякакво такова съдържание. Ако подозирате, че имате някакъв здравословен проблем, ние настоятелно Ви препоръчваме да се свържете с Вашия лекар.

4. Връзки с други уеб сайтове

Уеб сайтът може да съдържа връзки към електронни страници на трети лица. Лундбек не контролира, не е свързано с и не поема никаква отговорност във връзка с тези други електронни страници. Връзките към други уеб сайтове се осигуряват само за удобство и Лундбек Ви насърчава да се запознаете с условията за ползване и поверителност на тези уеб сайтове на трети лица.

5. Права на интелектуална собственост

Съдържанието на уеб сайта е обект на авторски права и на други права на интелектуална собственост. Дружествените наименования, търговските наименования, лого и всички наименования на продукти са търговски марки, собственост на Лундбек. Изрично се забранява всякакво неправомерно използване на тези марки. Съдържанието на уеб сайта не може да бъде копирано за каквато и да е цел, освен за лично и нетърговско ползване, като всички означения и изявления относно авторските и други права не следва да бъдат премахвани. Освен както изрично е посочено по-горе, никаква информация, съдържаща се в или достъпна на този уеб сайт, не може да бъде копирана, показвана, изтегляна, изменяна, възпроизвеждана или препредавана без изричното писмено съгласие на Лундбек.

6. Деца

Настоящата електронна страница не е предназначена, нито е разработена с цел да привлича потребители – деца на възраст под 18 години. Ние не събираме съзнателно данни, идентифициращи самоличността, относно лица, за които знаем, че са на възраст под 18 години.

7. Приложимо право и подсъдност

По отношение на настоящото изявление за ограничаване на отговорността и съдържанието на тази електронна страница и тяхното тълкуване ще бъде приложимо българското право, без да се вземат предвид българските норми за стълкновение на закони. Всякакви спорове относно или във връзка с настоящото изявление за ограничаване на отговорността, ако не могат да бъдат разрешени по приятелски начин, ще бъдат отнасяни за решаване към компетентния съд в гр. София.

8. Промени и въпроси

Всякакви промени на настоящия документ ще бъдат своевременно съобщавани на тази страница. Ако имате някакви въпроси относно настоящия документ или като цяло за уеб сайта, моля, не се колебайте да се свържете с нас.

Cookie Policy
Сега ще излезете от lundbeck.com