Wettelijke bepalingen en Privacybeleid

Wettelijke bepalingen en Privacybeleid

U bezoekt de website van Lundbeck NV op www.lundbeck.be (hierna genoemd de “Site”).

Deze Site is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Lundbeck NV, een vennootschap van de Lundbeck Groep, naamloze vennootschap, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BTW BE 0401.985.024, RPR Brussel, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 65 (België), contacteer ons per email

Lundbeck NV is lid van pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie in België en heeft zich verbonden tot het naleven van de deontologische code uitgegeven door pharma.be (beschikbaar op www.pharma.be).

De Belgische federale autoriteit die bevoegd is inzake kwaliteit, veiligheid en effectiviteit van de geneesmiddelen en van de gezondheidsproducten is het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, gebouw EUROSTATION, blok 2, Victor Hortaplain 40/40, B – 1060 Brussel). Meer informatie op www.fagg-afmps.be

De publieke federale instantie die met name bevoegd is voor de organisatie van de terugbetaling van medische kosten is het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering). Meer informatie op www.riziv.be

 

Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van Lundbeck NV (hierna genoemd de “Site”).

Door het bezoeken van deze Site en het gebruik ervan, aanvaardt u zonder voorbehoud deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u hiermee niet akkoord bent, verzoeken wij u de Site te verlaten en de informatie die hij bevat ter zijde te laten.

Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 

1. Inhoud

De inhoud van deze Site is tot stand gekomen met de grootste zorg, op basis van externe en interne bronnen en wordt regelmatig geactualiseerd.

Als gebruiker, erkent u op eigen risico gebruik te maken van de inhoud van deze Site. Lundbeck NV biedt geen enkele garantie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, omtrent de juistheid, volledigheid, het actueel karakter of de kwaliteit van de informatie gepubliceerd op de Site en sluit elke verantwoordelijkheid hieromtrent, overeenkomst artikel 5 hierna, uit.

De Site heeft tot doel het grote publiek te informeren over nieuws en de onderzoeksdomeinen van Lundbeck NV, een vennootschap met activiteiten in de farmaceutische sector, en informatie te verstrekken over de activiteiten, producten en diensten die zij commercialiseert. De activiteit van Lundbeck NV is streng gereglementeerd en onderworpen aan de controle van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Deze reglementering beperkt en bepaalt het kader van de communicatie inzake gezondheid of het gebruik van geneesmiddelen van Lundbeck NV.

De medische en gezondheidsinformatie op deze Site is louter opgesteld en voorzien ten informatieve titel en mag in geen enkel geval het advies van, consultatie met of aanbevelingen van professionele gezondheidswerkers vervangen. Deze informatie is eveneens niet bestemd om een scholings- of opleidingsprogramma te vervangen. U mag in geen enkel geval deze informatie gebruiken om een medische diagnose te stellen van een ziekte of een fysiek probleem, of om geneesmiddelen die voorgesteld worden op de Site voor te schrijven of te gebruiken. U dient in alle omstandigheden uw arts of apotheker te raadplegen. In overeenstemming met het hierna vermelde artikel 5, kan Lundbeck NV bijgevolg dan ook op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld, op welke aansprakelijkheidsgrond dan ook, voor enige vermeende of bewezen schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de raadpleging of het gebruik van de informatie afkomstig van of in verband met het gebruik of de inhoud van de Site.

Hoewel Lundbeck NV regelmatig kan deelnemen aan discussies, onderhouden, posts, transmissies, samenvattingen en anderen op zijn Site en deze kan bevestigen, is zij hiertoe niet gehouden en heeft zij bijgevolg geen verantwoordelijkheid voor eventuele gebreken, fouten of inbreuken van welke aard ook met betrekking tot de inhoud of afkomstig van deze gegevens. De Site kan eveneens financiële informatie bevatten, die niet kan worden beschouwd als een aansporing tot investeren. Deze informatie dient in geen enkel geval als uitnodiging of initieel publiek aanbod opgevat te worden en maakt geen aanbod uit tot onderschrijven, tot aankoop of tot uitwisseling van aandelen of andere effecten van Lundbeck NV of van de Lundbeck Groep.

2. Intellectuele eigendom – indienen van informatie

De inhoud en de presentatie van deze Site zijn in hun geheel onderworpen aan de bescherming van het auteursrecht. Alle afbeeldingen, informatie in de ruime zin, merken, logo’s, iconen, geluidsfragmenten, compilatie van gegevens en de domeinnaam van de Site of op de Site www.lundbeck.be (de “Inhoud”) zijn eigendom van Lundbeck NV of van de Lundbeck Groep, of vormen het voorwerp van een gebruiksrecht toegestaan aan Lundbeck NV, en zijn beschermd door de van kracht zijnde lokale en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de wetgeving inzake copyright, auteursrechten en naburige rechten, de rechten op de database, de rechten op de software en het merkenrecht. Elk gebruik, gedeeltelijk of volledig, onder welke vorm dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de reproductie, de wijziging, het downloaden, het denatureren, het overdragen, het verspreiden van een Inhoud of van de hele of een deel van de Site is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lundbeck NV, met uitzondering van het maken van kopieën voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en onder voorbehoud van het naleven van de intellectuele eigendomsrechten en elk ander eigendomsrecht waarvan melding wordt gemaakt. Elke overdracht van of licentie op een Inhoud of de hele of een deel van de Site is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lundbeck NV. Elke inbreuk zal gerechtelijk vervolgd worden. Elke toegelaten kopie van geheel of een deel van de inhoud van de Site dient met name de volgende vermelding te bevatten: "copyright©Lundbeck NV. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN". De Site kan handelsmerken, octrooien, privégegevens, technologieën, producten, procedures of andere rechten van Lundbeck NV of van de Lundbeck Groep en/of derden bevatten of ernaar verwijzen. Niets van de Inhoud van deze Site mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht op een octrooi of handelsmerk van Lundbeck NV, de Lundbeck Groep of een derde. Lundbeck NV behoudt zich het recht voor om elke inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten te vervolgen.

De Site is niet bestemd om vertrouwelijke informatie van uwentwege te ontvangen. Bijgevolg, en met uitzondering van het ingeven van uw persoonsgegevens (dewelke onderworpen zijn aan ons Privacybeleid), is alle informatie, onder welk vorm van ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elk document,  knowhow, afbeelding, vraag, suggestie, concept, opmerking of andere die u aan ons zou overmaken op de Site via e-mail of op andere wijze, in geen enkel geval vertrouwelijk. Bijgevolg geeft u ons door de eenvoudige overdracht onherroepelijk het recht om, zonder enige vergoeding, deze informatie te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of over te dragen voor eender welk gebruik, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, productie en marketing van producten gebruik makend van deze gegevens, gedurende de volledige duurtijd van de bescherming en voor de hele wereld.

3. Links naar andere sites

Lundbeck NV is niet aansprakelijk voor andere sites waartoe u toegang hebt via de Site. Wij beschikken over geen enkele mogelijkheid tot het uitoefenen van controle op de inhoud van deze andere sites die volledig onafhankelijk blijven van Lundbeck NV. Bovendien betekent het bestaan van een link tussen de Site en een andere site geenszins dat Lundbeck NV op enigerlei wijze de inhoud van deze Site goedkeurt en in het bijzonder het gebruik dat hiervan kan worden gemaakt. Daarenboven komt het aan u toe om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om elke besmetting van de Site met een of meer « virussen » te vermijden. Externe sites kunnen hyperlinks bevatten die naar de Site verwijzen. Een dergelijke link mag slechts geïnstalleerd worden na voorafgaand uitdrukkelijk akkoord van Lundbeck NV. In elk geval is Lundbeck NV geenszins aansprakelijk voor de onbeschikbaarheid van dergelijke sites en onderzoekt deze sites niet, noch controleert zij ze of keurt ze deze goed, en is evenmin aansprakelijk voor de inhoud, reclame, producten of andere elementen beschikbaar op of via deze sites. Het gebruik van de Site door sites of elementen van andere sites is eveneens niet toegelaten. De “online” linken of enige andere procedure erop gericht om delen van deze Site te integreren op andere sites is eveneens verboden.  

4. Bescherming van gegevens met een persoonlijk karakter

U kunt ons Privacybeleid, dat integraal deel uitmaakt van de Gebruiksvoorwaarden en dat uw bezoek aan de Site beheerst, raadplegen.

5. Beperking van aansprakelijkheid

De Site wordt aangeboden “zoals het is”. Binnen de beperkingen voorzien door de toepasselijke wetgeving, garandeert Lundbeck NV niet dat de Site ononderbroken vrij van fouten of virussen is. In de mate voorzien door de toepasselijke wetgeving wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie gegeven, met inbegrip, en meer in het bijzonder, van eigendomsgaranties of garanties van niet-inbreuk of impliciete garanties met betrekking tot de kwaliteit van de goederen of de geschiktheid voor een specifiek gebruik, de afwezigheid van verborgen gebreken wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de Site, met inbegrip van alle informatie of inhoud verschaft via de Site. U aanvaardt en erkent uitdrukkelijk dat u de Site op eigen risico gebruikt en dat u kan worden blootgesteld aan inhoud afkomstig van verscheidene bronnen.

U bent volledig verantwoordelijk voor schade, verlies of kosten die voortvloeit uit uw gebruik van de Site. In de mate voorzien door de toepasselijke wetgeving, met uitzondering van de aansprakelijkheid in geval van overlijden of fysieke schade veroorzaakt door een zware of opzettelijke fout van Lundbeck NV, sluit Lundbeck NV alle aansprakelijkheid uit, ongeacht de aansprakelijkheidstheorie (ongeacht aansprakelijkheid op contractuele basis, aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad, aansprakelijkheid wegens nalatigheid, objectieve aansprakelijkheid, verborgen gebreken of elke andere wettelijke basis) voor alle schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rechtstreekse schade, onrechtstreekse schade, incidentele schade, op basis van een schadebeding of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elk verminderd gebruik, gederfde winst, verlies van besparingen, verlies van goodwill of zakelijke reputatie, verlies van zaken of zakelijke kansen, verlies van gegevens, vertragingen bij de toegang of onderbreking van de toegang tot de Site, gebrek aan indiening of onjuiste indiening van gegevens, corruptie, vernietiging of andere wijziging van uw gegevens, computervirus, defecten of storingen van uw systeem in verband met uw bezoek aan de Site, elke foutieve inhoud of weglatingen of enig ander immaterieel verlies, evenals vorderingen van derden of alle andere schade die zou optreden in verband met de links van andere sites op de Site)) die u kan geleden hebben in verband met uw bezoek aan de Site.

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden tast uw dwingende rechten, in de hoedanigheid van consument, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen aan.

6. Beschikbaarheid van de website

U erkent (i) dat het technisch onmogelijk is om een Site aan te bieden die geen enkel gebrek bevat en dat Lundbeck NV zich daar niet toe kan verbinden; (ii) dat de gebreken tot een tijdelijke onbeschikbaarheid van de Site kunnen leiden; en (iii) dat de werking van de Site kan aangetast worden door gebeurtenissen en/ of elementen waarover Lundbeck NV geen controle heeft, zoals bijvoorbeeld, de transmissie en communicatiemiddelen tussen uzelf en Lundbeck NV en tussen Lundbeck NV en andere netwerken. Lundbeck NV kan op elk moment de Site volledig of gedeeltelijk wijzigen of onderbreken, hetzij tijdelijk hetzij op permanente wijze, om onderhoudswerken en/ of verbeteringen en/ of wijzigingen aan de Site uit te voeren.

Lundbeck NV behoudt zich de mogelijkheid voor om op elk moment de inhoud van de Site te wijzigen en/ of te onderbreken of de functies van de Site geheel of gedeeltelijk te schorsen.

7. Informatie over de producten

De informatie die de Site bevat en die via de Site wordt verspreid bevat mogelijks rechtstreekse of onrechtstreekse verwijzingen naar producten, programma’s of diensten van Lundbeck NV die in bepaalde landen of regio’s niet meegedeeld zijn of beschikbaar zijn of die, naargelang het land, onder een verschillend merk kunnen voorgesteld zijn en die kunnen onderworpen zijn aan andere reglementering en gebruiksvoorwaarden. Dergelijke referenties houden niet de intentie in van Lundbeck NV om deze producten, programma’s of diensten in uw land te verkopen. Gelieve het plaatselijke filiaal van de Lundbeck Groep of uw handelspartner te raadplegen voor elke inlichting betreffende de producten, programma’s en diensten die in uw land beschikbaar zijn.

Meer bepaald kunnen bepaalde producten of geneesmiddelen die worden vermeld in de geschiedenis van de Lundbeck Groep, beschikbaar op deze Site [hyperlink naar de geschiedenis invoegen], nooit, niet of niet meer worden gecommercialiseerd door Lundbeck België.

8. Publiciteit

De Site bevat voornamelijk institutionele linken (publieke, private, associatieve). Lundbeck NV heeft geen controle over hun inhoud en de redactie ervan is vrij en onafhankelijk van enige commerciële of publicitaire invloed.

De Site www.lundbeck.be weigert elke vorm van publiciteit. De Site verwelkomt, noch ontvangt enige fondsen via reclame.

9. Gerechtelijke bepalingen

De Site, de inhoud, alsook deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht en elk potentieel geschil dat er mee verband houdt, wordt onderworpen aan de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

10. Wettelijke vermeldingen

Uitgever van de Site: Lundbeck SA 1050 Brussel, Louizalaan 65 (België)

Verantwoordelijke voor de informatie: Ludwig Everaert

Beheer van de Site
Het beheer van de Site www.lundbeck.be wordt verzekerd door: H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denemarken.

Fotoverantwoordingen- beelden productievennootschappen
H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denemarken

 

Privacybeleid

 

 1. ALGEMEEN KADER

 

Lundbeck N.V. (hierna, “Lundbeck”) is een dochteronderneming die deel uitmaakt van de Lundbeck Groep, is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0401.985.024 en heeft haar hoofdkantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 65, bus 11.

 

Wanneer Lundbeck persoonsgegevens van welke aard dan ook verwerkt, doet zij, in overeenstemming met de algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG) en de lokale wetgeving die van toepassing is, al het mogelijke om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te beschermen en de betrokkenen zo transparant mogelijk te informeren over de redenen en de middelen voor de verwerking ervan.

 

In dit Reglement vindt u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en over uw rechten.

 

Lundbeck kan dit Reglement, te allen tijde, te wijzigen. Uitsluitend de laatste versie, zoals beschikbaar op de website, is van toepassing.

 

Voor verdere vragen inzake de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ons contacteren:

 

Schriftelijk:

65 Louizalaan, 1050 Brussels, Belgium

Per e-mail:

DataPrivacyBeLux@lundbeck.com

Telefonisch:

+32 25 35 79 79

 

 1. Waarom gebruiken wij uw gegevens?

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van onze activiteiten of onze gerechtvaardigde belangen.

 

Zo gebruiken wij uw gegevens met het oog op:

 • Het online aanbieden van onze diensten en producten;
 • Het correct verwerken van aanvragen ingediend via de online formulieren;
 • Het verbeteren van onze website en zijn gebruik;
 • Het analyseren van gebruiksstatistieken van de website om onze commerciële strategieën te oriënteren en om aanpassingen te doen aan het algemene ontwerp van de website.

 

 1. Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens?

 

Wanneer u onze website voor de eerste maal bezoekt, kan u uw goedkeuring geven voor de verwerking van uw gegevens voor de bovenvermelde doelen.

 

Het is ook mogelijk dat u ons uw gegevens via een online formulier heeft doorgegeven, waardoor u heeft ingestemd met de verwerking van uw gegevens.

 

 1. Hoelang houden wij uw gegevens bij?

 

Uw persoonsgegevens worden alleen bewaard zolang ze relevant blijven voor de hierboven vermelde verwerkingsdoelen.

 

In het algemeen wordt de informatie die u invult op onze formulieren of online tools niet langer dan 5 jaar bewaard.

 

 1. Gebruik van cookies & statistische analyse van het websitegebruik

 

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat onze website gebruik maakt van cookies voor het vergemakkelijken van het gebruik van de website en voor het verzamelen van statistische gegevens over de bezoekers van onze website.

 

Wanneer u deze website bezoekt, en onder voorbehoud van uw toestemming indien dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving, zal uw elektronisch apparaat automatisch één of meerdere cookies ontvangen, die worden verzonden vanaf deze website naar uw internetbrowser.

 

 1. Wat is een cookie?

 

Een cookie is een klein tekstbestand. Het bevat geen persoonlijke informatie en is niet in staat om dergelijke informatie te verzamelen.

 

Twee types cookies kunnen worden gebruikt, de “sessie cookies” en de “voortdurende cookies”. De sessie cookies worden automatisch vernietigd op het einde van uw navigatiesessie.

 

De “voortdurende cookies” blijven op uw apparaat voor de duur die is bepaald in het cookie, waarna ze zichzelf vernietigen. De cookies kunnen echter worden vernieuwd telkens u de website bezoekt.

 

 1. Voor welke doeleinden gebruikt Lundbeck cookies?

 

Lundbeck is geïnteresseerd in het kennen van de manier waarop de geleverde inhoud wordt gebruikt. Deze informatie wordt enkel gebruikt om te bepalen van waar onze bezoekers komen, welke inhoud wordt bekeken en voor welke duur.

 

Deze cookies laten een meer gedetailleerd niveau van opvolging toe om onze gebruiksrapporten te verfijnen en om zo een beter begrip te hebben van de domeinen tot mogelijke verbetering, zodat Lundbeck de pertinentie van en de toegankelijkheid tot de inhoud die wij op de Site aanbieden kan blijven verbeteren. Deze informatie mag niet worden gebruikt om een bezoeker te identificeren als individu.

 

 1. Hoe een cookie vermijden of verwijderen, of uw toestemming tot het gebruik van cookies intrekken?

 

De meeste internetbrowsers laten u toe om cookies te verwijderen of te blokkeren, of om u te verwittigen vooraleer een cookie wordt bewaard/opgeslaan op uw online elektronisch apparaat.

 

Afhankelijk van het elektronisch apparaat dat u gebruikt kunt u in de instellingen daarvan informatie vinden over de wijze waarop u uw browser kunt configureren om de cookies te beheren.

 

U heeft de mogelijkheid om de plaatsing en het gebruik van cookies te accepteren of te weigeren via de pagina "Wettelijke bepalingen".

 

Om uw toestemming voor het gebruik van cookies in te trekken, volstaat het om te klikken op de link "Wettelijke bepalingen" aanwezig in de rechterbenedenhoek van elke pagina van de website en vervolgens te klikken op de link "Cookies configuratie op de website " aan de bovenkant van pagina. U wordt dan doorgestuurd naar de pagina die u toelaat het gebruik van cookies door Lundbeck te accepteren of te weigeren. Vink het vakje "Ik ga niet akkoord met het gebruik van cookies" aan om uw toestemming tot de plaatsing en het gebruik van cookies op deze website in te trekken.

 

 1. Kan ik de Site nog bezoeken indien de cookie functie is uitgeschakeld?

 

Ja. Indien u de cookies op uw elektronisch apparaat heeft uitgeschakeld, of indien u uw toestemming tot de plaatsing en het gebruik van cookies heeft geweigerd of ingetrokken, blijft u dezelfde toegang hebben tot de inhoud van de website als wanneer de cookies geactiveerd zij. Niettemin is het mogelijk dat bepaalde functies, zoals de enquêtes en instrumenten, met beperkte functionaliteit, of helemaal niet werken.

 

 1. Derde partijen

 

Deze website gebruikt cookies van Google analytics, Add This en Thenewmarket om het verkeer op de website te meten.

 

 1. delen van persoonsgegevens

 

De persoonsgegevens die Lundbeck verwerkt zijn toegankelijk voor haar personeelsleden op een “need to know basis” binnen het kader van de uitvoering van hun arbeidsprestaties.

 

Het is mogelijk dat Lundbeck bepaalde persoonsgegevens deelt met andere bedrijven die deel uitmaken van dezelfde groep.

 

Daarnaast doet Lundbeck beroep op derde dienstverleners voor diverse noden bij het uitvoeren van haar activiteiten, waaronder:

 • De levering van IT-platformen, softwaretoepassingen, enz.;
 • De uitvoering van specifieke taken die een bijzondere expertise vergen.

 

Lundbeck zal enkel samenwerken met dienstverleners die de wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens respecteren.

 

Uw persoonsgegevens worden door Lundbeck niet doorverkocht of aan derden doorgegeven die er een commercieel gebruik van maken.

 

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte.

 

 1. uw rechten

 

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Lundbeck van u verwerkt.

 

Voor zover dit wettelijk voorzien is, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen, te verzoeken dat de verwerking beperkt wordt en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.  U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken.

 

Verder heeft u tevens een recht op gegevensoverdraagbaarheid, voor zover de wettelijke voorwaarden hiertoe vervuld zijn.

 

U kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Lundbeck, via de eerder vermelde contactgegevens.

 

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 BRUSSEL

contact@gdp-gba.be

Tel.: +32(0)2 274 48 00

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

 1. gegevensbeveiliging

 

Lundbeck neemt alle redelijke maatregelen om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van de persoonsgegevens te voorkomen.

 

De nodige technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om een adequaat beveiligingsniveau te voorzien, zoals:

 • Toegangscontrole;
 • Opleidingen van het personeel;
 • Privacy overeenkomsten
 1. geautomatiseerde besluitvorming

De verwerking van persoonsgegevens door Lundbeck geeft geen aanleiding tot enige geautomatiseerde besluitvorming.

 

 

Als u op deze link klikt verlaat u de website! Deze pagina's hebben hun eigen gebruikswijze. De regels voor databescherming zijn onderworpen aan verschillende normen, regels en wetten. Als u de website wil verlaten, klik OK, anders klik annuleren.Bedankt.