Sycrest®

Účinnou látkou lieku Sycrest® je azenapín. Účinnosť azenapínu je sprostredkovaná prostredníctvom kombinovanej antagonistickej aktivity na D2 a 5-HT2A receptoroch. Účinky na iných receptoroch, napr. 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2C, 5-HT6, 5-HT7, D3 a α2-adrenergické receptory, môžu tiež prispievať ku klinickému účinku azenapínu.

Sycrest® (azenapín) je indikovaný na liečbu stredne závažných až závažných manických epizód u dospelých, ktoré sú spojené s bipolárnou poruchou typu I.

Liekovou formou lieku Sycrest® je sublingválna tableta. Aby sa zabezpečila optimálna absorpcia, sublingválne tablety Sycrest®sa majú vložiť pod jazyk a nechať úplne rozplynúť. Tableta sa rozpustí v slinách v priebehu niekoľkých sekúnd. Sublingválne tablety Sycrest® sa nemajú hrýzť ani prehĺtať. Po podaní sa nemá počas 10 minút jesť ani piť.

Upozornenie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, email: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Hlásiť nežiaduci účinok môžete aj na emailovú adresu spoločnosti Lundbeck SafetyLuSlovakia@lundbeck.com.
Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk