Ochrana osobných údajov

Táto webová stránka je vlastnená a prevádzkovaná spoločnosťou:
Lundbeck Slovensko s.r.o
Zvolenská 19
821 09 Bratislava 2
Slovensko
Tel. +421 2 5341 4218
Fax: +421 2 5341 7318
Kontaktujte nás 

Hosting webovej stránky zabezpečuje:
H.Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
Dánsko
Registračné číslo spoločnosti : 56 75 99 13
Tel: +45 3630 1311
Kontaktujte nás 
 

Spoločnosť Lundbeck je pevne odhodlaná chrániť súkromie informácií, ktoré získavame od našich on-line návštevníkov. Našim zámerom je nájsť rovnováhu medzi legitímnymi obchodnými záujmami spoločnosti pri zbieraní a využívaní informácií, ktoré získavame od a o našich on-line používateľoch, a ich odôvodneným očakávaním o zachovanie súkromia. Ďalej v texte opisujeme spôsob ako pristupujeme k získaným informáciám, ako aj spôsob šírenia informácií, ktoré sa týkajú tejto webovej stránky

Cookies

Keď navštívite túto webovú stránku, vaše on-line zariadenie automaticky dostane jeden alebo viacero cookies, ktoré sa prenesú z tejto webovej stránky do vášho internetového prehliadača.

Čo je to cookie?

Cookie je malý textový súbor. Neobsahuje žiadne osobné údaje a nie je schopný zbierať informácie.

Používajú sa dva druhy cookies: „jednorazové“ (session-only) a „trvalé“ (persistent). Jednorazové cookies sa vymažú po zatvorení okna webového prehliadača.

„Trvalé cookies“ zostávajú na vašom zariadení tak dlho, ako je tento čas v cookie nastavený a po jeho uplynutí sa vymažú.  Tieto cookies však možno obnoviť kedykoľvek opäť webovú stránku navštívite.

Prečo Lundbeck cookies používa?

Spoločnosť Lundbeck má záujem vedieť o tom, ako sa poskytovaný obsah používa. Informácie sa používajú iba na to, aby sme zistili odkiaľ sú návštevníci našej stránky, aký obsah si prezerajú a ako dlho. Tieto cookies nám umožňujú detailnejší stupeň sledovania týchto kritérií, aby sme mohli doladiť správy o našich používateľoch, a tak lepšie pochopiť kde sú možnosti pre zlepšenie, aby mohla spoločnosť Lundbeck naďalej zlepšovať relevantnosť a prístupnosť obsahu, ktorý poskytuje. Tieto informácie nemožno používať na to, aby sme návštevníka identifikovali ako jednotlivca.

Ako sa vyhnúť alebo ako vymazať cookie?

Väčšina internetových prehliadačov vám umožní cookie vymazať, zablokovať alebo vás upozorní predtým ako sa cookie uloží na vaše on-line zariadenie. Podľa toho aké on-line zariadenie používate, môžete v jeho nastavení získať informácie o tom, ako si prehliadač nastaviť, aby sa ku cookies správal podľa vašej voľby.

Môžem webovú stránku navštíviť aj keď vypnem funkciu cookie?

Áno. Aj keď na svojom on-line zariadení cookies vypnete (deaktivujete), budete mať k obsahu webovej stránky ten istý prístup, ako keby bola funkcia cookies zapnutá (aktivovaná). Niektoré funkcie, ako napríklad štatistiky alebo nástroje môžu však fungovať so zníženou funkčnosťou, alebo vôbec nemusia fungovať.

Tretie strany

Táto webová stránka používa na meranie pohybu na webovej stránke cookies z „Google analytics“ a „Add This“.

Spracovanie osobných informácií 

Osobne identifikovateľné informácie a účel

Spoločnosť Lundbeck zbiera osobne identifikovateľné informácie ako mená, adresy a e-mailové adresy, ak ich poskytujete dobrovoľne alebo ak ste k tomu dali súhlas.

Vaše údaje sa môžu spracovávať za týmto účelom: umožniť prístup k špecifickej časti našej webovej stránky; kontaktovať vás vo veci služieb, o ktoré ste požiadali; poskytnúť služby, o ktoré ste požiadali, ako napr. e-mailové potvrdenia a objednávky; uskutočniť prieskum ako zlepšiť naše služby pre vás, ako napr. spätná väzba od návštevníka; poskytovať našim používateľom primeraný stupeň služieb, a za iným účelom, o ktorý nás priamo požiadate.

Zverejnenie a následný transfer informácií

Spoločnosť Lundbeck ručí, že vaše osobné údaje za žiadnych okolností nezverejní tretím stranám bez vášho výslovného informovaného súhlasu, okrem prípadov, ktoré opisujeme v tomto materiáli.

Ako sme už spomenuli, Lundbeck nebude poskytovať iné osobné informácie bez vášho výslovného súhlasu, pokiaľ nebude podľa spoločnosti Lundbeck zverejnenie potrebné, aby: si vyžiadala dohodu medzi vami a Lundbeckom; dodržala zákonný postup, vrátane, ale neobmedzujúc sa iba na žiadosť o poskytnutie svedectva v občianskych a trestných konaniach, súdne rozhodnutia alebo iné povinnosti zverejnenia; odpovedala na požiadavky o službu; alebo chránila práva, majetok alebo osobnú bezpečnosť Lundbecku, používateľov webovej stránky alebo verejnosti.

Informácie, ktoré pochádzajú z cookies použije iba spoločnosť Lundbeck a naši relevantní partneri na zvýšenie kvality obsahu, služieb a podpory našich návštevníkov. Niektoré tieto informácie možno občas zverejníme, bude to však iba v štruktúrovanej a osobne neidentifikovateľnej forme, ako napríklad koľko návštevníkov webová stránka mala. Druh zbieraných informácií obsahuje pôvod používateľa, typ prehliadača, používaný operačný systém a internetový vyhľadávač, a dĺžku návštevy webovej stránky.

Vaše osobné údaje sa ukladajú v počítačoch/serveroch spoločnosti Lundbeck v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Lundbeck ich môže za vyššie uvedeným účelom zdieľať s ostatnými členmi našej Skupiny. Lundbeck a/alebo iní členovia našej Skupiny v EHP môžu vaše osobné údaje transferovať spracovávateľovi – tretej strane, ktorá sa nachádza v EHP.

Spracovávatelia údajov ako tretia strana

Spoločnosť Lundbeck sa môže rozhodnúť, že využije spracovávateľov údajov, napr. hosťujúce spoločnosti, a môže teda vaše osobné údaje transferovať, ktoré si potom tretia strana uloží, teda špecialisti, ktorých Lundbeck alebo iní členovia našej Skupiny najmú, a ktorí budú vaše údaje spracovávať v mene Lundbecku (t.j. ako spracovávatelia údajov) a pomáhať v poskytovaní obsahu a služieb, ktoré požadujete. Títo poskytovatelia ako tretia strana budú Lundeckom zaviazaní dodržiavať mlčanlivosť o vašich údajoch a prijať primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov voči: a) náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate alebo pozmeneniu, b) nedovolenému zverejneniu alebo zneužitiu, alebo c) inému nezákonnému spracovaniu.

Uloženie údajov (Zadržiavanie údajov)

Spoločnosť Lundbeck bude vaše osobné údaje udržiavať iba na časové obdobie primerane potrebné na účely, pre ktoré sa údaje zbierajú alebo aby sa dodržali zákonné alebo etické hlásenia alebo požiadavky o zadržiavaní dokumentov.

Bezpečnostné opatrenia

Spoločnosť Ludbeck zabezpečí, aby sa so zaznamenanými údajmi, vrátane vašich osobných údajov, zachádzalo starostlivo a aby boli chránené správnym spôsobom pri dodržiavaní platných bezpečnostných štandardov.

Systém spoločnosti Ludbeck podlieha pravidelne auditu, aby sa zabránilo možným nežiadaným prístupom alebo útokom. Keďže ale internet nie je 100% bezpečným prostredím, Lundbeck nemôže zaručiť alebo garantovať bezpečnosť informácií, ktoré do Lundbecku posielate. E-maily posielané prostredníctvom webovej stránky nie sú kódované, a preto vám odporúča, aby ste touto cestou neposkytovali žiadne dôverné informácie.

Ako môžete získať prístup k informáciám, modifikovať alebo odstraňovať ich?

Máte právo byť informovaný o tom, aké informácie o vás Ludbeck má, máte právo ich skontrolovať a modifikovať v prípade, že informácie, ktoré o vás máme uložené sú nesprávne, a požadovať, aby sme informácie vymazali, ak informácie, ktoré o vás máme uložené sú nesprávne.

Ste oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ktorý ste udelili Lundbecku vo veci používania vašich osobných údajov. Ak ste žiadali Ludbeck o posielanie informácií, napr. o newsletter a pod. a už si neželáte, aby sme vám ďalšie informácie zasielali, môžete jednoducho zasielanie ďalších informácií z našej strany zrušiť.

V úvode tohto dokumentu nájdete kontaktné informácie.

Priama komunikácia

Akékoľvek otázky, komentáre, návrhy a podobne, ktoré budete posielať prostredníctvom webovej stránky sa do maximálnej miery, ktorý umožňuje platná legislatíva stanú a zostanú vlastníctvom spoločnosti Lundbeck, a bude sa k nim pristupovať ako k informáciám, ktoré nie sú dôverné, či zákonom chránené, ktoré môže Lundbeck použiť akýmkoľvek spôsobom a za akýmkoľvek účelom.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Spoločnosť Lundbeck zaručuje, že sa primerane stará o to, aby zabezpečila, aby bol obsah webovej stránky presný a aktuálny, ale všetky informácie poskytuje „tak ako sú“, a preto Lundbeck neposkytuje žiadne záruky čo sa týka presnosti, poradia, aktuálnosti alebo úplnosti obsahu webovej stránky a môže kedykoľvek a na vlastnú zodpovednosť bez upozornenia zmeniť alebo nahradiť informácie na webovej stránke a zastaviť poskytovanie tejto stránky. Webová stránka môže obsahovať informácie o chorobách a liečbe: tieto informácie sú určené iba pre všeobecnú informovanosť a nikdy nemôžu byť náhradou za rady, ktoré poskytne lekár alebo iný kvalifikovaný zdravotnícky pracovník. Do miery, ktorú umožňuje direktívny zákon, nebude spoločnosť Lundbeck zodpovedať za akékoľvek priame, náhodné, následné, nepriame alebo vážne škody, ktoré nastanú následkom prístupu ku stránke alebo použitím akéhokoľvek obsahu na tejto stránke, vrátane vírusov, bez ohľadu na presnosť alebo úplnosť takéhoto obsahu. Ak máte podozrenie, že máte nejaký zdravotný problém, odporúčame vám, aby ste kontaktovali svojho lekára.

Linky na iné webové stránky

Webová stránka môže obsahovať linky na webové stránky tretích strán. Lundbeck sa zrieka akejkoľvek kontroly, vzťahu alebo schvaľovania týchto stránok, a nebude preto zodpovedať za akékoľvek škody alebo poškodenia na zdraví, ktoré by vznikli na základe obsahu týchto webových stránok. Linky na iné webové stránky poskytujeme iba ako možnosť a Lundbeck vás nabáda, aby ste si prečítali stanovisko týchto tretích strán o súkromí na webovej stránke.

Práva duševného vlastníctva 

Obsah webovej stránky je predmetom ochrany autorských práv a iných práv duševného vlastníctva. Názvy spoločností, obchodné názvy, logá a všetky názvy produktov sú obchodnými známkami, ktoré sú vlastníctvom Lundbecku. Akékoľvek zneužitie týchto obchodných známok je vyložene zakázané.  Obsah webovej stránky možno kopírovať iba na osobné a nekomerčné použitie, s ponechaním údajov o autorských a iných zákonom chránených právach. Okrem prípadu, ktorý je jasne definovaný vyššie, nie je bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Lundbeck povolené kopírovať, zobrazovať, sťahovať, upravovať, reprodukovať alebo preposielať žiadne informácie na tejto webovej stránke.

Deti

Táto webová stránka nie je určená pre deti vo veku do 18 rokov. Nezhromažďujeme osobne identifikovateľné údaje o žiadnej osobe, o ktorej vieme, že je mladšia ako 18 rokov.

Zmeny a otázky

Všetky zmeny týkajúce sa našej podnikovej politiky vo veci zachovania súkromia budeme urýchlene komunikovať na tejto stránke. Ak máte nejaké ďalšie otázky o tejto politike spoločnosti Lundbeck alebo o webovej stránke vo všeobecnosti, neváhajte prosím a kontaktujte nás .

Aplikovateľná legislatíva a miesto

Toto zrieknutie sa zodpovednosti a obsah tejto stránky sa riadia a interpretujú v súlade s dánskou legislatívou, bez ohľadu na jej konflikt s právnymi predpismi. Akýkoľvek spor, ktorý by vznikol na základe tohto zrieknutia sa alebo v súvislosti s ním sa bude v prípade, že sa nepodarí uzatvoriť ho zmierom, rozhodovať výlučne na Dánskych súdoch v Kodani v Dánsku.

Posledná aktualizácia: september 2013
© 2012 H.Lundbeck A/S

Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk