Villkor och upphovsrätt

Denna hemsida har tagits fram av H. Lundbeck AB för svenska användare.
Informationen på hemsidan riktar sig till flera målgrupper. En del av
materialet vänder sig till patienter och anhöriga medan andra delar vänder
sig specifikt till vårdpersonal. Det finns även information till andra
intressenter såsom media etc.
De läkemedel som finns presenterade på denna hemsida är godkända av
Svenska Läkemedelsverket för användning i Sverige på godkända
indikationer (se produktresumé, bipacksedel eller FASS). De får inte
förskrivas eller användas i annat land utan kontroll mot gällande reglering.
För konsultation kring sjukdomar eller sjukdomssymptom och
hälsoproblem rekommenderar vi dig att kontakta din läkare.
Information om receptbelagda läkemedel och deras användning är avsedd
för svensk hälso- och sjukvårdspersonal i enlighet med rådande svensk
lag, EU-direktiv och branschorganisationens
(Läkemedelsindustriföreningen LIF) regler.
Det är H. Lundbeck AB mål att säkra och se till att informationen på
hemsidan är aktuell, men garanterar inte att så alltid hinner ske. H.
Lundbeck AB har rätt att avbryta distributionen av hemsidan utan varsel.
H. Lundbeck tar inte ansvar för innehållet på andra hemsidor som är
länkade med denna hemsida.
H. Lundbeck AB innehar upphovsrättsligt skydd av denna webbplats. H.
Lundbeck AB ger dig härmed rätt att kopiera dokument som publiceras på
hemsidan för privat, ickekommersiellt bruk, men endast om källan anges.
Vi tar gärna emot idéer och synpunkter med förbehåller oss rätten att
själva avgöra hur denna information används. H. Lundbeck AB kan inte
kontrollera om e-post till och från bolaget läses eller kopieras av
utomstående. För att förbättra vår service för användarna registrerar H.
Lundbeck AB besök på hemsidan för statistisk bearbetning. Uppgifter om
besök kommer inte att användas av eller utlämnas till utomstående för
annat ändamål.
H. Lundbeck AB kan inte hållas ansvarig för någon direkt eller indirekt,
oförutsedd följdskada eller straffbar skada som uppstått på grund av
tillgång till eller användning av innehållet av denna hemsida.

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se