Fakta och Myter

Onsdagen den  25 maj  2016 Stockholm

H. Lundbeck är ett företag vars fokus ligger på terapiområdena psykiatri och neurologi. Dessa områden kan ofta vara svåra att angripa – inte minst psykiatrin, där det inte finns lika självklara mätmetoder och diagnostikverktyg som i tex somatiken. Behandling och diagnostik ska helst vara förankrade i vetenskap och beprövad erfarenhet. Är det alltid så? Vad är myter, trender och/eller vetenskap? Detta är frågor som vården ofta får ta ställning till.

Fakta och Myter - En terapiinriktad utbildning inom CNS och vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal.

Plats: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 (i närheten av Kungsträdgården), Stockholm

PROGRAM:

Kl. 16.00 Drop-in och enklare förtäring
Kl. 17.00 Inledning med produktinformation, Lundbeck
Kl. 17.15 Hinder för framgångsrik behandling Christer Allgulander
Följsamheten med läkemedelsbehandling bland psykiatrins patienter är låg. Uppskattningsvis 80% av återinsjuknaden sammanhänger med att patienten avbrutit behandlingen. I den här föreläsningen presenteras metoder för att öka följsamheten bland patienter med ångestsyndrom och förstämningssyndrom.

Kl. 18.00 Kaffepaus
Kl. 18.20 (inkl paus) Psykisk sjukdom påverkar minnet och tänkandet – kan vi skydda patientens funktionsförmåga? Erik Nilsson
Föreläsningen beskriver människans minne – normal funktion såväl som de specifika störningar som är vanliga vid depressiva tillstånd och vid kroniska psykossjukdomar. Erik berättar om hur dessa störningar relaterar till mer generellt nedsatt funktionsförmåga samt ger exempel på hur vanliga kliniskt observerbara problem för patientgrupperna går att förstå ur ett kognitionsperspektiv. Frågan är om det finns något trovärdigt sätt att lindra det lidande som sänkt funktionsnivån för med sig? Kan man hindra funktionsförluster eller till och med bidra till funktionell återhämtning?

Kl. 19.35 Diskussion, summering och avslut

Kl. 19.50 Slut 

Anmäl dig genom att skicka mail till Jenny Bäckstrand på jenb@lundbeck.com

 

 

 

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se