Disclaimer en privacy policy

Disclaimer

Beperking van aansprakelijkheid
Lundbeck ziet erop toe dat redelijke zorg wordt betracht bij het actualiseren en bijhouden van de op deze website aangeboden informatie. Deze informatie wordt echter beschikbaar gesteld in de vorm en mate waarin deze beschikbaar is en Lundbeck kan de juistheid, volgorde, tijdigheid en volledigheid van deze informatie niet garanderen; derhalve behoudt Lundbeck zich het recht voor de informatie op de website te allen tijde te wijzigen of te vervangen en de beschikbaarheid van de website zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. De website bevat informatie over aandoeningen en behandelingen: deze informatie is uitsluitend als een algemene leidraad bedoeld en mag op geen enkele wijze als vervanging dienen voor het advies van een dokter of andere gekwalificeerde zorgverlener. Lundbeck is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die zou kunnen ontstaan door de toegang tot of het gebruik van de op deze website aangeboden informatie, waaronder virussen, ongeacht de juistheid of volledigheid van dergelijke inhoud. Indien u vermoedt dat u een gezondheidsprobleem heeft, dient u een dokter te raadplegen.

Koppelingen naar andere websites
Lundbeck heeft geen enkele zeggenschap over en heeft geen relatie met de aan deze website gekoppelde sites en de inhoud daarvan wordt op geen enkele manier door Lundbeck onderschreven. Lundbeck is niet aansprakelijk voor schade of letsel die zou kunnen ontstaan door de informatie die op deze gekoppelde websites wordt aangeboden. Deze koppelingen worden uitsluitend aangeboden als service.

Intellectuele eigendomsrechten
De op deze website aangeboden informatie wordt door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten beschermd. De bedrijfsnamen, handelsnamen, logo's en alle productnamen zijn handelsmerken van Lundbeck. Elk gebruik of misbruik van deze handelsnamen is uitdrukkelijk verboden. Anders dan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, waarbij alle auteursrechtelijke en merkenrechtelijke aanduidingen gehandhaafd blijven, is reproductie van de inhoud van deze website verboden. Behalve zoals hierboven uitdrukkelijk bepaald, is het zonder de uitdrukkelijke toestemming van Lundbeck niet toegestaan de op deze website aangeboden informatie te kopiëren, te vertonen, te downloaden, te verveelvoudigen of opnieuw te verzenden.

Privacy
Lundbeck doet er alles aan om de informatie die wij van onze online bezoekers verzamelen te beschermen. Het is onze intentie de legitieme zakelijke belangen die wij hebben bij het verzamelen en gebruik van de door ons ontvangen informatie van en over onze online gebruikers in overeenstemming te brengen met de redelijke verwachting die zij hebben inzake hun privacy. Hieronder wordt uiteengezet hoe wij de door ons verzamelde informatie verwerken alsmede hoe wij omgaan met de informatievoorziening voor lundbeck.nl.

Surfgedrag volgen (usage tracking)
Lundbeck.nl legt automatisch vast hoe de content van haar website wordt gebruikt. Deze informatie kan niet worden gebruikt om de identiteit van een individuele bezoeker vast te stellen. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om te bepalen waar bezoekers van de website vandaan komen, welke pagina's ze bekijken en hoe lang ze dat doen. Met deze informatie hopen wij inzicht te krijgen waar voor ons nog ruimte voor verbetering ligt, zodat wij voortdurend de relevantie en toegankelijkheid van onze website kunnen verbeteren.
Wel kan Lundbeck.nl nu en dan stukjes informatie genaamd 'cookies' op de computer van de bezoeker achterlaten, zodat wij gedetailleerdere gegevens over het surfgedrag van de bezoeker op deze website kunnen vergaren. Zelfs als u het gebruik van cookies op uw computer heeft uitgeschakeld, kunt u op precies dezelfde wijze gebruik blijven maken van lundbeck.nl als wanneer u wel het gebruik van cookies heeft ingeschakeld; het enige effect is dat de informatie met betrekking tot het surfgedrag van onze bezoekers iets minder nauwkeurig is. Lundbeck en de door haar geselecteerde partners gebruiken de verzamelde gegevens omtrent het gebruik van de website uitsluitend om de kwaliteit van de inhoud, dienstverlening en ondersteuning van onze bezoekers te verbeteren. Het is mogelijk dat deze gegevens van tijd tot tijd openbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld om bekend te maken hoeveel mensen lundbeck.nl hebben bezocht. Dit zal echter op zodanige wijze gebeuren - samengevoegd met soortgelijke informatie over andere bezoekers - dat deze gegevens niet tot iemand herleidbaar zijn. Informatie die wij verzamelen omvat onder meer de plaats waar de gebruiker vandaan surft, het soort browser, besturingssysteem en zoekmachine die worden gebruikt en de duur van het bezoek aan de site.

Persoonlijke informatie
Lundbeck.nl verzamelt informatie waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd, zoals diens naam, adres en e-mailadres, uitsluitend indien deze informatie vrijwillig ter beschikking wordt gesteld en hiervoor nadrukkelijk toestemming is verleend door de bezoeker van onze website. Deze informatie wordt uitsluitend met instemming van de bezoeker gebruikt voor de door de bezoeker verzochte doeleinden, zoals kennisgevingen per e-mail, bestellingen of commentaar, en wordt gewist zodra Lundbeck de gegevens voor de genoemde doeleinden heeft gebruikt. Indien u er niet langer prijs op stelt dergelijke informatie te ontvangen, kunt u dit te allen tijde eenvoudig kenbaar maken door ons een verzoek te sturen uw persoonlijke gegevens te wissen. U kunt te allen tijde een verzoek richten aan Lundbeck om de over u verzamelde informatie in te zien of deze te laten wijzigen of wissen. Lundbeck staat ervoor in dat uw persoonlijke gegevens in geen geval zonder uw nadrukkelijke toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij de wet anders voorschrijft.

Rechtstreeks contact
Alle vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke die u via lundbeck.nl ver- of doorstuurt worden, blijven het eigendom van Lundbeck en zullen door Lundbeck worden behandeld als zijnde niet-vertrouwelijke, niet-beschermde informatie die Lundbeck naar eigen inzicht en voor elk willekeurig doeleinde kan gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot openbaarmaking aan andere entiteiten, individuen en aan Lundbeck gelieerde ondernemingen en tussenpersonen. Het is Lundbeck toegestaan dergelijke informatie, denkbeelden, technologie of andere gegevens vrijelijk te gebruiken. Vanzelfsprekend zal Lundbeck uw privacy ten aanzien hiervan te allen tijde respecteren. Indien het nodig is informatie die naar u herleidbaar is aan derden ter beschikking te stellen, zullen wij u benaderen om uw toestemming te vragen, tenzij het ter beschikking stellen van genoemde gegevens van overheidswege is voorgeschreven en het Lundbeck verboden is u voordien te benaderen.

Het contactformulier van Lundbeck kan niet gebruikt wordt voor het verkrijgen van persoonlijk medisch advies. Het is de verantwoordelijkheid van de behandelaar om een weloverwogen beslissing te maken over de behandeling van een patiënt, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke situatie van de patiënt. Bijwerkingen kunnen hier gemeld worden.

Kinderen
Het is niet de bedoeling dat de website van Lundbeck door personen jonger dan 18 jaar wordt bezocht, noch is de site voor dit doel ontworpen. Wij verzamelen geen op personen herleidbare informatie ten aanzien van personen van wie wij weten dat ze jonger dan 18 jaar zijn.

Wijzigingen
Wijzigingen in dit privacybeleid zullen onverwijld op deze pagina worden medegedeeld. Indien u nadere vragen heeft ten aanzien van het door Lundbeck gehanteerde privacybeleid of de website www.lundbeck.nl in het algemeen, neem dan gerust contact met ons op.

Toepasselijk recht en bevoegdheid
Deze disclaimer en de op deze website aangeboden informatie worden beheerst door en uitgelegd volgens Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze disclaimer en die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Amsterdam.

Datum: 25 januari 2012

© 2012 H. Lundbeck A/S. Alle rechten voorbehouden 


Privacy Policy

Deze privacy policy is slechts van toepassing op de website www.lundbeck.nl. Deze privacy policy heeft geen betrekking op informatie die buiten de website www.lundbeck.nl van u door derden is verzameld en wordt verwerkt.

Alle persoonlijke gegevens die u via de website www.lundbeck.nl aan Lundbeck verstrekt worden door Lundbeck en de aan haar gelieerde vennootschappen strikt vertrouwelijk en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode van Nefarma verwerkt. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts worden gebruikt voor zover zij verenigbaar zijn met de in deze privacy policy genoemde doeleinden. Alle persoonsgegevens die u in dit kader verstrekt vallen onder deze privacy policy.

Deze privacy policy geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking met betrekking tot uw gegevens door u verstrekt bij gebruik van de website, het gebruik van cookies en uw rechten ten aanzien van de door u verstrekte persoonsgegevens.

Gegevensverwerking:
Doeleinden:
Lundbeck verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot bezoekers van de website www.lundbeck.nl in verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om naleving van de toepasselijke regels te verzekeren.
In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:
• Het kunnen aanbieden van informatie door Lundbeck;
• Het verrichten van analyses van gegevens om interesseprofielen op te stellen; en
• De informatie kan gebruikt worden om onze website te individualiseren.

Websites van derden:
Deze privacy policy is niet van toepassing op websites van derden die via de website www.lundbeck.nl via links bezocht kunnen worden.

Beveiliging:
Lundbeck gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en Lundbeck spant zich in om deze persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen misbruik. Ondanks het feit dat Lundbeck zich zal inspannen uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen, kan zij niet garanderen dat de gegevens nooit gebruikt zullen worden in strijd met deze privacy policy.

Bewaartermijn:
Lundbeck zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het realiseren van de in deze privacy policy genoemde doeleinden en in overeenstemming met de hiervoor geldende wet- en regelgeving.

Verandering in de privacy policy:
Lundbeck behoudt zich het recht voor de privacy policy incidenteel aan te passen. Dit zal worden aangegeven op de website www.lundbeck.nl. Lundbeck adviseert u derhalve de privacy policy regelmatig te herlezen.

Verzet:
U heeft recht op inzage met betrekking tot de door u verwerkte persoonsgegevens. U kunt zich verzetten tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment besluiten uw persoonsgegevens door Lundbeck te laten verwijden of aan te laten passen. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens, zoals opgeslagen in onze database, direct verwijderen of aanpassen. U kunt uw bezwaren door middel van een e-mail kenbaar maken via netherlands@lundbeck.com. Ook voor vragen over deze privacy policy kunt u contact met ons opnemen via netherlands@lundbeck.com.

Cookies:
Lundbeck maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw computer geplaatst zijn om uw webbrowsers alsmede uw activiteiten van uw computer op onze website en andere websites te identificeren. Naast cookies die wij in uw computer plaatsen, kunnen cookies ook op uw computer worden geplaatst door derden waar wij gebruik van maken. U hoeft de cookies niet te accepteren om gebruik te maken van onze website. U kunt de instelling van uw browser zodanig aanpassen dat u wordt gewaarschuwd op het moment dat u een cookie ontvangt, of zelfs om cookies in het geheel te weigeren. Hiervoor kunt u gebruik maken van de "Help" functie op de werkbalk van de meeste browsers. Naast het uitschakelen van cookies kunt u in de meeste gevallen ook kiezen voor de mogelijkheid om meldingen te ontvangen bij de ontvangst van cookies. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot een minder goede werking van de website www.lundbeck.nl en in sommige gevallen kan het uitschakelen van het gebruik van cookies de toegang tot de website in zijn geheel blokkeren. Lundbeck is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van cookies op deze website. Voor cookies van derden is Lundbeck niet verantwoordelijk en aanvaardt zij ook geen aansprakelijkheid.

 

Datum: 25 januari 2012

© 2012 H. Lundbeck A/S. Alle rechten voorbehouden

U staat op het punt de website www.lundbeck.nl te verlaten. Lundbeck draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze externe website. Door op "OK" te drukken wordt u doorgeleid en verlaat u de website www.lundbeck.nl. Indien u hier niet mee akkoord gaat drukt u op “Cancel” om op de website www.lundbeck.nl te blijven.