Αποποίηση ευθύνης

OΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "LUNDBECK HELLAS S.A."
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας μας προτού κάνετε χρήση αυτής.
Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα μας τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της συγκεκριμένης Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας μας, παρακαλούμε να την εγκαταλείψετε και να μην κάνετε χρήση αυτής. Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το σχετικό παράθυρο με το οποίο δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

1.Γενικές πληροφορίες
Η Ιστοσελίδα αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη LUNDBECK HELLAS S.A. και τον τομέα δραστηριοτήτων της, οι οποίες μπορεί να ενδιαφέρουν τους εργαζόμενους στη LUNDBECK HELLAS S.A., τους πελάτες της και τα πρόσωπα που ασχολούνται με τον τομέα της υγείας. Παρόλο που η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα αυτή είναι εφικτή και από χρήστες εκτός Ελλάδας, η Ιστοσελίδα αυτή προορίζεται για χρήση από Έλληνες πολίτες. Η LUNDBECK HELLAS S.A. δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα ισχύουν για περιοχές εκτός Ελλάδος.
Το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας απευθύνεται σε ενήλικες και δεν είναι σχεδιασμένο ώστε να χρησιμοποιείται από ανήλικους.
Η LUNDBECK HELLAS S.A. διαθέτει την παρούσα Ιστοσελίδα αποκλειστικά για προσωπική σας, μη εμπορική, χρήση.

2.Ιατρικές πληροφορίες
Η Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες σχετικά με ιατρικά θέματα, παθήσεις και θεραπείες. Σε περίπτωση που αναγνωρίζετε μεταξύ αυτών υφιστάμενες καταστάσεις, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον θεράποντα ιατρό σας. Η LUNDBECK HELLAS S.A. δεν προσφέρει εξατομικευμένες ιατρικές διαγνώσεις ή συμβουλές σχετικά με τη θεραπεία που πρέπει να ακολουθηθεί. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον θεράποντα ιατρό σας πριν από οποιαδήποτε χρήση φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος ή θεραπείας που τυχόν αναφέρονται στην Ιστοσελίδα μας αυτή.

3.Αποκλεισμός ευθύνης
Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας παρέχεται "ως έχει". Η LUNDBECK HELLAS S.A. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα αυτή να είναι ακριβείς, αξιόπιστες, πλήρεις και σύγχρονες. Ωστόσο, δεδομένης της συνεχούς εξέλιξης στον τομέα της ιατρικής, η LUNDBECK HELLAS S.A. δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε υπόσχεται την ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, επικαιροποίηση και συχνότητα ενημέρωσης των παρεχόμενων πληροφοριών. Ο χρήστης αποδέχεται ότι η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα γίνεται με δική του ευθύνη και αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που πιθανόν προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ούτε η LUNDBECK HELLAS S.A. ούτε οποιοδήποτε άλλο μέρος που συμμετείχε στο σχεδιασμό, στη δημιουργία και στην ενημέρωση της παρούσης είναι υπεύθυνοι για ζημίες οποιασδήποτε φύσης οι οποίες περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, οποιεσδήποτε γενικές ή ειδικές, άμεσες ή έμμεσες, τυχαίες, παρεπόμενες ή κατ’ εξακολούθηση ζημίες, συμπεριλαμβανομένων και των ποινικών ευθυνών που τυχόν προκύψουν από την πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας, ακόμη και αν η LUNDBECK HELLAS S.A. έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα ύπαρξης τέτοιων ζημιών που προκύπτουν από την πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα ή τη χρήση πληροφοριών που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα, ή από την ύπαρξη λαθών, παραλείψεων, κακοτυπωμένων χαρακτήρων, ετεροχρονισμένων πληροφοριών, τεχνικών λαθών ή ανακριβειών στις τιμές, τυπογραφικών και οποιωνδήποτε άλλων λαθών που εμφανίζονται σε αυτή την Ιστοσελίδα. Ο αποκλεισμός της ευθύνης συμπεριλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση οποιουδήποτε ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.
Σε κάθε περίπτωση η LUNDBECK HELLAS S.A. δικαιούται να διακόψει ή να τερματίσει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας εν όλω ή εν μέρει.

4.Ζημίες προς τρίτους
Απαγορεύεται να εισάγετε ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό εμπεριέχεται στη παρούσα Ιστοσελίδα με σκοπό να βλάψετε τους τρίτους. Απαγορεύεται να εισάγετε, χρησιμοποιήσετε ή μεταβιβάσετε οποιοδήποτε παράνομο, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, σκανδαλοθηρικό, χυδαίο, πορνογραφικό, βλάσφημο ή άλλο υλικό, το οποίο θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορές που μπορούν να θεωρηθούν ποινικά κολάσιμες πράξεις, αδικοπραξίες ή εν γένει πράξεις που παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία.

5.Υποχρέωση Αποζημίωσης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρούσα Ιστοσελίδα μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης. Σε περίπτωση που προβείτε σε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να τηρήσετε αζήμια τη LUNDBECK HELLAS S.A., τους υπαλλήλους της, τα διευθυντικά της στελέχη, το λοιπό προσωπικό της, τους αντιπροσώπους της, τους προμηθευτές της, καθώς και τρίτους συνεργάτες της από κάθε σχετική απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των νομικών της συμβούλων, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης της Ιστοσελίδας μας από εσάς.

6.Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Η Ιστοσελίδα αυτή προστατεύεται από την ισχύουσα στην Ελλάδα νομοθεσία για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε αντιγραφή, εκτύπωση ή αποθήκευση κειμένων, γραφικών ή φωτογραφιών που περιέχονται στην Ιστοσελίδα επιτρέπονται σε εσάς αποκλειστικά και μόνο για προσωπική, μη εμπορική, κατ’ οίκον χρήση, με την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβληθούν ή διαγραφούν οποιαδήποτε διακριτικά που επισημαίνουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα εμπορικά ονόματα ή άλλες επισημάνσεις που υποδηλώνουν αποκλειστική εκμετάλλευση. Απαγορεύεται ρητά η αναδιανομή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση ή αναμετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας της παρούσας Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό, έντυπο ή άλλο μέσο.

7.Εμπορικά σήματα
Ονόματα, λέξεις, τίτλοι, φράσεις, λογότυπα, σχέδια, γραφικά, εικόνες, σύμβολα και απεικονίσεις ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα της LUNDBECK HELLAS S.A. ή συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων με τη LUNDBECK HELLAS S.A. εταιρειών, των εταιρειών στις οποίες έχουν εκχωρηθεί δικαιώματα ή άλλων τρίτων μερών. Κανένα σημείο του περιεχομένου αυτής της Ιστοσελίδας δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι παρέχει οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα για τη χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων ή ονομάτων ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της LUNDBECK HELLAS S.A. ή των συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων με τη LUNDBECK HELLAS S.A. εταιρειών, των εταιρειών στις οποίες έχουν τυχόν εκχωρηθεί δικαιώματα ή άλλων τρίτων μερών. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε χρήση ή/και παραποίηση των ως άνω εμπορικών σημάτων της LUNDBECK HELLAS S.A. ή των συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων με τη LUNDBECK HELLAS S.A. εταιρειών και των εταιρειών στις οποίες έχουν τυχόν εκχωρηθεί δικαιώματα ή άλλων τρίτων μερών.

8.Προσωπικά Δεδομένα
Η LUNDBECK HELLAS S.A. δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα από οποιονδήποτε χρήστη μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας.
Η πρόσβασή σας σε αυτή την Ιστοσελίδα, δύναται να παρακολουθείται και να ελέγχεται από τη LUNDBECK HELLAS S.A.. Στην περίπτωση αυτή, οι αιτούμενες από μέρους σας διευθύνσεις υπολογιστή, ο υπολογιστής που δημιούργησε το αίτημα για πρόσβαση καθώς και η ώρα του αιτήματος, καταγράφονται για λόγους στατιστικής προσβάσεων και για λόγους ασφαλείας. Με την πρόσβαση και χρήση αυτής της Ιστοσελίδας συμφωνείτε σε αυτού του τύπου τον γενικό έλεγχο.

9. Cookies
Κατά την πρώτη επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να τοποθετηθούν στον υπολογιστή σας ορισμένες πληροφορίες, ευρέως γνωστές ως ‘cookies’. Τα ‘cookies’ αυτά θα αποστέλλονται αυτόματα από τον υπολογιστή σας στην Ιστοσελίδα της LUNDBECK HELLAS S.A., κάθε φορά που επιλέγετε να επισκεφτείτε εκ νέου την Ιστοσελίδα μας.
Τα ‘cookies’ είναι μικρά αρχεία, τα οποία δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ούτε και συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με εσάς.
Δύο ειδών ‘cookies’ μπορεί να χρησιμοποιηθούν: τα προσωρινά ‘cookies’ ("session-only") και τα μόνιμα ‘cookies’ ("persistent"). Τα προσωρινά ‘cookies’ διαγράφονται μόλις λήξει η περιήγησή σας στον browser.
Τα μόνιμα ‘cookies’ παραμένουν στον υπολογιστή σας για όσο διάστημα προβλέπεται σε αυτά και, στη συνέχεια, διαγράφονται μόνα τους. Ωστόσο, αυτά τα ‘cookies’ δύνανται να ανανεώνονται κάθε φορά που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα.
Τα ‘cookies’ δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή σας αλλά παρέχουν πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο και το χρόνο που επισκεφτήκατε την Ιστοσελίδα μας, επιτρέποντας στη LUNDBECK HELLAS S.A. να ελέγχει πόσοι χρήστες συνολικά έχουν επισκεφτεί την Ιστοσελίδα της, σε ποιες σελίδες της Ιστοσελίδας της μπαίνουν οι επισκέπτες και πόσο χρόνο ξοδεύουν σε αυτές. Μελετώντας αυτά τα στοιχεία, η LUNDBECK HELLAS S.A. μπορεί να βελτιώνει την ποιότητα και το περιεχόμενό της Ιστοσελίδας της, με σκοπό να ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις σας. Διευκρινίζεται ρητώς ότι δια μέσου αυτής της τεχνολογίας δεν συλλέγονται προσωπικές πληροφορίες οι οποίες να επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας.
Οι περισσότεροι internet browsers επιτρέπουν τη διαγραφή ή απόρριψη των ‘cookies’ ή επιτρέπουν να ενημερώνεστε όταν αποστέλλεται κάποιο ‘cookie’ στον υπολογιστή σας. Ανάλογα με τον browser που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις του, προκειμένου να ενημερωθείτε για το πώς να τον ρυθμίσετε σε σχέση με την αντιμετώπιση των ‘cookies’.
Διευκρινίζεται ότι μπορείτε να επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα ακόμη και εάν απενεργοποιήσετε τα ‘cookies’. Εφόσον απενεργοποιήσετε τα ‘cookies’, θα συνεχίσετε να έχετε την ίδια πρόσβαση στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Ωστόσο, μπορεί να επηρεαστεί ή/και να μην είναι δυνατή η πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες, όπως έρευνες και εργαλεία.
Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί ‘cookies’ από την Google analytics, Add this και την "The newsmarket", προκειμένου να μετρήσει την κίνηση της Ιστοσελίδας.

10.Συνδέσεις με άλλες Ιστοσελίδες
Αυτή η Ιστοσελίδα παρέχει πρόσβαση προς άλλες ιστοσελίδες ανά τον κόσμο που ίσως να σας ενδιαφέρουν ή για λόγους διευκόλυνσής σας. Παρόλο που η LUNDBECK HELLAS S.A. θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να εξασφαλίσει ότι οι ως άνω ιστοσελίδες θα πληρούν ορισμένες ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας, εντούτοις η LUNDBECK HELLAS S.A. δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν δύναται να ελέγξει τις ως άνω ιστοσελίδες, ως προς το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία και την αποδοτικότητα αυτών. Το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων, με τις οποίες τυχόν συνδεθείτε μέσω της παρούσης Ιστοσελίδας, δεν δεσμεύει κατά οποιονδήποτε τρόπο τη LUNDBECK HELLAS S.A., ενώ οποιαδήποτε παραπομπή ή αναφορά στις ως άνω ιστοσελίδες μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας δεν συνιστά και δεν θα πρέπει να εκληφθεί σε καμία περίπτωση ως έγκριση ή ανεπιφύλακτη σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.
Τα ανωτέρω ισχύουν και εφαρμόζονται και για ιστοσελίδες μέσω των οποίων τυχόν αποκτήσατε πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα.

11.Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και η χρήση της Ιστοσελίδας μας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που σχετίζεται με τη χρήση ή/και το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια των Αθηνών.

12.Άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας
Εάν κάποιος Όρος ή Προϋπόθεση της παρούσας κριθεί μη νόμιμος, άκυρος και ως εκ τούτου ως μη ισχύων, ο συγκεκριμένος Όρος ή Προϋπόθεση θα διαγραφεί και θα θεωρηθεί ως μη εγγεγραμμένος και σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάζει την ισχύ και εκτελεστότητα των εναπομείναντων Όρων και Προϋποθέσεων.
Η LUNDBECK HELLAS S.A. δύναται ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή/και να αναβαθμίσει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας, εν όλω ή εν μέρει, και κάθε τροποποίηση αυτών θα θεωρείται ότι δεσμεύει τους χρήστες της παρούσας Ιστοσελίδας από τη στιγμή που οι εν λόγω αλλαγές θα εμφανισθούν σε αυτήν. Δεδομένου ότι τυχόν τροποποιήσεις των Όρων και Προϋποθέσεων είναι δεσμευτικές για τους χρήστες της Ιστοσελίδας, συνιστάται ο συχνός επανέλεγχος των Όρων και Προϋποθέσεων αυτών.
Η παρούσα Ιστοσελίδα, μπορεί κατά διαστήματα να μην είναι προσβάσιμη λόγω αναβάθμισης, μηχανικών, επικοινωνιακών, λογισμικών ή άλλων προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων που οφείλονται σε τρίτους. Η LUNDBECK HELLAS S.A. δεν δύναται να προβλέψει τα χρονικά διαστήματα μη προσβασιμότητας στην Ιστοσελίδα ούτε να γνωρίζει εκ των προτέρων ή να ελέγξει με άλλο τρόπο τη διάρκειά τους.

 

Τελευταία Αναθεώρηση: 2012

Cookie Policy
Έξοδος από το lundbeck.gr