Disclaimer

Lahtiütlus ja privaatsusavaldus
Selle veebisaidi omanik ja haldaja on:

Lundbeck Eesti AS
Weizenbergi 29
10150 Tallinn
Eesti
Ettevõtte registrikood: 10163192
Telefoninumber: 6059350
Võtke meiega ühendust

Lundbeck on võtnud endale selge kohustuse kaitsta meie veebisaidi külastajatelt kogutava teabe privaatsust. Meie eesmärk on hoida oma seaduspärased ärihuvid veebisaidi külastajatelt ja nende kohta teabe kogumisel ning selle kasutamisel tasakaalus külastajate õigustatud ootustega privaatsusele. Alljärgnevalt kirjeldatakse, kuidas me veebisaidi kaudu kogutud teavet kasutame ja levitame.

Küpsised
Kui te külastate meie veebisaiti, võtab teie veebiseade automaatselt vastu ühe või mitu küpsist, mis saadetakse sellelt veebisaidilt teie veebilehitsejasse.

Mis on küpsis?
Küpsis on väike tekstifail. See ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavat teavet ega saa teavet koguda.
Küpsiseid on kahte liiki: kas ühe sessiooni või püsivad küpsised. Ühe sessiooni küpsised kustutatakse, kui te lõpetate lehitsemissessiooni.
Püsivad küpsised jäävad teie seadmesse küpsises määratletud ajaks, mille möödumisel nad kustutavad end ise ära. Ent selliseid küpsiseid võidakse uuendada iga kord, kui te külastate veebisaiti.

Miks Lundbeck küpsiseid kasutab?
Lundbeck soovib teada, kuidas pakutud sisu kasutatakse. Sedalaadi teavet kasutatakse ainult selleks, et määrata kindlaks, kust kasutajad on pärit, millist sisu ja kui kaua nad vaatavad. Küpsised võimaldavad põhjalikumat jälgimist, mis aitab teha meie kasutusaruanded täpsemaks ja selgitada seeläbi paremini välja need võimalikud valdkonnad, mis vajavad täiustamist, et Lundbeck saaks ka edaspidi parandada pakutava sisu asjakohasust ja kättesaadavust. Sellist teavet ei saa kasutada külastaja isiku kindlakstegemiseks.

Kuidas küpsist vältida või kustutada
Enamik veebilehitsejaid lubavad teil küpsiseid kustutada ja blokeerida või hoiatavad teid enne selle veebiseadmesse salvestamist/talletamist. Sõltuvalt kasutatavast veebiseadmest saate selle sätetest teavet selle kohta, kuidas seadistada oma brauser küpsiste puhul tegutsema.
Kas ma saan veebisaiti külastada ka siis, kui küpsiste funktsioon on blokeeritud?
Jah. Kui teie veebiseadmes on küpsised blokeeritud, saate veebisaidi sisule samamoodi ligi kui siis, kui küpsised oleks lubatud. Paraku võivad sel juhul mõned funktsioonid, nagu uuringud ja vahendid, toimida piiratud ulatuses või üldse mitte.

Kolmandad isikud
Veebisait kasutab veebiliikluse mõõtmiseks Google’i analüütika, Add Thisi ja Thenewmarketi küpsiseid.

Isikuandmete töötlemine

Isiklik teave ja eesmärgid
Lundbeck kogub isiku tuvastamist võimaldavat teavet, näiteks nimesid, aadresse ja e-posti aadresse siis, kui te esitate need meile vabatahtlikult või olete andnud selleks nõusoleku.
Teie andmeid võidakse töödelda järgmistel eesmärkidel: juurdepääsu lubamiseks meie veebisaidi teatud osale, teiega ühenduse võtmiseks seoses soovitud teenustega, soovitud teenuste osutamiseks (näiteks e-posti teel teavitamine ja tellimused), uuringute tegemiseks meie teenuste täiustamise kohta (näiteks tagasiside külastajatelt), mõistlikul tasemel teenuste pakkumiseks kasutajatele ning muudel eesmärkidel, milleks te ise olete soovi avaldanud.

Avalikustamine ja edasiandmine
Lundbeck garanteerib, et ilma teie sõnaselge nõusolekuta ei avaldata teie isikuandmeid ühelgi juhul kolmandatele isikutele, v.a käesolevas dokumendis kirjeldatud juhtudel.
Nagu mainitud, ei jaga Lundbeck teie sõnaselge nõusolekuta muud isiklikku teavet, kui avalikustamine ei ole Lundbecki arvates põhjendatult vajalik selleks, et: sõlmida leping teie ja Lundbecki vahel, täita kohtumenetluse nõudeid, mis hõlmavad tsiviil- ja kriminaalõiguslike protsessidega seotud kohtukutseid, kohtu määrusi ja teisi kohustuslikke andmete üleandmisi; vastata teenusepäringutele või kaitsta Lundbecki, veebisaidi kasutajate või üldsuse õigusi, vara või turvalisust.
Küpsistest saadavat teavet kasutab ainult Lundbeck ja meie volitatud partnerid, et parandada sisu, teenuse ja külastajatele pakutava toe kvaliteeti. Teatud teavet võidakse aeg-ajalt avalikustada, kuid seda tehakse ainult üldises ja isiku tuvastamist mittevõimaldavas vormis, näiteks avaldades veebisaidi külastajate arvu. Kogutud teave hõlmab kasutaja päritolu, kasutatava brauseri, operatsioonisüsteemi ja otsimootori liiki ning külastuse pikkust.
Teie isikuandmed salvestatakse Euroopa Majanduspiirkonnas paiknevates Lundbecki arvutites/serverites ja neid võib eespool kirjeldatud eesmärkidel jagada kontserni teiste liikmetega. Lundbeck ja/või meie kontserni teised liikmed Euroopa Majanduspiirkonnas võivad anda teie isikuandmeid üle kolmandatest isikutest töötlejatele Euroopa Majanduspiirkonnas.

Kolmandatest isikutest andmetöötlejad
Lundbeck võib valida andmetöötlejaid, näiteks hostijaid, ning seejärel võidakse teie isikuandmed anda üle Lundbecki või kontserni teiste liikmete palgatud kolmandatele isikutele, kes neid (andmetöötlejatena) Lundbecki eest talletavad ja töötlevad ning aitavad meil pakkuda sisu ja teenuseid, mida te vajate. Lundbeck kohustab selliseid kolmandatest isikutest teenuste osutajaid kaitsma teie andmete konfidentsiaalsust ning võtma nõuetekohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid teie andmete kaitsmiseks a) juhusliku või ebaseadusliku hävimise, kadumise või muutmise eest, b) volitamata avalikustamise või kuritarvitamise eest või c) muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Andmete salvestamine (andmete hoidmine)

Lundbeck säilitab teie isikuandmeid ainult niikaua, kui see on põhjendatult vajalik nende kogumise eesmärgi või mis tahes kohaldatava õigusliku või eetilise aruandluse või dokumentide säilitamise nõuete täitmiseks.
Turvameetmed
Lundbeck vastutab selle eest, et salvestatud andmeid, sealhulgas teie isikuandmeid, koheldakse hoolikalt ja kaitstakse nõuetekohaselt kooskõlas kehtivate ohutusnormidega.
Lundbeck kontrollib pidevalt oma süsteemi võimaliku rünnatavuse ja rünnakute suhtes. Ent kuna internet ei ole 100% turvaline keskkond, ei saa Lundbeck kindlustada ega tagada teie poolt Lundbeckile antud teabe turvalisust. Veebisaidi kaudu saadetud e-kirjad ei ole krüpteeritud ja seetõttu soovitab Lundbeck teil mitte edastada konfidentsiaalset teavet selliste kanalite kaudu.
Kuidas te teabele juurde pääsete ja seda muuta või eemaldada saate?
Teil on õigus teada, millist teid käsitlevat teavet Lundbeck omab, seda läbi vaadata, ja kui teie kohta säilitatav teave on ebaõige, siis seda muuta või nõuda selle kustutamist.
Samuti on teil igal ajal õigus tühistada oma nõusolek, mille te andsite Lundbeckile seoses oma isikuandmete kasutamisega. Kui olete avaldanud soovi teabe, näiteks uudiskirjade jms saamiseks Lundbeckilt, ega soovi teavet enam saada, võite kerge vaevaga edasise teabe saamisest loobuda.
Meie kontaktandmed leiate dokumendi algusest.
Otsene teabevahetus
Kõik küsimused, märkused, ettepanekud jne, mis te edastate veebisaidi kaudu, on kohaldatavate seadustega lubatud piires Lundbecki omandis ning neid käsitletakse mittekonfidentsiaalse ja ärisaladuse alla mitte kuuluva teabena, mida Lundbeck võib kasutada mis tahes viisil ja otstarbel.
Vastutuse välistamine
Lundbeck tagab, et ta teeb mõistlikkuse piires kõik selleks, et veebisaidi sisu oleks õige ja ajakohane, kuid kogu teave esitatakse olemasoleval kujul ja Lundbeck ei anna ühtegi garantiid ega tagatist veebisaidi sisu õigsuse, järjepidevuse, ajakohasuse või täielikkuse kohta ning võib igal ajal omal äranägemisel muuta veebisaidil avaldatud teavet või selle asendada ning katkestada eelneva etteteatamiseta veebisaidi sisu esitamise. Veebisait võib sisaldada teavet haiguste ja ravi kohta: selline teave on mõeldud ainult üldiseks teavitamiseks ja seda ei tohi kunagi kasutada arsti või teiste kvalifitseeritud tervishoiutöötajate soovituste asemel. Lundbeck ei vastuta kehtivate seadustega lubatud ulatuses ühegi otsese, ettenägematu, kaudse või rahaliselt hüvitatava kahju eest, mis on tekkinud seoses juurdepääsuga selle veebisaidi mis tahes sisule või selle sisu kasutamisega, sealhulgas viirustega, sellise sisu õigsusest või täielikkusest hoolimata. Kui te kahtluste, et teil on probleeme tervisega, soovitame teil tingimata pöörduda arsti poole.

Lingid teistele veebilehtedele
Veebisait võib sisaldada linke kolmandate isikute veebisaitidele. Lundbeck ütleb lahti igasugusest kontrollist selliste saitide üle, seotusest nendega ja nende heakskiitmisest ega vastuta selliste saitide sisust tekkinud kahjude eest. Lingid teistele veebisaitidele on toodud ainult mugavuse huvides ja Lundbeck soovitab teil kindlasti tutvuda selliste veebisaitide privaatsusavaldustega.

Intellektuaalomandiõigused
Veebilehe sisu on kaitstud autoriõigustega ja muude intellektuaalomandiõigustega. Ärinimed, kaubanimed, logod ja tootenimetused on Lundbeckile kuuluvad kaubamärgid. Selliste kaubanimede igasugune väärkasutamine on rangelt keelatud. Veebisaidi sisu võib kopeerida ainult isiklikuks ja mitteäriliseks kasutuseks ning säilitada tuleb kõik märkused autori- ja varaliste õiguste kohta. Väljaarvatud eespool selgelt kirjeldatud juhtudel, ei tohi Lundbecki sõnaselge kirjaliku nõusolekuta sellel veebisaidil esitatud teavet kopeerida, esitada, alla laadida, muuta, taasesitada ega edasi anda.

Lapsed
Veebisait ei ole mõeldud alla 18-aastastes lastes huvi tekitamiseks. Meie ei kogu isikut tuvastada võimaldavat teavet üheltki isikult, kes on meie teada noorem kui 18-aastane.
Muudatused ja küsimused
Kõikidest muudatustest andmekaitse põhimõtetes antakse viivitamatult teada käesoleva veebilehe kaudu. Kui teil tekib Lundbecki privaatsuspõhimõtete või veebisaidi enda kohta küsimusi, võtke meiega kindlasti ühendust.
Kehtiv õigus ja kohtualluvus
Lahtiütluse ja selle veebisaidi sisu suhtes kohaldatakse kollisiooninorme rakendamata Eesti õigust. Juhul kui lahtiütlusest või sellega seoses tekkinud vaidlusi ei suudeta lahendada poolte kokkuleppel, on otsuse tegemise ainuõigus Eesti kohtutel.
Viimati täiendatud märtsis 2012.
© 2012 H. Lundbeck A/S

 

Cookie Policy
Olete lahkumas lehelt www.lundbeck.ee.