Právní upozornění

Zřeknutí se odpovědnosti a prohlášení o ochraně soukromí
Tyto internetové stránky jsou vlastněny a provozovány společností:
Lundbeck Czech Republic s.r.o.
Bozdechova 7
150 00 Prague 5
Czech Republic
Telefonní číslo: +420 2 2527 5600
Kontaktujte nás 

Společnost Lundbeck se plně zavazuje k ochraně osobních údajů získaných od svých online návštěvníků. Jejím záměrem je sladit vlastní legitimní obchodní zájmy spočívající ve shromažďování a využívání informací získaných o svých online uživatelích s jejich opodstatněným požadavkem ochrany soukromí. V následujícím textu je popsáno, jak společnost nakládá s nashromážděnými údaji a jak postupuje při jejich distribuci na těchto internetových stránkách.

Soubory cookie
Když navštívíte naše webové stránky, vaše online zařízení automaticky obdrží jeden nebo několik souborů cookie, které jsou přenášeny z těchto stránek do vašeho internetového prohlížeče.

Co je to "soubor cookie"?
Soubor cookie je malý textový soubor. Neobsahuje žádné osobní údaje a není schopen shromažďovat informace.

Mohou být použity dva typy souborů cookie: uživatelská relace souboru cookie („session-only“) a trvalý soubor cookie („persistent“). Uživatelská relace souboru cookie se vymaže po uzavření vašeho prohlížeče.

Trvalý soubor cookie zůstává ve vašem zařízení po časové období nastavené v souboru cookie a po této lhůtě se vymaže. Některé soubory cookie se však mohou obnovovat pokaždé, když navštívíte tyto stránky.

Proč společnost Lundbeck používá soubory cookie?
Lundbeck se zajímá o to, jak je poskytovaný obsah používán. Údaje jsou využívány pouze k určení toho, odkud návštěvník je, jaký obsah si prohlíží a jak dlouho. Tyto soubory cookie umožňují detailnější úroveň sledování k upřesnění zpráv o našem využití a tímto k získání lepšího povědomí o možných oblastech zlepšení tak, aby společnost Lundbeck mohla pokračovat ve zlepšování významu a dostupnosti poskytovaného obsahu. Tyto informace nelze využít k identifikaci návštěvníka jako jedince.

Jak se vyhnout souborům cookie a jak je odstranit
Většina internetových prohlížečů umožňuje soubory cookie odstranit či zablokovat nebo vás upozorní předtím, než je soubor cookie uložen ve vašem online zařízení. Podle toho, jaké online zařízení používáte, můžete dostat informaci, jak nastavit váš prohlížeč na zacházení se soubory cookie.

Mohu navštívit tyto internetové stránky i přesto, jestliže je funkce souborů cookie vypnuta?
Ano. Pokud máte na svém online zařízení vypnutou funkci souborů cookie, budete mít i nadále stejný přístup k obsahu stránek jako s povolenými soubory cookie. Je však možné, že některé funkce, jako průzkumy a nástroje, budou pracovat se sníženou funkčností nebo vůbec.

Třetí strany
Tyto internetové stránky používají k měření své návštěvnosti soubory cookie programů Google Analytics, Add This a Thenewmarket.

Zpracování osobních údajů

Určitelné osobní údaje a účely.
Společnost Lundbeck shromažďuje údaje, které mohou vést k identifikaci osoby, jako jména, adresy, e-mailové adresy, pokud jsou poskytnuty dobrovolně nebo pokud k tomu byl dán souhlas uživatele.

Vaše údaje mohou být zpracovány pro následující účely: poskytnutí přístupu ke specifickým částem našich stránek; kontaktování vás ohledně vámi požadovaných služeb; poskytnutí vámi požadovaných služeb, jako jsou e-mailová upozornění a objednávky; provádění průzkumů o tom, jak zlepšit naše služby, tedy např. zpětná vazba od uživatelů; poskytování přiměřené úrovně služeb našim uživatelům a k dalším účelům požadovaným přímo vámi.

Zpřístupnění a další předávání
Společnost Lundbeck zaručuje, že vaše osobní údaje nebudou za žádných okolností bez vašeho výslovného souhlasu poskytnuty třetím stranám s výjimkou případů popsaných v tomto dokumentu.

Jak již bylo zmíněno, společnost Lundbeck nebude sdílet další osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu, pokud jejich zpřístupnění nebude podle názoru společnosti Lundbeck skutečně nezbytné k těmto účelům: prosazení dohody mezi vámi a společností Lundbeck; vyhovění pravomocnému soudnímu rozhodnutí, včetně, ale ne výhradně občanských a trestních obsílek, soudních nařízení nebo jiných povinných zpřístupnění; odpovědi na dotazy ohledně služeb a také ochrana práv, majetku nebo osobní bezpečnosti společnosti Lundbeck, uživatelů jejích stránek nebo veřejnosti.

Informace pocházející ze souborů cookie budou použity pouze společností Lundbeck a našimi příslušnými partnery ke zvýšení kvality obsahu, služeb a podpory našich uživatelů. Některé z těchto informací mohou být čas od času zveřejněny, avšak pouze v souhrnné a neosobní formě, jako například kolik návštěvníků tyto stránky mají. Typ shromážděných informací zahrnuje původ uživatele, druh prohlížeče, používaný operační systém a vyhledávač a délku návštěvy stránek.
Vaše osobní údaje jsou uloženy na počítačích/serverech společnosti Lundbeck v rámci Evropského hospodářského prostoru a mohou být sdíleny s ostatními členy naší skupiny k výše popsaným účelům. Lundbeck a/nebo ostatní členové naší skupiny v rámci Evropského hospodářského prostoru mohou přenést vaše osobní údaje zpracovatelům třetí strany uvnitř Evropského hospodářského prostoru.

Externí zpracovatelé údajů
Společnost Lundbeck si může zvolit zpracovatele údajů, např. hostingové společnosti, a vaše osobní údaje pak mohou být přeneseny a uchovány odborníky třetí strany, najatých společností Lundbeck nebo jinými členy naší skupiny, kteří budou zpracovávat data za společnost Lundbeck (tedy jako zpracovatelé údajů) a asistovat při poskytování obsahu a služeb, které požadujete. Tito poskytovatelé třetí strany budou vázáni společností Lundbeck k zachování důvěrnosti vašich údajů a přijetí technických a organizačních opatření k ochraně vašich údajů před (a) náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou nebo pozměňováním, (b) neoprávněným zpřístupněním nebo zneužitím nebo (c) jiným nezákonným zpracováním.

Uchovávání údajů
Společnost Lundbeck bude uchovávat vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak je rozumně nezbytné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo pro splnění všech platných právních požadavků, požadavků na etická hlášení nebo požadavků na uchovávání dokumentů.

Bezpečnostní opatření
Společnost Lundbeck zajistí, aby se se zaznamenanými daty, včetně vašich osobních údajů, zacházelo opatrně a aby byla patřičně chráněna, a to za dodržování platných bezpečnostních norem.

Společnost Lundbeck pravidelně prověřuje svůj systém před možným ohrožením zabezpečení nebo útoky. Protože však Internet není stoprocentně bezpečné prostředí, Lundbeck nemůže zajistit ani zaručit bezpečnost údajů, které přenesete na stránky společnosti Lundbeck. E-maily odeslané prostřednictvím těchto stránek nejsou kódovány a proto vám společnost Lundbeck doporučuje, abyste takovými prostředky neposkytovali žádné důvěrné informace.

Jak můžete získat přístup k údajům, jak je můžete upravit nebo odstranit?
Máte právo být informováni o údajích, které o vás společnost Lundbeck má, kontrolovat je a v případě, že vaše údaje, které máme uloženy, nejsou správné, máte právo je upravit nebo požadovat, abychom je odstranili.

Kdykoli také můžete odvolat souhlas, který jste dali ohledně použití vašich osobních údajů společností Lundbeck. Pokud jste požadovali přijímání informací od naší společnosti, např. elektronický zpravodaj (newsletter) apod., a nepřejete si nadále dostávat další informace, můžete dostávání dalších informací od nás jednoduše odhlásit. Kontaktní údaje naleznete na začátku tohoto dokumentu.

Přímá komunikace
Veškeré dotazy, komentáře, návrhy a podobně, které můžete předat nebo přenášet prostřednictvím těchto stránek, se v plném rozsahu povoleném rozhodným právem stanou a zůstanou vlastnictvím společnosti Lundbeck a bude s nimi nakládáno jako s informacemi, které nejsou důvěrné a vlastnické, a společnost Lundbeck je může použít v jakékoli podobě a pro jakýkoli účel.

Zřeknutí se odpovědnosti
Lundbeck zajišťuje poskytnutí náležité péče, aby bylo zaručeno, že obsah těchto stránek je přesný a aktualizovaný, avšak veškeré údaje jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a Lundbeck neposkytuje žádné záruky nebo ujištění jakéhokoli druhu týkající se přesnosti, časové posloupnosti, včasnosti nebo úplnosti obsahu stránek a může kdykoli podle vlastního uvážení změnit nebo nahradit informace na stránkách a ukončit distribuci stránek bez předchozího upozornění. Stránky mohou obsahovat informace o onemocněních a léčbě: tyto údaje jsou míněny pouze jako obecné informace a nikdy nesmí být náhradou za rady poskytované lékařem nebo jiným kvalifikovaným zdravotním personálem. V rozsahu povoleném závaznými právními předpisy není společnost Lundbeck odpovědná za žádné přímé, náhodné, následné, nepřímé škody nebo náhrady škody vyplývající z přístupu na tyto stránky nebo z používání jejich obsahu, včetně virů, bez ohledu na přesnost nebo úplnost jakéhokoli takového obsahu. Pokud se domníváte, že máte zdravotní problém, doporučujeme vám, abyste se obrátili na svého lékaře.

Odkazy na jiné stránky
Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Společnost Lundbeck odmítá jakoukoli kontrolu těchto webů, vztah k nim nebo jejich schválení a není odpovědná za žádné škody nebo újmy vyplývající z obsahu takových webů. Odkazy na jiné webové stránky jsou poskytovány pouze z praktického hlediska a společnost Lundbeck doporučuje, abyste si přečetli prohlášení o ochraně soukromých údajů na webech třetích stran.

Práva k duševnímu vlastnictví
Obsah těchto stránek je předmětem ochrany autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví. Název společnosti, obchodní názvy, loga a všechny názvy produktů jsou obchodní značky společnosti Lundbeck. Jakékoli zneužití těchto ochranných značek je výslovně zakázáno. Obsah těchto stránek nesmí být kopírován pro jiné než osobní nebo nekomerční účely se zachováním všech autorských nebo dalších vlastnických práv. Není-li výslovně uvedeno výše, není dovoleno kopírovat, zobrazovat, stahovat, upravovat, reprodukovat nebo přenášet žádné informace na těchto stránkách bez výslovného písemného souhlasu společnosti Lundbeck.

Děti
Tyto internetové stránky nejsou určeny dětem a mladistvým pod 18 let, ani je nemají přilákat. Neshromažďujeme žádné osobní identifikovatelné údaje od žádné osoby, o které víme, že ještě nedosáhla věku 18 let.

Změny a dotazy
Jakékoli změny v těchto zásadách na ochranu soukromí budou neprodleně oznámeny na těchto stránkách. Jestliže máte jakékoli další dotazy ohledně zásad ochrany osobních údajů nebo obecně stránek společnosti Lundbeck, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Rozhodné právo a místo konání
Toto prohlášení a obsah těchto stránek se řídí a je interpretováno českým právním řádem bez ohledu na rozpor s právními předpisy. Veškeré spory vyplývající z tohoto prohlášení nebo v souvislosti s ním budou rozhodovány, pokud nemohou být vyřešeny přátelsky, výhradně českými soudy ve městě Praha, v České republice.

Naposledy aktualizováno v březnu 2012
© 2012 H. Lundbeck A/S

Cookie Policy
Opouštíte stránky Lundbeck.cz