Сердолект

Фармакотерапевтична група:
Антипсихотик със селективно действие върху лимбичната система.
АТС-код: N 05A E03

Механизъм на действие:

Предполага се, че неврофармакологичният профил на sertindole като антипсихотично средство се определя от неговия селективен инхибиращ ефект върху мезолимбичните допаминергични неврони и се дължи на балансирания инхибиращ ефект върху централните D2 и 5HT2 рецептори и a1-адренергичните рецептори.
Известно е, че антипсихотиците увеличават серумните пролактинови нива в резултат на допаминова блокада. Пациентите, приемащи sertindole остават с нормални пролактинови нива както при краткосрочна, така и при дългосрочна терапия (една година).
Sertindole няма ефект върху мускариновите и хистаминовите Н1 рецептори. Това се потвърждава и от факта, че липсват антихолинергични и седативни ефекти, които се свързват с тези рецептори.

Терапевтични индикации:

Sertindole е показан за лечение на шизофрения.

Поради съображения за сърдечно-съдова безопасност, sertindole трябва да бъде използван само при пациенти, които са показали непоносимост към поне един друг антипсихотик.
Sertindole не трябва да се прилага при спешни състояния за бързо овладяване на симптомите при психотично възбудени пациенти.

Начин на приложение и дозировка:

Sertindole се прилага перорално еднократно дневно без оглед приема на храна. При пациенти, които изискват седиране могат да се прилагат едновременно и бензодиазепини.

Титриране
Всички пациенти трябва да започнат лечението със sertindole 4 мг дневно. Дозата следва да се увеличава с по 4 мг през интервал от 4-5 дни до достигане на оптимална дневна поддържаща доза в границите 12-20 мг. Поради a1-блокиращото действие на sertindole по време на началното титриране могат да се появят симптоми на ортостатична хипотензия. Начална доза от 8 мг или бързо покачване на дозата е свързано със значимо по-висок риск от ортостатична хипотензия.

Поддържаща терапия

В зависимост от индивидуалния отговор на пациента дозата може да бъде увеличена до 20 мг дневно. Само в изключителни случаи може да се прецени използването на максимална доза от 24 мг дневно, тъй като клиничните проучвания не са показали последователно по-висока ефективност при дози над 20 мг и удължаването на QT интервала може да бъде повишено в горния край на дозовия интервал.

Забележка:

ЕКГ мониториране се изисква преди и по време на лечението със sertindole.

Клинични проучвания са показали, че sertindole удължава QT интервала в по-голяма степен, отколкото някои други антипсихотици. Следователно sertindole трябва да бъде използван само при пациенти, които са показали непоносимост към поне един друг антипсихотик.

Лекарите, които предписват медикамента трябва да се придържат стриктно към изискваните мерки за безопасност.

Model.RightColumnImageAltText
Cookie Policy
Сега ще излезете от lundbeck.com