Ограничаване на отговорността и защита на информацията

Тази страница е собственост на и се предоставя от:
H. Lunbeck A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
Дания
Регистрационен номер: 56 75 99 13
Телефон: + 45 3630 1311
за контакт

Лундбек е строго ангажирана със защитата на неприкосновеността на информацията, която събира от посетителите на електронната ни страница. Нашата цел е да се съобразяваме както със законните бизнес интереси на компанията във връзка със събирането и използването на информация, получена от и за посетителите на тази страница, така и с техните разумни очаквания за конфиденциалност. По-долу описваме как обработваме събраната информация и какви са нашите практики относно разпространението на страницата.


Бисквитки

Когато посещавате тази страница Вашето устройство за свързване автоматично получава една или повече бисквитки, изпратени от страницата до вашият интернет браузър.

Какво е бисквитка?

Бисквитката е малък текстови файл. Тя не съдържа лични данни и не може да събира информация. Съществуват два типа бисквитки – сесийни и постоянни. Сесийните бисквитки се изтриват, когато затворите сесията на браузъра. Постоянните бисквитки остават на устройството Ви за период от време, определен в самите бисквитки, след което се самоизтриват. Те обаче могат да бъдат обновявани всеки път, когато посещавате страницата.

Защо Лундбек използва бисквитки?

Лундбек се интересува как предоставеното съдържанието на страницата се използва. Информацията се използва единствено за получаване на данни откъде е посетителят, какво съдържание се разглежда и за колко дълго. Тези бисквитки позволяват по-детайлно проследяване за осигуряване на по-точни отчети за използването на страницата и по-добро разбиране на потенциалните възможности за усъвършенстване на страницата така, че Лундбек да продължава да подобрява адекватността на и достъпът до съдържанието на страницата. Информацията, събирана от бисквитките, не може да бъде използвана за идентифициране на посетител или лице.

Как да бъдат избегнати или изтрити бисквитките?

Повечето интернет браузъри Ви предоставят опция за изтриване, блокиране или Ви предупреждават преди запазването/съхраняването на бисквитка на Вашето устройството. В зависимост от вида на устройството, което използвате, може да получите от настройките му повече информация как да настроите браузъра по отношение на бисквитките.

Ще мога ли да посещавам страницата, ако изключа бисквитките?

Да. Ако Вие изключите „бисквитките” от устройството, което използвате, ще продължите да разполагате със същия достъп до съдържанието на lundbeck.bg, все едно „бисквитките” са разрешени. Въпреки горното, ползванета на някои от функционалностите на страницата като търсене и инструменти може да бъде ограничено или невъзможно.

Трети страни

Тази страница използва за измерване на трафика бисквитки от Google analytics, Add This и Thenewmarket.

Обработване на лични данни
Информация, позволяваща лична идентификация, и цели

Lundbeck.bg събира информация, позволяваща лична идентификация, като имена, адреси и имейл адреси, само когато горните са предоставени доброволно от Вас или Вие сте дали изричното си съгласие.
Вашите данни ще бъдат обработвани със следните цели: да предоставим достъп до конкретна част от нашата страница, да се свържем с Вас във връзка с поръчаните от Вас услуги, да предоставим тези услуги, например уведомление по имейл или поръчки, да проведем анкети за подобряване на предоставяните услуги, например обратна връзка с посетителите, да осигурим разумно ниво на услугите, предоставяни на нашите потребители, както и за други, пряко изискани от Вас, цели.

Разкриване и последващо предаване

Лундбек гарантира, че вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица при никакви обстоятелства без Вашето изрично информирано съгласие, с изключение на посоченото по-долу.
Както бе споменато, Лундбек няма да споделя друга лична информация без Вашето изрично съгласие, освен ако разкриването е разумно необходимо по мнение на Лундбек, за да: изпълни договор между Вас и Лундбек; да се придържа към правния процес, в това число, но не само: призовавания пред граждански и наказателен съд, съдебни заповеди или други задължителни разкривания; да отговори на искания за справки по услугите; да защити правата, собствеността или сигурността на Лундбек, потребителите на страницата или обществеността.
Информацията, произхождаща от бисквитките, ще бъде използвана само от Лундбек или съответните ни партньори, за да повишим качеството на съдържанието, обслужването и съдействието на посетителите ни. Част от тази информация може периодично да бъде обявявана публично; въпреки последното, тя ще бъде обявявана в съвкупност и никога под формата на информация, позволяваща лична идентификация, например брой на посетителите на сайта. Видът на събраната информация включва произход на потребителя, типът браузър, операционна система и използваната търсачка, и продължителността на посещение в страницата.
Вашата лична информация се съхранява на компютрите/сървърите на Лундбек в границите на Европейското Икономическо Пространство, и може, за описаните по-горе цели, да бъде споделяна с други членове на нашата Група. Лундбек и/или други членове от нашата Група могат да предават Вашата лична информация на трети обработващи лица в границите на Европейското Икономическо Пространство.

Трети лица, обработващи данни

Лундбек може да избере да използва обработващ лични данни, т.е. хостинг компании, в който случай Вашите лични данни могат да бъдат предавани на и съхранявани от трети лица-специалисти, ангажирани от Лундбек или други членове от Групата на Лундбек, които ще обработват личните ви данни от името на Лундбек (т.е. в качеството им на обработващи лични данни) и които ще подпомагат в осигуряване на съдържанието и предоставянето на изисканите от Вас услуги. Третите лица-доставчици ще бъдат задължени от Лундбек да опазват конфиденциалността на данните Ви и да предприемат адекватни технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни срещу случайно или незаконно унищожаване, загуба или изменение, неправомерен достъп или злоупотреба, както и срещу други незаконни форми на обработване.

Съхраняване на данни (задържане на данни)

Лундбек ще запази личните Ви данни само дотолкова, доколкото е разумно нужно за постигане на целите, за които те са събрани, или да спази приложимите правни или етични изисквания относно докладване или задържане на документи.

Мерки по сигурността

Лундбек ще следи дали записаните данни, включително и личните Ви такива, са внимателно третирани и подходящо защитени, следвайки приложимите към момента стандарти по безопасност.
Лундбек контролира редовно своята система за възможни слабости и атаки. Независимо от това, тъй като интернет не е изцяло сигурна среда, Лундбек не може да осигури или гарантира сигурността на информацията, която Вие предавате на Лундбек. Електронните писма, изпратени чрез страницата, не са криптирани и, следователно, Лундбек Ви съветва да не предоставяте никаква конфиденциална информация чрез същите средства.

Как можете да получите достъп до, измените или премахнете информация?

Вие имате право да бъдете информирани относно информацията, която Лундбек съхранява за Вас, и да преглеждате и променяте информацията в случай, че същата е съхранявана от нас неточно, както и имате право да изискате изтриването на информацията, съхранявана от Лундбек за Вас
Също така, по всяко време, Вие имате право да оттеглите съгласието си, което сте дали по отношение на ползваната от Лундбек информация. Ако сте изискали да получите информация от Лундбек, например бюлетини и т.н., но не желаете да получавате по-нататъшна информация, Вие лесно можете да изключите опцията за получаване на по-нататъшна информация от нас.
Може да намерите информация за контакти в началото на този документ.

Пряка комуникация

Всякакви въпроси, коментари, предложения и др., които Вие може да препращате или отправяте чрез нашата страница, ще бъдат и ще останат, във възможно най-високата позволена от приложимото законодателство степен, собственост на Лундбек и ще бъдат разглеждани като неповерителна, несобствена информация, която Лундбек може да използва по начин и за цели, както прецени.

Отказ от/ограничаване на отговорност

Лундбек гарантира, че е положена разумна грижа, за да се гарантира, че съдържанието на страницата е точно и актуално, но цялата информация се предоставя „както е” и Lundbeck не дава никакви гаранции, нито прави изявления за точността, последователността, навременността или пълнотата на съдържанието на страницата и може, по собствена преценка и по всяко време, да промени или замени информация на страницата, както и да преустанови разпространението на страницата без предизвестие. Страницата може да съдържа информация за болести или лечение: тази информация е предоставена само като най-общи насоки и не трябва да бъде използвана като съвет от доктор или от друг професионалист в областта на здравеопазването. В рамките на позволеното от закона, Лундбек няма да бъде отговорно за каквито и да е преки, случайни, последващи, косвени или наказателни вреди, произтичащи от достъпа или използването на съдържанието на страницата, включително и при заразяване с вирус, независимо от точността или пълнотата на въпросното съдържание. Ако подозирате, че имате здравословен проблем, ние настоятелно Ви препоръчваме да се свържете с Вашия лекар.

Връзки с други страници

Тази страница може да съдържа линкове към страници на трети страни. Lundbeck не контролира, не е свързан и не подкрепя такива страници и не поема никаква отговорност във връзка с вреди или наранявания, произтичащи от използването на съдържанието на тези страници. Връзки към други сайтове се осигуряват само за удобство и Лундбек Ви насърчава да прочитате политиката за сигурност на тези страници.

Права на интелектуална собственост

Съдържанието на страницата е обект на авторско право и други права на интелектуална собственост. Фирмените наименования, търговските наименования, лого и всички продуктови наименования са марки, собственост на Lundbeck. Изрично се забранява всякакво използване или злоупотреба с тези марки. Съдържанието на страницата не може да се копира за друго, освен за лично и нетърговско ползване, като всички авторски права или други означения относно собствеността се запазват. Освен както е посочено изрично по-горе, никаква информация в тази страница не може да бъде копирана, показвана, изтегляна, променяна, възпроизвеждана или препредавана без изричното писмено съгласие на Lundbeck.

Деца

Настоящият сайт на Лундбек нито е предназначен, нито е разработен с цел да привлича вниманието на лица под 18 години. Ние не събираме информация, позволяваща лична идентификация, от никое лице, за което знаем, че е на възраст под 18 години.

Промени и въпроси

Всякакви промени в горните правила за конфиденциалност ще бъдат своевременно съобщавани на тази страница. Ако имате някакви допълнителни въпроси за политиката на Лундбек за конфиденциалност или за сайта като цяло, моля, не се колебайте да се свържете с нас.

Приложимо право и подсъдност

Настоящото изявление за ограничаване на отговорността и съдържанието на тази страница се регулират от датското право без да се взема под внимание тяхното противоречие със законови правила. Всякакъв спор относно или във връзка с настоящия отказ от отговорност ще се решава, освен ако не може да бъде разрешен по приятелски начин, изключително от съдилищата на Дания в гр. Копенхаген, Дания.


Последна промяна: Май 2012 г.
© 2012 H. Lundbeck A/S


Cookie Policy
Сега ще излезете от lundbeck.com